1 PÍ-TEK 5

1Góa choh tiúⁿ-ló, koh choh Ki-tok siū-khó͘ ê kiàn-chèng-jîn, ū hūn tī I teh-beh hián-hiān ê êng-kng, góa kā lín tiong-kan pîⁿ-pîⁿ teh choh tiúⁿ-ló ê lâng khó͘-khǹg. 2Tio̍h bo̍k-ióng Siōng-tè kau-tài lín ê iûⁿ-kûn, kā in koàn-kò͘, m̄-sī bián-kióng, sī chiàu Siōng-tè ê chí-ì kam-sim lo̍k-ì; m̄-sī ūi-tio̍h tham-châi, sī chū-goān jia̍t-sim lâi chòe. 3Kau-tài hō͘ lín ê iûⁿ-kûn, m̄-thang ēng koân-ui koán-hat, tio̍h chòe in ê bô͘-iūⁿ. 4Án-ni, lín tī Tōa-bo̍k-chiá hián-hiān ê sî ōe-tàng tit-tio̍h éng-oán bōe sit-khì kong-chhái êng-kng ê hoa-koan. 5Siâng-khoán, lín siàu-liân-lâng tio̍h sūn-ho̍k tióng-pòe. Lín tāi-ke tio̍h khiam-pi saⁿ tùi-thāi; in-ūi Sèng-keng ū kì-chài: Siōng-tè te̍k-tùi kiau-ngō͘ ê lâng, si-un hō͘ khiam-pi ê lâng. 6Só͘-í, lín tio̍h tī Siōng-tè tōa khùi-la̍t ê chhiú-ē khiam-pi, I kàu sî chiū ōe kā lín ko-seng. 7Lín tio̍h chiong it-chhè ê khòa-lū kau hō͘ Siōng-tè, in-ūi I koan-sim lín. 8Tio̍h kín-sīn, tio̍h kéng-séng, in-ūi lín ê tùi-te̍k Mô͘-kúi chhin-chhiūⁿ teh háu ê sai, sì-kòe kiâⁿ teh chhē thang thun-chia̍h ê lâng. 9Tio̍h khò kian-tēng ê sìn-sim lâi tí-tng i, in-ūi lín chai choân sè-kài ê chèng hiaⁿ-tī chí-bē lóng teh keng-le̍k siâng-khoán ê khó͘-lān. 10Sù it-chhè un-tián ê Siōng-tè, chiū-sī thong-kè Ki-tok lâi ho͘-tiàu lín chìn-ji̍p éng-oán ê êng-kng Hit-ūi, tī lín chiām-sî siū-khó͘ í-āu, it-tēng ōe chhin-sin kā lín tiông-sin kiàn-li̍p, sù lín khùi-la̍t, hō͘ lín kian-kò͘ khiā-chāi. 11Goān koân-lêng kui hō͘ I, ti̍t-kàu éng-oán. Amen! 12Thong-kè tiong-si̍t ê hiaⁿ-tī [Se-lah], góa siá chit tiuⁿ té-té ê phoe hō͘ lín, lâi bián-lē lín, koh kiàn-chèng che sī Siōng-tè chin-si̍t ê un-tián. Tio̍h tī chit-ê un-tián téng-bīn khiā-chāi. 13Tiàm tī [Pa-pí-lûn] kap lín pîⁿ-pîⁿ siū kéng-tiàu ê kàu-hōe kā lín chhéng-an. Góa ê kiáⁿ [Má-khó] mā kā lín chhéng-an. 14Tio̍h ēng thiàⁿ ê saⁿ-chim hō͘-siōng chhéng-an. Goān pêng-an kui tī lín só͘-ū sio̍k Ki-tok ê lâng!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\