1 IOK-HĀN 5

1Sìn Iâ-so͘ sī Ki-tok ê lâng lóng sī Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. Thiàⁿ pē-bú, mā ōe thiàⁿ in só͘ siⁿ ê kiáⁿ-jî. 2Lán nā thiàⁿ Siōng-tè koh chun-siú I ê kài-bēng, án-ni chiū chai lán ū teh thiàⁿ Siōng-tè ê kiáⁿ-jî. 3Chun-siú Siōng-tè ê kài-bēng chiū-sī thiàⁿ Siōng-tè. I ê kài-bēng m̄-sī oh chun-siú. 4In-ūi Siōng-tè ê kiáⁿ-jî lóng ōe-tàng khah-iâⁿ sè-kan; hō͘ lán khah-iâⁿ sè-kan ê chiū-sī lán ê sìn. 5Khah-iâⁿ sè-kan ê sī sím-mi̍h lâng? Kiám m̄-sī sìn Iâ-so͘ sī Siōng-tè ê Kiáⁿ hit-ê lâng? 6Chit-ūi Iâ-so͘ Ki-tok chiū-sī thong-kè chúi kap huih lâi ê; m̄-sī chí-ū thong-kè chúi, sī thong-kè chúi kap huih. Sèng Sîn chòe kiàn-chèng, in-ūi Sèng Sîn sī chin-lí. 7Ū saⁿ ê chòe kiàn-chèng, 8chiū-sī Sèng Sîn, chúi, kap huih; chit saⁿ ê kiàn-chèng lóng it-tì. 9Lâng ê kiàn-chèng lán to chiap-siū, Siōng-tè ê kiàn-chèng koh-khah ū-hāu. Chit-ê sī Siōng-tè ūi-tio̍h I ê Kiáⁿ só͘ chòe ê kiàn-chèng. 10Sìn Siōng-tè ê Kiáⁿ ê, tī i sim-lāi ū chit-ê kiàn-chèng; m̄-sìn Siōng-tè ê chiū-sī khòaⁿ Siōng-tè chòe pe̍h-chha̍t, in-ūi i m̄-sìn Siōng-tè ūi-tio̍h I ê Kiáⁿ só͘ chòe ê kiàn-chèng. 11Chit-ê kiàn-chèng chiū-sī: Siōng-tè í-keng ū sù lán éng-oán ê oa̍h-miā, chit-ê oa̍h-miā sī tùi I ê Kiáⁿ lâi ê. 12Lâng ū Siōng-tè ê Kiáⁿ chiū ū oa̍h-miā; bô Siōng-tè ê Kiáⁿ chiū bô oa̍h-miā. 13Góa siá chiah-ê sī beh hō͘ lín sìn Siōng-tè ê Kiáⁿ ê lâng chai, lín ū éng-oán ê oa̍h-miā. 14Lán tī Siōng-tè bīn-chêng ióng-kám bô kiaⁿ, in-ūi lán nā chiàu I ê chí-ì kî-kiû, I ōe kā lán thiaⁿ. 15Kì-jiân chai I ōe thiaⁿ lán ê kî-kiû, chiū chai lán tùi I só͘ kiû ê í-keng ū tit-tio̍h. 16Nā ū lâng khòaⁿ-tio̍h hiaⁿ-tī á-sī chí-bē hoān-tio̍h bōe tì-kàu sí ê chōe, tio̍h kî-kiû Siōng-tè, Siōng-tè ōe sù i oa̍h-miā; góa sī chí hiah-ê hoān-tio̍h bōe tì-kàu sí ê chōe ê lâng teh kóng. Mā ū ōe tì-kàu sí ê chōe, góa kóng “Tio̍h kî-kiû”, pèng m̄-sī chí chit-ê. 17It-chhè put-gī ê hêng-ûi lóng sī chōe, m̄-kú mā ū bōe tì-kàu sí ê chōe. 18Lán chai, Siōng-tè ê kiáⁿ-jî bōe kè-sio̍k hoān-chōe, in-ūi Siōng-tè ê Kiáⁿ teh kā in pó-siú, Siâ-ok-chiá bong in bōe-tio̍h. 19Lán chai, lán sī sio̍k Siōng-tè, m̄-kú choân sè-kài siū Siâ-ok-chiá koán-hat. 20Lán mā chai Siōng-tè ê Kiáⁿ í-keng lâi-lîm, koh hō͘ lán ū hiáu-ngō͘ ê sim thang jīn-bat hit-ūi chin Sîn Siōng-tè. Lán kap chin Sîn Siōng-tè kiat-liân, in-ūi lán kap I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok kiat-liân. Chit-ūi chiū-sī chin Sîn Siōng-tè, sī éng-oán ê oa̍h-miā. 21Sòe-kiáⁿ, lín tio̍h siám-khui ngó͘-siōng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\