1 IOK-HĀN 4

1Chhin-ài ê pêng-iú, m̄-thang siong-sìn ta̍k ê sîn; tio̍h chhat-giām chiah-ê sîn sī tùi Siōng-tè lâi á m̄-sī, in-ūi ū chin chōe ké sian-ti í-keng chhut-hiān tī chit sè-kan. 2Lín thang ēng án-ni lâi jīn-bat Siōng-tè ê Sîn: Soan-jīn Iâ-so͘ Ki-tok chiâⁿ-chòe lâng lâi sè-kan hit-ūi Sîn sī tùi Siōng-tè lâi ê; 3m̄ soan-jīn Iâ-so͘ hiah-ê sîn m̄-sī tùi Siōng-tè lâi ê. Che sī Ki-tok ê Te̍k-tùi-chiá ê sîn, lín ū thiaⁿ-tio̍h i teh-beh lâi, hiān-chāi í-keng tī sè-kan. 4Siàu-liân pêng-iú, lín sī sio̍k Siōng-tè, koh í-keng iâⁿ-kè ké sian-ti, in-ūi tiàm tī lín lāi-bīn ê Sèng Sîn pí tiàm tī sè-kan-lâng lāi-bīn ê sîn khah kiông khah tōa. 5Ké sian-ti sī sio̍k sè-kan, kóng sè-kan sū, só͘-í sè-kan-lâng ōe thiaⁿ in. 6Lán sī sio̍k Siōng-tè. Bat Siōng-tè ê lâng ōe thiaⁿ lán; bô sio̍k Siōng-tè ê lâng m̄ thiaⁿ lán. Tùi chit-ê lán jīn-bat chin-lí ê Sîn kap bê-he̍k lâng ê sîn. 7Chhin-ài ê pêng-iú, lán tio̍h saⁿ-thiàⁿ, in-ūi thiàⁿ tùi Siōng-tè lâi. Ū thiàⁿ ê lâng sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî, mā bat Siōng-tè. 8Bô thiàⁿ ê lâng m̄-bat Siōng-tè, in-ūi Siōng-tè sī thiàⁿ. 9Siōng-tè chhe I to̍k-it ê Kiáⁿ lâi-kàu sè-kan, beh hō͘ lán tùi I tit-tio̍h oa̍h-miā; tùi chit-ê, Siōng-tè ê thiàⁿ hián-bêng tī lán tiong-kan. 10M̄-sī lán thiàⁿ Siōng-tè, sī I ū thiàⁿ lán, chhe I ê Kiáⁿ chòe sio̍k-chōe-chè lâi sio̍k lán ê chōe. Che chiū-sī thiàⁿ. 11Chhin-ài ê pêng-iú, Siōng-tè nā hiah-ni̍h thiàⁿ lán, lán mā tio̍h saⁿ-thiàⁿ. 12Bô-lâng bat khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè, lán nā saⁿ-thiàⁿ, Siōng-tè chiū tiàm tī lán lāi-bīn, I ê thiàⁿ thong-kè lán oân-choân si̍t-hiān chhut-lâi. 13Siōng-tè í-keng ū chiong I ê Sèng Sîn sù hō͘ lán, tùi chit-ê lán chai lán tiàm tī Siōng-tè lāi-bīn, I mā tī lán lāi-bīn. 14Pē chhe I ê Kiáⁿ lâi chòe sè-kan ê Kiù-chú, goán ū khòaⁿ-tio̍h, hiān-chāi chòe kiàn-chèng. 15Soan-jīn Iâ-so͘ sī Siōng-tè ê Kiáⁿ ê lâng, Siōng-tè tiàm tī i lāi-bīn, i mā tī Siōng-tè lāi-bīn. 16Só͘-í, lán chai koh sìn Siōng-tè ū thiàⁿ lán. Siōng-tè sī thiàⁿ, ū teh si̍t-hêng thiàⁿ ê lâng tiàm tī Siōng-tè lāi-bīn, Siōng-tè mā tiàm tī i lāi-bīn. 17Tùi án-ni, thiàⁿ tī lán tiong-kan oân-choân si̍t-hiān chhut-lâi, hō͘ lán tī Sím-phòaⁿ ê Ji̍t thang ióng-kám m̄-bián kiaⁿ, in-ūi lán tī chit sè-kan kap Ki-tok kâng-khoán. 18Ū thiàⁿ chiū bô kiaⁿ-hiâⁿ; oân-choân ê thiàⁿ kóaⁿ-chhut kiaⁿ-hiâⁿ. In-ūi ū kiaⁿ-hiâⁿ chiū ū hêng-hoa̍t; ū kiaⁿ-hiâⁿ ê lâng, thiàⁿ iáu bô oân-choân si̍t-hiān chhut-lâi. 19Lán tio̍h saⁿ-thiàⁿ, in-ūi Siōng-tè ū tāi-seng thiàⁿ lán. 20Nā ū lâng kóng “Góa thiàⁿ Siōng-tè”, m̄-kú oàn-hūn hiaⁿ-tī á-sī chí-bē, i sī pe̍h-chha̍t. In-ūi, bô thiàⁿ ū-khòaⁿ-tio̍h ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē, ná-ōe thiàⁿ bô-khòaⁿ-tio̍h ê Siōng-tè. 21Thiàⁿ Siōng-tè mā tio̍h thiàⁿ ka-kī ê hiaⁿ-tī á-sī chí-bē, che sī lán tùi Ki-tok niá-siū ê kài-bēng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\