1 KO-LÎM-TO 6

1Lín tiong-kan ū lâng kap pa̍t-ê sìn-tô͘ ū kiù-hun, bô tī sìn-tô͘ bīn-chêng kā i kò, hoán-tńg tùi bô-sìn ê lâng kò i? 2Lín kiám m̄-chai sìn-tô͘ beh sím-phòaⁿ sè-kan? Kì-jiân lín beh sím-phòaⁿ sè-kan, kiám bōe-hiáu kái-koat sió-khóa tāi-chì? 3Lín kiám m̄-chai liân thiⁿ-sài lán to beh sím-phòaⁿ, chit sè-kan ji̍t-siông ê tāi-chì koh-khah m̄-bián kóng. 4Chit khoán tāi-chì, lín kiám thang kau hō͘ bô siū kàu-hōe chun-tiōng ê gōa-lâng chhú-lí ? 5Lín si̍t-chāi chin kiàn-siàu! Lín tiong-kan kiám chin-chiàⁿ bô chi̍t ê ū tì-hūi ê lâng thang phòaⁿ-toàn sìn-tô͘ tiong-kan ê sī-hui? 6Lín kèng-jiân ū sìn-tô͘ kò sìn-tô͘, sīm-chì kò kàu bô-sìn ê lâng bīn-chêng! 7Kî-si̍t lín sio-kò, piáu-sī lín í-keng lóng su lah. Lín ná m̄ lêng-khó siū oan-óng? Ná m̄ lêng-khó siū khek-khui? 8Lín tian-tò oan-óng lâng, khek-khui lâng, sīm-chì tùi hōe-lāi ê hiaⁿ-tī chí-bē mā án-ni chòe! 9Kiám m̄-chai put-gī ê lâng bōe-tàng chòe Siōng-tè-kok ê chú-bîn? M̄-thang phiàn ka-kī; bô-lūn sī îm-loān ê, pài ngó͘-siōng ê, choh lâm-chhiong ê, hò͘ⁿ lâm-sek ê, 10chòe-chha̍t ê, tham-sim ê, chiú-chùi ê, húi-pòng ê, chà-khi ê, lóng bōe-tàng chòe Siōng-tè-kok ê chú-bîn. 11Lín tiong-kan ū lâng í-chêng sī án-ni. M̄-kú lín í-keng sóe chheng-khì, í-keng sèng-hòa kui Siōng-tè, í-keng thong-kè Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ, koh thong-kè lán ê Siōng-tè ê Sîn, kap Siōng-tè ū ha̍p-gî ê koan-hē. 12Ū lâng kóng, “Ta̍k hāng tāi-chì góa lóng thang chòe.” M̄-kú m̄-sī ta̍k hāng tāi-chì lóng ū lī-ek. Góa mā thang kóng, “Ta̍k hāng tāi-chì góa lóng thang chòe.” M̄-kú góa bô beh hō͘ jīm-hô tāi-chì khòng-chè. 13Ū lâng kóng, “Chia̍h-mi̍h sī ūi-tio̍h pak-tó͘, pak-tó͘ sī ūi-tio̍h chia̍h-mi̍h.” Tio̍h, m̄-kú chit nn̄g hāng, Siōng-tè lóng ōe kā in húi-hoāi. Seng-khu m̄-sī ūi-tio̍h îm-loān, sī ūi-tio̍h ho̍k-sāi Chú; Chú ōe kiong-kip lán seng-khu ê su-iàu. 14Siōng-tè ū hō͘ Chú tùi sí koh-oa̍h, I mā ōe ēng I ê tōa lêng-le̍k hō͘ lán koh-oa̍h. 15Kiám m̄-chai lín ê seng-khu sī Ki-tok ê chi-thé? Án-ni, góa kiám thang chiong Ki-tok ê chi-thé hō͘ i pìⁿ-chòe ki-lú ê chi-thé? Choa̍t-tùi m̄-thang! 16Kiám m̄-chai, kap ki-lú hoat-seng jio̍k-thé koan-hē chiū-sī kap i chiâⁿ-chòe chi̍t-thé? In-ūi Sèng-keng kóng, “Nn̄g ê lâng beh chiâⁿ-chòe chi̍t-thé.” 17M̄-kú kap Chú kiat-ha̍p ê lâng, chiū tī sim-lêng kap I chiâⁿ-chòe chi̍t-thé. 18Tio̍h kū-choa̍t îm-loān. Lâng bô-lūn hoān sím-mi̍h chōe, lóng bô éng-hióng ka-kī ê seng-khu, put-kò hoān îm-loān ê sī hoān-chōe hāi-tio̍h ka-kī ê seng-khu. 19Kiám m̄-chai lín ê seng-khu sī Sèng Sîn ê tiān? Chit-ūi Sèng Sîn tiàm tī lín lāi-bīn, sī lín tùi Siōng-tè niá-siū ê. Lín m̄-sī sio̍k ka-kī, sī sio̍k Siōng-tè, 20in-ūi lín sī I hù-chhut tāi-kè bóe lâi ê. Só͘-í, tio̍h ēng lín ê seng-khu êng-iāu Siōng-tè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\