1 IOK-HĀN 2

1Siàu-liân-lâng, góa siá chiah-ê sī beh hō͘ lín bōe khì hoān-chōe. Nā ū lâng hoān-chōe, lán ū gī-lâng Iâ-so͘ Ki-tok tī Pē ê bīn-chêng chòe lán ê Piān-hō͘-jîn. 2I ūi-tio̍h lán ê chōe, m̄-nā lán ê chōe, mā ūi-tio̍h choân sè-kài ê chōe, choh sio̍k-chōe-chè. 3Lán nā ū teh chun-siú Siōng-tè ê kài-bēng, chiū chai lán chin-chiàⁿ bat Siōng-tè. 4Nā ū lâng kóng “góa bat Siōng-tè”, m̄-kú bô teh chun-siú I ê kài-bēng, chit-ê lâng sī pe̍h-chha̍t, i lāi-bīn bô chin-lí. 5M̄-kú lâng nā chun-siú Siōng-tè ê tō, Siōng-tè ê thiàⁿ chiū chin-chiàⁿ tī i sin-chiūⁿ oân-choân si̍t-hiān. Lâng nā kóng i tiàm tī Siōng-tè lāi-bīn, eng-kai chiàu Iâ-so͘ Ki-tok ê giân-hêng seng-oa̍h. Án-ni chiū chai lán ū tī Siōng-tè lāi-bīn. 7Chhin-ài ê pêng-iú, góa siá hō͘ lín ê m̄-sī sin ê kài-bēng, sī lín tùi khí-thâu chiū niá-siū hit-ê kū ê kài-bēng, sī lín bat thiaⁿ-tio̍h ê sìn-sit. 8Chóng-sī góa siá hō͘ lín ê kài-bēng mā thang kóng sī sin ê, che tùi Ki-tok kap tùi lín lóng sī chin ê; in-ūi o͘-àm teh kè-khì, chin kng í-keng teh chiò. 9Lâng nā kóng i tī kng-bêng tiong, m̄-kú oàn-hūn hiaⁿ-tī á-sī chí-bē, sū-si̍t i iáu-kú tī o͘-àm tiong. 10Thiàⁿ hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ê lâng sī tī kng-bêng tiong teh seng-oa̍h, bōe tì-kàu hō͘ lâng poa̍h-tó hoān-chōe. 11M̄-kú oàn-hūn hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ê lâng sī tī o͘-àm tiong, tī o͘-àm tiong teh seng-oa̍h, m̄-chai beh khì tó-ūi, in-ūi o͘-àm hō͘ i ê ba̍k-chiu bô khòaⁿ-kìⁿ. 12Siàu-liân-lâng, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi khò Ki-tok ê miâ lín ê chōe í-keng tit-tio̍h sià-bián. 13Hū-ló sī-tōa, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi lín jīn-bat tùi khí-thâu chiū chûn-chāi Hit-ūi. Chheng-liân-lâng, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi lín í-keng ū iâⁿ-kè hit-ê Siâ-ok-chiá. 14Sòe-kiáⁿ, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi lín jīn-bat Pē. Hū-ló sī-tōa, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi lín jīn-bat tùi khí-thâu chiū chûn-chāi Hit-ūi. Chheng-liân-lâng, góa siá-phoe hō͘ lín, in-ūi lín ióng-chòng, Siōng-tè ê tō tiàm tī lín lāi-bīn, koh lín í-keng ū iâⁿ-kè hit-ê Siâ-ok-chiá. 15M̄-thang tham-ài sè-kan á-sī sè-kan ê mi̍h. Nā ū lâng tham-ài sè-kan, i chiū bô thiàⁿ Pē. 16In-ūi it-chhè sio̍k sè-kan ê, chhin-chhiūⁿ jio̍k-thé ê io̍k-bōng, ba̍k-chiu ê io̍k-bōng, tián ka-kī ê châi-hù, téng, lóng m̄-sī tùi Pē lâi, sī tùi sè-kan lâi ê. 17Chit sè-kan kap sè-kan ê io̍k-bōng lóng teh kè-khì, chóng-sī si̍t-hêng Siōng-tè chí-ì ê lâng éng-oán seng-chûn. 18Sòe-kiáⁿ, che sī chiong-boa̍t ê sî. Lín ū thiaⁿ-tio̍h Ki-tok ê Te̍k-tùi-chiá teh-beh lâi, hiān-chāi í-keng ū chin chōe Ki-tok ê te̍k-tùi-chiá chhut-hiān; tùi án-ni, lán chai che sī chiong-boa̍t ê sî. 19In lī-khui lán, in-ūi in m̄-sī lán ê lâng; in nā-sī lán ê lâng, ōe kè-sio̍k kap lán chòe-hé. M̄-kú in lī-khui, piáu-sī in lóng m̄-sī lán ê lâng. 20Lín í-keng ū niá-siū Sèng Sîn, lín lóng chai. 21Góa siá-phoe hō͘ lín, m̄-sī in-ūi lín m̄-bat chin-lí, sī in-ūi lín bat chin-lí, koh chai it-chhè ê hu-ké m̄-sī tùi chin-lí lâi. 22Sím-mi̍h lâng sī pe̍h-chha̍t-ê? It-tēng sī kū-choa̍t Iâ-so͘ sī Ki-tok hit-ê lâng! Kū-choa̍t Pē kap Kiáⁿ ê chiū-sī Ki-tok ê Te̍k-tùi-chiá. 23Kū-choa̍t Kiáⁿ ê bô chiap-la̍p Pē; soan-jīn Kiáⁿ chiū-sī chiap-la̍p Pē. 24Tio̍h kian-siú lín tùi khí-thâu só͘ thiaⁿ-tio̍h ê sìn-sit. Lín nā kian-siú tùi khí-thâu só͘ thiaⁿ-tio̍h ê sìn-sit chiū ōe kè-sio̍k oa̍h tī Kiáⁿ kap Pē ê lāi-bīn. 25Che chiū-sī Ki-tok hō͘ lán ê èng-ún, sī éng-oán ê oa̍h-miā. 26Góa siá chiah-ê hō͘ lín, sī koan-hē siūⁿ-beh bê-he̍k lín ê lâng ê sū. 27Tùi lín lâi kóng, lín tùi Ki-tok niá-siū ê Sèng Sîn tiàm tī lín lāi-bīn, chiū bô su-iàu pa̍t-lâng kā lín kà-sī, in-ūi chit-ê Sèng Sîn beh kà-sī lín ta̍k hāng tāi-chì; I ê kà-sī sī chin ê, m̄-sī ké ê. Án-ni, tio̍h chiàu Sèng Sîn kà-sī lín ê, tiàm tī Ki-tok lāi-bīn. 28Taⁿ, siàu-liân-lâng, tio̍h tiàm tī Ki-tok lāi-bīn, án-ni tī I hián-hiān ê sî, lán tī I bīn-chêng chiah ōe hó-táⁿ, bōe in-ūi I ê lâi-lîm kám-kak kiàn-siàu. 29Lín nā chai I sī kong-gī, eng-kai chai si̍t-hêng kong-gī ê lâng chiah-sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\