1 PÍ-TEK 3

1Siâng-khoán, lín choh hū-jîn-lâng-ê tio̍h sūn-ho̍k ka-kī ê tiōng-hu. Án-ni, in tiong-kan nā ū lâng bô sūn-thàn tō-lí ê, ōe tùi lín ê hó phín-hēng siū kám-hòa; lín lóng m̄-bián kóng pòaⁿ-kù ōe, 2in-ūi in ōe khòaⁿ-chhut lín ê seng-oa̍h sûn-kiat koh kèng-khiân. 3Lín m̄-thang khò pīⁿ thâu-mn̂g, kòa kim-khì, chhēng súi-saⁿ téng chng-thāⁿ, 4tio̍h khò lōe-chāi ê súi, ēng un-jiû kap an-chēng ê sèng-chêng chòe bōe pāi-hoāi ê chng-thāⁿ; che tī Siōng-tè ê bīn-chêng sī siōng pó-kùi ê. 5In-ūi chá-sî gióng-bōng Siōng-tè hiah-ê sèng-kiat ê hū-jîn-lâng mā-sī án-ni chng-thāⁿ ka-kī, sūn-ho̍k in ê tiōng-hu; 6chhin-chhiūⁿ [Sat-la̍h] sūn-chiông [A-pek-la-hán], chheng-ho͘ i chòe “Chú-lâng”. Lín nā chòe hó-sū, bô siū khióng-hat tì-kàu kiaⁿ-hiâⁿ, chiū-sī [Sat-la̍h] ê cha-bó͘-kiáⁿ. 7Kâng-khoán, lín choh tiōng-hu-ê tio̍h kap ka-kī ê hū-jîn-lâng chòe-hé seng-oa̍h, thé-thiap in jio̍k-thé-siōng khah loán-jio̍k. Tio̍h kā in chun-tiōng, in-ūi in mā kap lín pîⁿ-pîⁿ sī hun-hióng Siōng-tè un-sù ê oa̍h-miā ê lâng. Án-ni, lín ê kî-tó chiah bōe siū chó͘-gāi. 8Chóng kóng, lín tio̍h tâng-sim, tâng-chêng, saⁿ-thiàⁿ chhin-chhiūⁿ hiaⁿ-tī chí-bē, tio̍h ū jîn-chû, sim chûn khiam-pi; 9bô ēng pháiⁿ pò pháiⁿ, á-sī ēng bú-jio̍k tùi-hù bú-jio̍k; tian-tò tio̍h ēng chiok-hok hôe-pò, in-ūi lín sī ūi-tio̍h chit-ê siū ho͘-tiàu, hō͘ lín thang sêng-siū hok-khì. 10In-ūi Sèng-keng ū kì-chài: Lâng nā ài sìⁿ-miā, ài kè hó ji̍t-chí, tio̍h kìm-chí chhùi-chi̍h bô kóng pháiⁿ ōe, chhùi-tûn bô kóng khúi-chà. 11Tio̍h lī-khui pháiⁿ, chòe hó-sū, it-sim tui-kiû hô-pêng. 12In-ūi Chú ê ba̍k-chiu khòaⁿ-kò͘ gī-lâng, I ê hīⁿ-khang thiaⁿ in ê kî-kiû; m̄-kú I ōe tùi choh-pháiⁿ ê lâng pìⁿ-bīn. 13Lín nā jia̍t-sim choh-hó, siáⁿ-lâng ōe hāi lín? 14Chóng-sī lín nā ūi-tio̍h gī siū-khó͘, chiū ū hok-khì. M̄-bián kiaⁿ lâng ê ui-hia̍p, mā m̄-bián tio̍h-kip put-an. 15Tio̍h chun-chông Ki-tok chòe Chú. Nā ū lâng mn̄g lín sim-tiong ê ǹg-bāng, tio̍h chún-pī piān-piān thang tùi in piān-bêng. 16Put-kò tio̍h ēng un-hô kap chun-tiōng ê thài-tō͘ lâi hôe-tap. Tio̍h ū chheng-pe̍k ê liông-sim, thang tī lín siū bú-jio̍k ê sî hō͘ hiah-ê bú-jio̍k lín ê lâng khòaⁿ-kìⁿ lín khò Ki-tok só͘ piáu-hiān ê hó phín-hēng kám-kak kiàn-siàu. 17Siū-khó͘ nā-sī Siōng-tè ê chí-ì, choh-hó lâi siū-khó͘ pí choh-pháiⁿ lâi siū-khó͘ khah hó. 18In-ūi Ki-tok mā bat ūi-tio̍h chōe siū-khó͘, chi̍t piàn chiū oân-sêng; gī ê lâng thòe put-gī ê lâng siū-khó͘, sī ūi-tio̍h beh chhōa lín kàu Siōng-tè ê bīn-chêng. Tī jio̍k-thé, I siū chhú-sí; tī lêng, I ū koh-oa̍h. 19Thong-kè I ê lêng, I mā ū khì tùi hiah-ê tī kaⁿ-lāi ê lêng thoân-tō, 20chiū-sī [Ná-a] chún-pī tōa-chûn ê sî, Siōng-tè ū nāi-sim thèng-hāu hiah-ê m̄ sūn-ho̍k I ê lâng. Tng-sî chìn-ji̍p tōa-chûn ê lâng bô kúi ê, chí-ū poeh ê, in ū tùi chúi-ni̍h tit-tio̍h kiù. 21Chit-ê chúi ū-piáu sóe-lé, m̄-sī beh sóe-tû lín seng-khu ê lah-sap, sī beh hō͘ lín ū chheng-pe̍k ê liông-sim thang tùi Siōng-tè kî-kiû; chit-ê sóe-lé thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok ê koh-oa̍h hō͘ lín tit-tio̍h chín-kiù. 22I í-keng chiūⁿ-thiⁿ, hiān-chāi tī Siōng-tè ê chiàⁿ-pêng teh chiáng-koán chèng thiⁿ-sài í-ki̍p lêng-kài ê chiáng-koân-chiá kap koân-le̍k-chiá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\