1 KO-LÎM-TO 5

1Góa khak-si̍t ū thiaⁿ-tio̍h tī lín tiong-kan ū îm-loān ê sū; chit khoán îm-loān liân kàu-hōe-gōa mā bô, in-ūi ū lâng kap i ê āu-bú tông-ku. 2Án-ni, lín iáu ū sím-mi̍h thang phòng-hong! Lín kiám m̄ eng-kai kám-kak siong-sim, kā chòe chit khoán tāi-chì ê lâng tùi lín tiong-kan khai-tû? 3Sui-jiân góa lâng kap lín saⁿ-lī, sim khiok kap lín chòe-hé. Góa í-keng hōng Chú Iâ-so͘ ê miâ kā chòe chit khoán khó-ò͘ⁿ ê tāi-chì ê lâng phòaⁿ-chōe lah. Lín chū-chi̍p ê sî, góa ê sim mā kap lín chòe-hé, thang khò lán ê Chú Iâ-so͘ ê tōa lêng-le̍k, 5chiong chit-ê lâng kau hō͘ Sat-tàn húi-bia̍t i ê seng-khu, hō͘ i ê lêng-hûn thang tī lán ê Chú ê Ji̍t tit-tio̍h kiù. 6Lín teh khoa-kháu bô eng-kai! Lín kiám m̄-chai “Chi̍t sut-á kàⁿ-bú ōe hō͘ kui oân ê mī-chhè hoat khí-lâi”? 7Kū ê kàⁿ tio̍h tû hō͘ chheng-khì, lín chiah ōe chiâⁿ-chòe sin ê mī-chhè, sū-si̍t lín sī bô kàⁿ ê chhè. Lán Pôaⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-ko Ki-tok í-keng hiàn-chòe seng-lé. 8Só͘-í, lán m̄-thang ēng ok-to̍k siâ-ok ê kū kàⁿ-bú, tio̍h ēng sûn-choân chin-si̍t ê bô-kàⁿ-piáⁿ chòe chè-mi̍h lâi siú-choeh. 9Góa chêng kià hō͘ lín ê phoe ū kéng-kài lín m̄-thang kap îm-loān ê lâng lâi-óng. 10Góa m̄-sī chí chit sè-kan hiah-ê îm-loān, tham-loân, chà-khi, kap pài ngó͘-siōng ê lâng; nā m̄-sī lī-khui chit-ê sè-kài chiū bōe-tàng bô kap chiah-ê lâng lâi-óng. 11Góa taⁿ án-ni siá, sī kóng m̄-thang kap hiah-ê chū-chheng Ki-tok-tô͘, khiok sī îm-loān, tham-loân, pài ngó͘-siōng, húi-pòng pa̍t-lâng, chiú-chùi, á-sī chà-khi ê lâng lâi-óng; liân kap chiah-ê lâng tâng-toh chia̍h-pn̄g to m̄-thang. 12Phoe-phòaⁿ kàu-hōe-gōa ê lâng m̄-sī góa ê tāi-chì; Siōng-tè ōe kā in sím-phòaⁿ. Lín kiám m̄-sī tio̍h phoe-phòaⁿ kàu-hōe-lāi ê lâng? Sèng-keng ū kì-chài, “Tio̍h tùi lín tiong-kan chiong siâ-ok ê lâng khai-tû!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\