1 IOK-HĀN 3

1Lín siūⁿ-khòaⁿ leh, Pē jōa-ni̍h thiàⁿ lán, hō͘ lán thang chheng-chòe I ê kiáⁿ-jî; sū-si̍t mā-sī án-ni. Sè-kan-lâng m̄-bat lán, in-ūi in m̄-bat Siōng-tè. 2Chhin-ài ê pêng-iú, hiān-chāi lán sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî, chiong-lâi ōe án-chóaⁿ iáu-bē bêng-hián. M̄-kú lán chai, Ki-tok hián-hiān ê sî, lán ōe chhin-chhiūⁿ I, in-ūi lán ōe khòaⁿ-kìⁿ I ê chin-siōng. 3Ki-tok sī sûn-kiat, só͘-í tùi Ki-tok ū chit khoán ǹg-bāng ê lâng ōe ka-kī pó-chhî sûn-kiat. 4Lâng hoān-chōe sī ûi-pōe Siōng-tè ê Lu̍t-hoat, in-ūi chōe sī ûi-pōe Siōng-tè ê Lu̍t-hoat. 5Lín chai Ki-tok hián-hiān sī beh tû-khì lâng ê chōe, m̄-kú I pún-sin bô chōe. 6Kap Ki-tok pó-chhî bi̍t-chhiat koan-hē ê lâng bōe kè-sio̍k hoān-chōe; kè-sio̍k hoān-chōe ê lâng m̄-bat khòaⁿ-kìⁿ Ki-tok, mā m̄-bat I. 7Siàu-liân pêng-iú, m̄-thang siū bê-he̍k. Ki-tok sī gī-lâng, só͘-í si̍t-hêng kong-gī-ê chiah-sī gī-lâng. 8Kè-sio̍k hoān-chōe ê lâng sio̍k Mô͘-kúi, in-ūi Mô͘-kúi tùi khí-thâu chiū hoān-chōe. Siōng-tè ê Kiáⁿ hián-hiān ê bo̍k-te̍k sī beh phò-hoāi Mô͘-kúi ê chok-ûi. 9Tùi Siōng-tè siⁿ ê bōe kè-sio̍k hoān-chōe, in-ūi Siōng-tè ê oa̍h-miā tī in lāi-bīn; in bōe kè-sio̍k hoān-chōe, in-ūi in sī tùi Siōng-tè siⁿ ê. 10Tùi án-ni, sím-mi̍h lâng sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî á-sī Mô͘-kúi ê kiáⁿ-jî chin chheng-chhó: Bô si̍t-hêng kong-gī, bô thiàⁿ hiaⁿ-tī chí-bē ê, m̄-sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. 11Lán tio̍h saⁿ-thiàⁿ; che sī lín tùi khí-thâu só͘ thiaⁿ-tio̍h ê sìn-sit. 12Lán m̄-thang chhin-chhiūⁿ [Kai-ún]; i sio̍k Siâ-ok-chiá, ū thâi-sí ka-kī ê sió-tī. I ná-ōe thâi-sí sió-tī? In-ūi i ê hêng-ûi siâ-ok, m̄-kú sió-tī ê hêng-ûi chèng-ti̍t. 13Hiaⁿ-tī chí-bē, sè-kan-lâng nā oàn-hūn lín, lín m̄-bián kî-koài. 14Lán chai, lán í-keng chhut-sí ji̍p-oa̍h, in-ūi lán ū thiàⁿ hiaⁿ-tī chí-bē. Bô thiàⁿ-lâng-ê sī tiàm tī sí ê koán-hat-ē. 15Oàn-hūn hiaⁿ-tī á-sī chí-bē chiū-sī thâi-lâng; lín mā chai, thâi-lâng-ê, éng-oán ê oa̍h-miā bô tiàm tī i lāi-bīn. 16Ki-tok ūi-tio̍h lán hi-seng sìⁿ-miā, tùi án-ni lán chai sím-mi̍h sī thiàⁿ; án-ni lán mā ài ūi-tio̍h hiaⁿ-tī á-sī chí-bē hi-seng sìⁿ-miā. 17Nā ū hó-gia̍h-lâng khòaⁿ-tio̍h hiaⁿ-tī á-sī chí-bē ū khiàm-kheh ia̍h bô tông-chêng lîn-bín, ná ōe-tàng kóng i ū thiàⁿ Siōng-tè? 18Siàu-liân pêng-iú, saⁿ-thiàⁿ m̄-thang chí-ū ēng ōe á-sī ēng chhùi kóng, tio̍h si̍t-si̍t chāi-chāi si̍t-hêng. 19Tùi án-ni lán chai lán sio̍k chin-lí. Lán nā siū liông-sim chek-pī, tī Siōng-tè ê bīn-chêng lán ōe-tàng an-ún chū-chāi, in-ūi I ê sim pí lán ê sim koh-khah khoan-tāi, I ta̍k hāng lóng chai. 21Chhin-ài ê pêng-iú, lán ê liông-sim nā bô kā lán chek-pī, lán tī Siōng-tè bīn-chêng chiū thang ióng-kám m̄-bián kiaⁿ. 22Lán bô-lūn tùi I kiû sím-mi̍h lóng ōe tit-tio̍h, in-ūi lán chun-siú I ê kài-bēng, tī I bīn-chêng chòe I só͘ hoaⁿ-hí ê sū. 23I ê kài-bēng sī án-ni: lán tio̍h sìn I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ, mā tio̍h chiàu I hō͘ lán ê bēng-lēng saⁿ-thiàⁿ. 24Chun-siú Siōng-tè kài-bēng ê lâng tiàm tī I lāi-bīn, I mā tī in lāi-bīn. Tùi Siōng-tè sù hō͘ lán ê Sèng Sîn lán chai Siōng-tè tiàm tī lán lāi-bīn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\