1 KO-LÎM-TO 9

1Góa kiám m̄-sī chū-iû ê lâng? Góa kiám m̄-sī sù-tô͘? Góa kiám m̄-bat kìⁿ-tio̍h lán ê Chú Iâ-so͘? Lín kiám m̄-sī góa ūi-tio̍h Chú kang-chok ê sêng-kó? 2Tùi pa̍t-lâng lâi khòaⁿ góa kiám-chhái m̄-sī sù-tô͘, m̄-kú tùi lín lâi khòaⁿ, góa khak-si̍t sī. In-ūi lín kap Chú kiat-liân chiū-sī góa choh sù-tô͘ ê chèng-kù. 3Tùi hiah-ê phoe-phêng góa ê lâng, góa án-ni piān-bêng: 4Goán kiám bô koân thang chia̍h, thang lim? 5Goán kiám bô koân kap kî-tha ê sù-tô͘, Chú ê hiaⁿ-tī, í-ki̍p [Pí-tek] kâng-khoán, chhōa lú sìn-tô͘ chòe bó͘ chòe-hé lú-hêng? 6Kiám kan-ta góa kap [Pa-ná-pa] it-tēng tio̍h chòe kang chiah ōe-tàng seng-oa̍h? 7Kiám ū lâng choh-peng koh-teh chia̍h ka-kī? Kiám ū lâng chèng-choh phû-tô-hn̂g bô chia̍h hn̂g-lāi chhut-sán ê phû-tô? Kiám ū lâng chhī-iûⁿ bô lim ka-kī ê iûⁿ-lin? 8Góa kóng chiah-ê kiám sī kun-kù lâng ê siūⁿ-hoat? Lu̍t-hoat kiám m̄-sī mā án-ni kóng? 9[Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat kui-tēng, “Gû teh lún ngó͘-kok ê sî, m̄-thang kā i kòa gû-chhùi-lam.” Siōng-tè koan-sim ê kiám sī gû? 10I kiám m̄-sī oân-choân ūi-tio̍h lán kóng ê? Tong-jiân sī! In-ūi keng-choh ê lâng khǹg ǹg-bāng keng-choh, siu-koah ê lâng khǹg ǹg-bāng siu-koah, in lóng sī kî-thāi tit-tio̍h ngó͘-kok. 11Goán nā ū tī lín tiong-kan iā sio̍k-lêng ê chéng-chí, tùi lín tit-tio̍h bu̍t-chit siōng ê kiong-kip kiám ū kè-hūn? 12Pa̍t-lâng nā ū koân thang tùi lín iau-kiû, goán kiám m̄-sī koh-khah ū? M̄-kú goán lóng m̄-bat ēng chit-ê koân, hoán-tńg jím-siū it-chhè, chiah-bián hō͘ Ki-tok ê hok-im siū chó͘-gāi. 13Lín it-tēng chai, tī Sèng-tiān teh kang-chok ê lâng tùi Sèng-tiān tit-tio̍h chia̍h-mi̍h; tī chè-tôaⁿ teh hiàn-chè ê lâng pun tôaⁿ téng ê chè-mi̍h. 14Chhin-chhiūⁿ án-ni, Chú ū hoan-hù, thoân hok-im ê lâng eng-kai khò hok-im seng-oa̍h. 15M̄-kú góa lóng m̄-bat ēng chiah-ê koân. Góa hiān-chāi siá chiah-ê ōe mā m̄-sī beh cheng-chhú chit khoán ê koân. Góa lêng-khó sí mā bô ài hō͘ góa só͘ khoa-kháu ê lo̍k-khong! 16Góa thoân hok-im pèng bô sím-mi̍h thang khoa-kháu; góa sī hōng-bēng teh thoân. Góa nā bô thoân ū chai-hō. 17Góa nā kam-goān chòe chit-ê kang, chiū ū pò-siúⁿ; góa nā m̄-sī chhut-tī kam-goān, mā tio̍h chip-hêng Siōng-tè kau-tài ê jīm-bū. 18Án-ni, góa ê pò-siúⁿ sī sím-mi̍h? Chiū-sī góa thang thoân hok-im hō͘ lâng pe̍h-pe̍h tit-tio̍h, góa tian-tò bô hióng-siū-tio̍h thoân hok-im eng-kai ū ê koân-lī. 19Góa sī chū-iû ê lâng, bô siū lâng ê sok-pa̍k, m̄-kú ūi-tio̍h beh tit-tio̍h khah chōe lâng lâi sìn Chú, góa chiâⁿ-chòe chèng-lâng ê lô͘-lē. 20Tùi [Iû-thài]-lâng, góa chiū choh [Iû-thài]-lâng, sī ūi-tio̍h beh tit-tio̍h [Iû-thài]-lâng. Sui-jiân góa bô siū [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat khu-sok, khiok choh Lu̍t-hoat-ē ê lâng, sī ūi-tio̍h beh tit-tio̍h Lu̍t-hoat-ē ê lâng. 21Tùi Lu̍t-hoat-gōa ê lâng, góa chiū choh Lu̍t-hoat-gōa ê lâng, sī ūi-tio̍h beh tit-tio̍h Lu̍t-hoat-gōa ê lâng. Án-ni m̄-sī kóng góa bô chun-siú Siōng-tè ê Lu̍t-hoat; kî-si̍t góa sī siū Ki-tok Lu̍t-hoat iok-sok ê lâng. 22Tùi sìn-sim loán-jio̍k ê lâng, góa chiâⁿ-chòe loán-jio̍k, sī ūi-tio̍h beh tit-tio̍h loán-jio̍k ê lâng. Tùi tó chi̍t khoán lâng, góa chiū choh hit khoán lâng, ēng ta̍k khoán hong-hoat thang ke kiù chi̍t-kóa lâng. 23Góa chòe chiah-ê lóng sī ūi-tio̍h hok-im, bo̍k-te̍k sī beh kap lâng hun-hióng hok-im ê chiok-hok. 24Lín it-tēng chai, tī ūn-tōng-tiûⁿ chham-ka kèng-sài ê lâng lóng lo̍h-khì cháu, m̄-kú chí-ū chi̍t ê tit-tio̍h siúⁿ. Chhin-chhiūⁿ án-ni, ūi-tio̍h beh tit-tio̍h siúⁿ, lín tio̍h phah-piàⁿ cháu. 25Ta̍k ê soán-chhiú lóng ū chiap-siū giâm-keh ê hùn-liān; in án-ni chòe sī beh tit-tio̍h ōe pāi-hoāi ê hoa-koan; m̄-kú lán ài tit-tio̍h ê sī bōe pāi-hoāi ê hoa-koan. 26Án-ni, góa cháu m̄-sī bô bo̍k-phiau teh cháu, phah-kûn m̄-sī teh phah khong-khì. 27Góa giâm-keh chhau-liān ka-kī ê seng-khu kàu ōe-tàng oân-choân khòng-chè, chiah-bián chio pa̍t-lâng lâi chham-ka pí-sài, ka-kī soah sit-lo̍h chu-keh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\