1 PÍ-TEK 4

1Ki-tok kì-jiân tī jio̍k-thé siū-khó͘, lín mā tio̍h ū kâng-khoán ê sim-chì lâi chong-pī ka-kī, in-ūi tī jio̍k-thé siū-khó͘ sī kap chōe-ok toān-choa̍t koan-hē. 2Án-ni, lín tī sè-kan só͘ chhun ê ji̍t-chí chiū bô koh chiàu lâng ê chêng-io̍k, sī chiàu Siōng-tè ê chí-ì lâi oa̍h. 3Lín ū lōng-hùi kong-im chòe bī-sìn-chiá só͘ ài chòe ê sū, îm-loān, sek-io̍k, chiú-chùi, iàn-lo̍k, tōa-chia̍h tōa-lim, kap khó-ò͘ⁿ ê ngó͘-siōng chông-pài téng, í-keng kàu-gia̍h lah. 4In khòaⁿ-kìⁿ lín bô koh kap in kè hòng-tōng bô chiat-chè ê seng-oa̍h, chiū kî-koài soah kā lín húi-pòng. 5In tio̍h kap teh-beh sím-phòaⁿ oa̍h-lâng kap sí-lâng ê Siōng-tè sǹg-siàu. 6Ūi-tio̍h án-ni, hok-im sīm-chì ū thoân hō͘ sí-khì ê lâng, án-ni, in ê jio̍k-thé sui-jiân ū chiàu it-poaⁿ lâng ê khoán siū sím-phòaⁿ, m̄-kú in ê lêng ōe-tàng chiàu Siōng-tè ê khoán lâi oa̍h. 7Bān-iú ê chiong-kio̍k kūn lah! Só͘-í, tio̍h kín-sīn siú-kí, thang kéng-séng kî-tó. 8Siōng iàu-kín ê, sī tio̍h jia̍t-chhiat saⁿ-thiàⁿ, in-ūi thiàⁿ ōe jia-khàm chin chōe chōe-kò. 9Tio̍h hō͘-siōng hó khoán-thāi, m̄-thang bâi-oàn. 10Choh Siōng-tè só͘ sù ta̍k hāng un-sù ê hó koán-ke, tio̍h chiàu ta̍k ê lâng só͘ tit-tio̍h ê un-sù hō͘-siōng ho̍k-bū. 11Kóng tō-lí ê, tio̍h kóng Siōng-tè ê sìn-sit; sū-hōng ê, tio̍h chiàu Siōng-tè só͘-sù un-sù ê le̍k-liōng lâi sū-hōng, hō͘ Siōng-tè thong-kè Iâ-so͘ Ki-tok tī bān-sū tit-tio̍h êng-iāu. Goān êng-kng koân-pèng lóng kui I, ti̍t-kàu éng-éng oán-oán. Amen! 12Chhin-ài ê hiaⁿ-tī chí-bē, lín tú-tio̍h chhin-chhiūⁿ hé ê chhì-liān, m̄-thang ná-chún tú-tio̍h kî-koài ê sū; 13hoán-tńg tio̍h in-ūi ū hun-tam Ki-tok ê khó͘-lān lâi hoaⁿ-hí, hō͘ lín tī I êng-iāu hián-hiān ê sî mā thang hoaⁿ-hí khoài-lo̍k. 14Lín nā ūi-tio̍h Ki-tok ê miâ siū lêng-jio̍k, lín chin ū hok-khì, in-ūi ū Siōng-tè êng-kng ê Sîn tiàm tī lín sin-chiūⁿ. 15Lín tiong-kan m̄-thang ū lâng in-ūi thâi-lâng, choh-chha̍t, choh-pháiⁿ, á-sī ài koán pa̍t-lâng ê tāi-chì lâi siū-khó͘. 16Nā in-ūi choh Ki-tok-tô͘ lâi siū-khó͘, m̄-bián kiàn-siàu, hoán-tńg tio̍h in-ūi ū chit-ê miâ kui êng-kng hō͘ Siōng-tè. 17Sím-phòaⁿ ê sî kàu lah! Siōng-tè ê ke tio̍h tāi-seng siū sím-phòaⁿ; nā tùi lán khai-sí, hiah-ê m̄ sìn-thàn Siōng-tè hok-im ê lâng ê kiat-kio̍k kiám bōe koh-khah giâm-tiōng? 18Sèng-keng ū kóng: Gī-lâng tit-kiù to chin oh, bô kèng-khiân ê lâng kap chōe-jîn kiám bōe koh-khah khùn-lân? 19Só͘-í, hiah-ê chiàu Siōng-tè ê chí-ì siū-khó͘ ê lâng, tio̍h chiong ka-kī kau-thok hō͘ hit-ūi thang sìn-khò ê Chō-bu̍t-chú, kè-sio̍k chòe hó-sū.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\