1 KO-LÎM-TO 8

1Koan-hē chè ngó͘-siōng ê mi̍h, lán chai “lán lóng ū tì-sek.” Kî-si̍t tì-sek ōe hō͘ lâng kiau-ngō͘; m̄-kú thiàⁿ-sim ōe chō-chiū lâng. 2Ka-kī siūⁿ-kóng ū tì-sek ê, si̍t-chè siōng eng-kai chai ê, i iáu m̄-chai. 3Lâng nā thiàⁿ Siōng-tè, chit-ê lâng Siōng-tè í-keng bat i. 4Só͘-í, koan-hē chia̍h chè ngó͘-siōng ê mi̍h, lán chai, sè-kan ê ngó͘-siōng lóng m̄-sī chin ê, lán mā chai chí-ū chi̍t ūi Siōng-tè, í-gōa bô pa̍t ê. 5Sui-jiân tī thiⁿ-téng á-sī tōe-chiūⁿ ū só͘-ūi ê sîn-bêng, koh sui-jiân ū chin chōe “sîn” á-sī “chú”, 6m̄-kú lán chí-ū chi̍t ūi Siōng-tè, chiū-sī Thiⁿ Pē; bān-iú tùi I lâi chhòng-chō, lán ūi-tio̍h I lâi oa̍h. Lán chí-ū chi̍t ūi Chú, chiū-sī Iâ-so͘ Ki-tok; bān-iú thong-kè I chhòng-chō, lán mā thong-kè I lâi chûn-chāi. 7M̄-kú, m̄-sī ta̍k ê lâng lóng ū chit khoán tì-sek. Ū lâng pài ngó͘-siōng koàn-sì, kàu kin-á-ji̍t chia̍h chit khoán mi̍h ê sî iáu siūⁿ-kóng sī teh chia̍h ngó͘-siōng ê mi̍h; in ê liông-sim loán-jio̍k, siūⁿ-kóng ōe hō͘ hit khoán chia̍h-mi̍h bak lâ-sâm. 8Kî-si̍t chia̍h-mi̍h bōe hō͘ lán khah chiap-kūn Siōng-tè; bô chia̍h bô sún-sit, chia̍h mā bô khah ū lī-ek. 9M̄-kú tio̍h sòe-jī, m̄-thang in-ūi lín chū-iû ê hêng-ûi chiâⁿ-chòe loán-jio̍k ê lâng sìn-gióng ê chó͘-gāi. 10Nā ū lâng liông-sim loán-jio̍k, khòaⁿ-tio̍h lín só͘-ūi “ū tì-sek” ê lâng tī ngó͘-siōng ê biō-lāi lim-chia̍h, án-ni lín kiám m̄-sī teh kó͘-lē in chia̍h chè ngó͘-siōng ê mi̍h? 11Án-ni, chit-ê loán-jio̍k ê sìn-tô͘ mā-sī Ki-tok ūi-tio̍h i sí ê lâng, ōe in-ūi lín ê “tì-sek” lâi bia̍t-bông. 12Lín án-ni chòe sī tek-chōe lín ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē, siong-hāi tio̍h in ê liông-sim chiū-sī tek-chōe Ki-tok. 13Só͘-í, nā chia̍h-mi̍h ōe hō͘ hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ê sìn-gióng siū chó͘-gāi, góa choa̍t-tùi m̄ chia̍h chè ngó͘-siōng ê bah, chiah-bián hō͘ góa ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ê sìn-gióng siū chó͘-gāi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\