1 KO-LÎM-TO 7

1Koan-hē lín tī phoe ê lāi-bīn só͘ siá ê būn-tôe: Ta-po͘-lâng bô chhin-kūn cha-bó͘-lâng khah hó. 2M̄-kú ūi-tio̍h îm-loān ê tāi-chì, ta-po͘-lâng eng-kai ū ka-kī ê bó͘; cha-bó͘-lâng eng-kai ū ka-kī ê ang. 3Ta-po͘-lâng tùi bó͘ eng-kai chīn choh-ang ê gī-bū; cha-bó͘-lâng tùi ang eng-kai chīn choh-bó͘ ê gī-bū. 4Bó͘ tùi ka-kī ê seng-khu bô koân, m̄-kú ang ū; siâng-khoán, ang tùi ka-kī ê seng-khu bô koân, m̄-kú bó͘ ū. 5M̄-thang hut-lio̍k tùi-hong ê su-iàu; nā ūi-tio̍h beh choan-sim kî-tó, thang tông-ì chiām-sî hun-khui; chóng-sī í-āu tio̍h koh hôe-ho̍k chèng-siông ê koan-hē, chiah-bián in-ūi bōe-tàng khòng-chè ka-kī tì-kàu siū Sat-tàn iú-he̍k. 6Góa kóng thang chiām-sî hun-khui, sī bián-kióng tông-ì, m̄-sī bēng-lēng. 7Sū-si̍t, góa ài ta̍k ê lâng lóng chhin-chhiūⁿ góa bô kiat-hun. M̄-kú ta̍k ê lâng tùi Siōng-tè niá-siū bô kâng-khoán ê un-sù, chit-ê lâng chit khoán, hit-ê lâng hit khoán. 8Hiān-chāi, góa tùi bô kiat-hun-ê kap kóaⁿ-hū kóng, nā ōe-tàng chhin-chhiūⁿ góa siú to̍k-sin sī khah hó; 9m̄-kú nā bōe-tàng khòng-chè ka-kī, chiū tio̍h kiat-hun. Lêng-khó kiat-hun, pí hō͘ io̍k-hé sio khah hó. 10Í-keng kiat-hun ê lâng, góa bēng-lēng lín --- kî-si̍t m̄-sī góa, sī Chú ê bēng-lēng: Cha-bó͘-lâng m̄-thang lī-khui tiōng-hu, 11nā lī-khui, tio̍h siú to̍k-sin; nā bô, tio̍h koh kap tiōng-hu hô-hó. Tiōng-hu mā m̄-thang pàng-sak bó͘. 12Tùi kî-tha ê lâng, góa kóng --- m̄-sī Chú kóng ê: Lâm ê sìn-tô͘ nā chhōa bô sìn Chú ê lâng chòe bó͘, bó͘ tông-ì kè-sio̍k kap i tòa, i chiū m̄-thang kā i pàng-sak. 13Nā ū lú ê sìn-tô͘ kap bô sìn Chú ê lâng kiat-hun, tiōng-hu tông-ì kè-sio̍k kap i tòa, i mā m̄-thang pàng-sak tiōng-hu. 14Bô sìn Chú ê tiōng-hu ōe in-ūi sìn Chú ê bó͘ tit-tio̍h Siōng-tè chiap-la̍p. Chhin-chhiūⁿ án-ni, bô sìn Chú ê bó͘ mā ōe in-ūi sìn Chú ê tiōng-hu tit-tio̍h Siōng-tè chiap-la̍p. Nā m̄-sī án-ni, in ê kiáⁿ-jî chiū bô sio̍k Siōng-tè; kî-si̍t, in sī sio̍k Siōng-tè. 15M̄-kú, bô sìn Chú ê lâng nā beh lī-khui, chiū chhut-chāi i lī-khui. Tī chit khoán ê chêng-hêng, sìn Chú ê tiōng-hu á-sī bó͘ chiū bô siū hun-in ê iok-sok. Siōng-tè ho͘-tiàu lín, sī ài lín hô-bo̍k khiā-khí. 16Tio̍h chai, sìn Chú ê cha-bó͘-lâng kiám-chhái ōe kiù ka-kī ê tiōng-hu. Tio̍h chai, sìn Chú ê tiōng-hu kiám-chhái ōe kiù ka-kī ê bó͘. 17Bô-lūn án-chóaⁿ, ta̍k ê lâng tio̍h chiàu Chú pun hō͘ lín ê un-sù, chiàu Siōng-tè kéng-tiàu ê bo̍k-te̍k lâi seng-oa̍h. Che sī góa hō͘ ta̍k ê kàu-hōe ê kui-tēng. 18Kat-lé liáu-āu chiah siū ho͘-tiàu ê lâng, m̄-bián am-khàm kat-lé ê kì-hō; siū ho͘-tiàu ê sî iáu-bē kat-lé ê lâng mā m̄-bián siū kat-lé. 19In-ūi ū kat-lé bô kat-lé lóng bô iàu-kín, iàu-kín ê sī tio̍h chun-siú Siōng-tè ê kài-bēng. 20Ta̍k ê lâng tio̍h pó-chhî siū tiàu ê sî ê sin-hūn. 21Lí siū tiàu ê sî sī lô͘-lē sī-bô, m̄-bián khòa-ì; put-kò lí nā ū ki-hōe tit-tio̍h chū-iû, tio̍h pá-ak ki-hōe. 22In-ūi siū Chú ho͘-tiàu ê lô͘-lē sī Chú só͘ tháu-pàng ê chū-iû-jîn; siâng-khoán, siū Chú ho͘-tiàu ê chū-iû-jîn sī Ki-tok ê lô͘-lē. 23Lín sī Siōng-tè hù-chhut tāi-kè bóe lâi ê, m̄-thang chiâⁿ-chòe lâng ê lô͘-lē. 24Hiaⁿ-tī chí-bē, lín ta̍k ê lâng tio̍h tī Siōng-tè ê bīn-chêng pó-chhî siū tiàu ê sî ê sin-hūn. 25Koan-hē chāi-sek-lú ê būn-tôe, góa bô tùi Chú tit-tio̍h sím-mi̍h bēng-lēng, put-kò chòe chi̍t ê tit-tio̍h Chú ê lîn-bín chiâⁿ-chòe thang sìn-jīm ê lâng, góa thê-chhut ka-kī ê ì-kiàn. 26Khó-lū ba̍k-chêng kan-lân ê chhù-kéng, góa siūⁿ lâng pó-chhî hiān-chōng sī khah hó. 27Í-keng chhōa-bó͘, m̄-thang siūⁿ-beh chū-iû; iáu-bē chhōa-bó͘, m̄-thang siūⁿ-beh chhōa. 28M̄-kú nā chhōa-bó͘, bô sǹg hoān-chōe; siàu-lú nā chhut-kè, mā bô sǹg hoān-chōe. Put-kò kiat-hun ê lâng ōe ke-thiⁿ seng-oa̍h siōng ê thoa-lūi, góa khah ài lín bián tú-tio̍h chit khoán tāi-chì. 29Hiaⁿ-tī chí-bē, góa ài kóng ê sī, sî-kan pek-kūn lah, tùi taⁿ í-āu, ū bó͘ ê tio̍h ná-chún bô bó͘; 30teh khàu ê ná-chún bô teh khàu; teh hoaⁿ-hí ê ná-chún bô teh hoaⁿ-hí; bóe-mi̍h ê ná-chún bô tit-tio̍h pòaⁿ-hāng; 31chhap sè-kan sū ê, ná-chún bô teh chhap. In-ūi chit sè-kan ê hiān-chōng teh kè-khì. 32Góa ài lín lóng bô khòa-lū. Bô chhōa-bó͘ ê lâng koan-sim Chú ê sū, khòaⁿ-beh án-chóaⁿ hō͘ Chú hoaⁿ-hí. 33Chhōa-bó͘ ê lâng koan-sim sè-kan ê sū, khòaⁿ-beh án-chóaⁿ hō͘ bó͘ hoaⁿ-hí, 34soah hun-sim. Bô kè ê cha-bó͘-lâng á-sī siàu-lú koan-sim Chú ê sū, sī beh hō͘ seng-khu kap sim-lêng sèng-kiat; put-kò kè-ang ê cha-bó͘-lâng koan-sim sè-kan ê sū, khòaⁿ-beh án-chóaⁿ hō͘ tiōng-hu hoaⁿ-hí. 35Góa tùi lín án-ni kóng sī ūi-tio̍h lín ê lī-ek, m̄-sī beh kā lín sok-pa̍k, sī ài lín chòe ha̍p-gî ê sū, thang choan-sim chi̍t-ì ho̍k-sāi Chú. 36Nā ū lâng tèng-hun liáu koat-tēng bô beh chhōa, āu-lâi in-ūi chêng-io̍k kiông, bōe-tàng khòng-chè ka-kī, ōe tùi bī-hun-chhe chòe-chhut bô ha̍p-gî ê sū, in tio̍h kiat-hun, án-ni chòe m̄-sī hoān-chōe. 37Put-kò i nā m̄-sī in-ūi gōa-lâi ê ap-le̍k, sī chhut tī ka-kī ê koat-sim, koh ōe-tàng khòng-chè ka-kī ê ì-chì, koat-tēng bô beh kap bī-hun-chhe kiat-hun, hō͘ i pó-chhî chāi-sek-lú ê sin-hūn, i án-ni chòe sī hó. 38Chóng kóng, kap bī-hun-chhe kiat-hun sī hó, bô kap i kiat-hun koh-khah hó. 39Tiōng-hu iáu oa̍h-teh ê sî cha-bó͘-lâng bô chū-iû; tiōng-hu sí liáu, cha-bó͘-lâng thang chū-iû kap kah-ì ê lâng kiat-hun, put-kò, chí-ū thang kè hō͘ sìn Chú ê lâng. 40I nā bô koh kè sī koh-khah ū hok-khì, che sī góa ê ì-kiàn, chóng-sī góa siūⁿ góa mā ū Siōng-tè ê Sîn ê chí-sī.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\