1 PÍ-TEK 1

1Góa --- [Pí-tek] sī Iâ-so͘ Ki-tok ê sù-tô͘, góa siá-phoe hō͘ hun-sòaⁿ tī [Pún-to͘], [Ka-lia̍p-thài], [Ka-phàⁿ-to-ka], [A-se-a], [Pí-chhui-nî] téng só͘-chāi khiā-khí ê lâng. 2Lín siū kéng-soán sī chiàu Pē Siōng-tè ū-tēng ê chí-ì, tùi Sèng Sîn chiâⁿ-chòe sèng-kiat, thang sūn-ho̍k Iâ-so͘ Ki-tok, koh tùi I ê huih tit-tio̍h kiat-chēng. Goān Siōng-tè hong-hong hù-hù sù lín un-tián kap pêng-an! 3Tio̍h chheng-chàn lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Pē Siōng-tè! Kun-kù I bô-hān ê jîn-chû, thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, Siōng-tè ū hō͘ lán têng-chhut-sì thang tit-tio̍h oa̍h-oa̍h ê ǹg-bāng, 4lâi sêng-siū I ūi-tio̍h lín pó-chûn tī thiⁿ-ni̍h hit-ê bōe hiú-nōa, bōe phah lâ-sâm, bōe siau-sit ê hok-khì. 5Che sī beh hō͘ lín chiah-ê thong-kè sìn siū I ê tōa lêng-le̍k pó-siú ê lâng thang tit-tio̍h chún-pī tī chiong-boa̍t ê sî-ki beh si̍t-hiān ê chín-kiù. 6Ūi-tio̍h án-ni, sui-jiân lín hiān-chāi chiām-sî iáu tio̍h siū chióng-chióng ê chhì-liān sim kan-khó͘, lín tio̍h hoaⁿ-hí. 7Che sī beh chèng-bêng lín ê sìn-sim kham-tit siū khó-giām, pí hō͘ hé liān-kè iáu ōe pāi-hoāi ê kim koh-khah pó-kùi, thang hō͘ lín tī Iâ-so͘ Ki-tok hián-hiān ê sî tit-tio̍h o-ló, êng-kng, kap chun-kùi. 8Lín sui-jiân m̄-bat khòaⁿ-tio̍h I, mā thiàⁿ I; hiān-chāi bô khòaⁿ-kìⁿ I, iáu-kú sìn I. Lín ū ēng giân-gú bōe-tàng piáu-ta̍t ke̍k-tōa ê hoaⁿ-hí, 9in-ūi lín ōe tit-tio̍h sìn ê kiat-kó, chiū-sī lêng-hûn ê tit-kiù. 10Koan-hē chit-ê chín-kiù, ū-giân lín ōe tit-tio̍h un-tián hiah-ê sian-ti í-keng ū gián-kiù koh siông-sè cha-khó. 11In tit-tio̍h tī in sim-lāi Ki-tok ê Sîn tùi in ê chí-sī, cha-khó koan-hē Ki-tok ê siū-khó͘ kap āu-lâi tit-tio̍h êng-kng chit-ê ū-giân ōe tī sím-mi̍h sî, ōe án-chóaⁿ si̍t-hiān. 12Siōng-tè ū kā in khé-sī, hō͘ in chai in ê sū-hōng m̄-sī ūi-tio̍h ka-kī, sī ūi-tio̍h lín. Chiah-ê sū hiān-chāi í-keng ū khò tùi thiⁿ lâi ê Sèng Sîn, thong-kè hok-im ê sù-chiá thoân ho͘ lín; chiah-ê sū liân thiⁿ-sài mā pek-chhiat teh thèng-hāu ài chai. 13Só͘-í, lín ê sim-chì tio̍h chún-pī piān, tio̍h kéng-séng, choân-sim ǹg-bāng Iâ-so͘ Ki-tok hián-hiān ê sî só͘ beh sù lín ê un-tián. 14Tio̍h chòe sūn-ho̍k ê kiáⁿ-jî, m̄-thang chiàu lín chêng m̄-bat Siōng-tè ê sî án-ni hòng-chhiòng su-io̍k. 15Ho͘-tiàu lín ê Siōng-tè sī sèng-kiat, lín tī it-chhè ê hêng-ûi mā tio̍h sèng-kiat. 16In-ūi Sèng-keng ū kì-chài, “Lín tio̍h sèng-kiat, in-ūi góa sī sèng-kiat. ” 17Lín kì-jiân kiû-kiò ēng kâng chi̍t ê phiau-chún, chiàu ta̍k lâng ê hêng-ûi sím-phòaⁿ lâng Hit-ūi chòe Pē, chiū tio̍h ēng kèng-ùi ê sim tī sè-kan ê ji̍t-chí choh kiâu-bîn seng-oa̍h. 18In-ūi lín chai, lín siū sio̍k-hôe thoat-lī chó͘-sian lâu hō͘ lín hit khoán bô lō͘-ēng ê thoân-thóng, m̄-sī ēng ōe pāi-hoāi ê kim-gûn, 19sī ēng hit-ūi bô khoat-tiám bô ù-tiám ê iûⁿ-ko Ki-tok só͘ lâu ê pó-huih. 20Ki-tok tī chhòng-chō ú-tiū í-chêng seng hō͘ Siōng-tè kéng-soán, tī chit-ê boa̍t-kî chiah ūi-tio̍h lín hián-hiān. 21Lín thong-kè Ki-tok sìn hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h koh sù I êng-kng hit-ūi Siōng-tè; án-ni, lín ê sìn kap ǹg-bāng lóng chāi-tī Siōng-tè. 22Lín í-keng tùi sūn-thàn chin-lí lâi kiat-chēng ka-kī, ū sûn-chin ê chhiú-chiok-chi-chêng, chiū tio̍h ēng chheng-khì ê sim tùi sim-tóe jia̍t-chhiat saⁿ-thiàⁿ. 23Lín m̄-sī tùi ōe pāi-hoāi, sī tùi bōe pāi-hoāi ê chéng-chí, chiū-sī thong-kè Siōng-tè oa̍h-oa̍h, éng-oán bōe bô-khì ê ōe lâi têng-chhut-sì. 24In-ūi Sèng-keng ū kì-chài: Lâng lóng chhin-chhiūⁿ chháu, in ê êng-hôa lóng chhin-chhiūⁿ chháu hoe; chháu ōe ta, hoe ōe siā, 25chóng-sī Chú ê ōe éng-oán chûn-chāi. Che chiū-sī thoân hō͘ lín ê hok-im ê sìn-sit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\