1 PÍ-TEK 2

1Só͘-í, tio̍h khì-sak it-chhè ê pháiⁿ, it-chhè ê khúi-chà, ké-hó, chi̍t-tò͘, kap it-chhè ê húi-pòng. 2Tio̍h chhin-chhiūⁿ tú chhut-sì ê eⁿ-á chin ài sûn ê sio̍k-lêng ê lin, hō͘ lín thang sêng-tióng kàu tit-tio̍h kiù; 3in-ūi lín í-keng ū tam-tio̍h Chú ê jîn-chû. 4Tio̍h chhin-kūn Chú, I sī oa̍h-chio̍h, sui-jiân hō͘ lâng khì-sak, m̄-kú siū Siōng-tè kéng-soán khòaⁿ-chòe pó-kùi. 5Lín mā tio̍h choh oa̍h-chio̍h, hō͘ Siōng-tè ēng lâi khí-chō sio̍k-lêng ê tiān, koh choh sèng-kiat ê chè-si, thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok hiàn Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí sio̍k-lêng ê chè-mi̍h. 6In-ūi Sèng-keng ū kì-chài: Khòaⁿ ah, góa beh tī Sek-an hē chi̍t tè chio̍h, sī siū kéng pó-kùi ê chhù-kak-chio̍h; sìn I ê lâng choa̍t-tùi bōe sit-bāng. 7Chit tè chio̍h tùi lín chiah-ê sìn ê lâng sī pó-kùi ê, m̄-kú tùi m̄-sìn ê lâng sī: Khí-chhù sai-hū só͘ khì-sak ê chio̍h í-keng chiâⁿ-chòe siōng tiōng-iàu ê ki-chio̍h! 8Tī pa̍t-ūi ū kì-chài: Chit tè sī poàn-kha-chio̍h, sī hō͘ lâng poa̍h-tó ê chio̍h. In m̄ sūn-thàn tō-lí lâi poa̍h-tó sī Siōng-tè ê an-pâi. 9M̄-kú lín leh, lín sī siū kéng-soán ê chióng-cho̍k, ông-ka ê chè-si, sèng-kiat ê kok-tō͘, Siōng-tè ê chú-bîn, beh hō͘ lín thang soan-iông Siōng-tè úi-tāi ê chok-ûi; chit-ūi Siōng-tè ū tiàu lín chhut o͘-àm lâi ji̍p tī I chhàn-lān ê kng-bêng. 10Sèng-keng kóng: Lín chêng m̄-sī Siōng-tè ê chú-bîn, hiān-chāi sī I ê chú-bîn; lín chêng bô tit-tio̍h Siōng-tè ê lîn-bín, hiān-chāi tit-tio̍h I ê lîn-bín. 11Chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-bē, lín tī sè-kan choh kiâu-bîn, choh lú-kheh, góa khǹg lín m̄-thang hòng-chhiòng jio̍k-thé ê chêng-io̍k; chit-ê chêng-io̍k put-sî teh kong-kek lêng-hûn. 12Lín tī bī-sìn-chiá ê tiong-kan tio̍h ū hó hêng-ûi, hō͘ hiah-ê húi-pòng lín sī pháiⁿ-lâng ê lâng thang khòaⁿ-kìⁿ lín ê hó hêng-ûi, tī Chú lâi-lîm ê Ji̍t kui êng-kng hō͘ Siōng-tè. 13Ūi-tio̍h Chú ê iân-kò͘, lín tio̍h sūn-thàn lâng it-chhè ê chè-tō͘, bô-lūn sī tùi chòe-ko ê thóng-tī-chiá kun-ông, 14á-sī tùi kun-ông só͘ phài lâi chióng-lē chòe hó ê lâng, hêng-hoa̍t chòe pháiⁿ ê lâng ê koaⁿ-tiúⁿ lóng tio̍h án-ni. 15In-ūi che sī Siōng-tè ê chí-ì; I ài lín chòe hó, hō͘ bô tì-sek ê gōng-lâng bô ōe thang kóng. 16Lín choh chū-iû ê lâng, m̄-thang ēng chū-iû chòe siâ-ok ê chià-kháu, tio̍h choh Siōng-tè ê lô͘-po̍k. 17Lín tio̍h chun-tiōng só͘-ū ê lâng; tio̍h thiàⁿ hiaⁿ-tī chí-bē, kèng-ùi Siōng-tè, chun-kèng kun-ông. 18Lín choh po̍k-jîn ê, tio̍h kiong-kèng sūn-thàn lín ê chú-lâng, m̄-nā tùi siān-liông un-hô ê chú-lâng, liân khek-po̍k ê mā tio̍h án-ni. 19Tú-tio̍h bô eng-kai siū ê thòng-khó͘, nā liáu-kái sī Siōng-tè ê ì-sù lâi jím-siū sī thang chheng-chàn ê. 20Lín nā chòe m̄-tio̍h hō͘ lâng phah lâi jím-siū thòng-khó͘, ū sím-mi̍h thé-biān? M̄-kú lín nā choh-hó lâi jím-siū khó͘-lān, che sī Siōng-tè só͘ chheng-chàn ê. 21Ūi-tio̍h chit-ê, Siōng-tè ho͘-tiàu lín; in-ūi Ki-tok mā ū ūi-tio̍h lín siū-khó͘, lâu bô͘-iūⁿ hō͘ lín, beh hō͘ lín thang tè I ê kha-pō͘. 22I bô hoān-chōe; I ê chhùi mā bô khúi-chà. 23I siū lóe-mē, bô lóe-mē tò-tńg; siū ge̍k-thāi, mā bô kā lâng ui-hia̍p; chí-ū chiong ka-kī kau-thok hō͘ hit-ūi kong-gī ê Sím-phòaⁿ-chiá. 24Ki-tok tī si̍p-jī-kè téng chhin-sin tam-tng lán ê chōe, hō͘ lán ǹg chōe sí, ǹg gī lâi oa̍h; tùi I ê siū-siong, lín tit-tio̍h i-tī. 25Lín chêng chhin-chhiūⁿ iûⁿ bê-lō͘, hiān-chāi í-keng tńg-lâi kui tī lín lêng-hûn ê Bo̍k-chiá kap Kàm-hō͘-chiá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\