1 THIAP-SAT-LÔ-NÎ-KA 1

1Góa --- [Pó-lô], [Se-lah], kap [Thê-mô͘-thài] siá-phoe hō͘ [Thiap-sat-lô-nî-ka], sio̍k Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê kàu-hōe. Goān lín tit-tio̍h un-tián kap pêng-an! 2Goán sî-siông ūi-tio̍h lín tāi-ke kám-siā Siōng-tè, tī kî-tó tiong put-sî siūⁿ-tio̍h lín. 3Goán tī lán ê Pē Siōng-tè ê bīn-chêng siàu-liām lín khò sìn-sim só͘ chòe ê kang, chhut tī thiàⁿ-sim ê lô-khó͘, kap tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê ǹg-bāng só͘ piáu-hiān ê kian-jím. 4Hiaⁿ-tī chí-bē, goán chai, lín sī Siōng-tè só͘ thiàⁿ, só͘ kéng-soán ê, 5in-ūi goán thoân hok-im kàu lín hia, m̄-sī chí-ū ēng giân-gú, mā khò tōa lêng-le̍k kap Sèng Sîn, í-ki̍p tùi hok-im ū oân-choân ê khak-sìn. Chiàu lín só͘ chai, goán tī lín tiong-kan ê sî choh-lâng sím-mi̍h khoán, lóng sī ūi-tio̍h beh hō͘ lín tit-tio̍h lī-ek. 6Lín ū o̍h goán mā ū o̍h Chú, sui-jiân tī chin chōe khó͘-lān tiong, lín iáu-kú ēng Sèng Sîn só͘ sù ê hoaⁿ-hí lâi niá-siū sìn-sit. 7Tùi án-ni, lín chiâⁿ-chòe [Má-kî-tùn] kap [A-kai-a] choân-thé sìn-tô͘ ê bô͘-hoān. 8In-ūi Chú ê sìn-sit sī tùi lín thoân-chhut, m̄-nā tī [Má-kî-tùn] kap [A-kai-a], lín tùi Siōng-tè ê sìn mā thoân kàu ta̍k só͘-chāi, só͘-í m̄-bián goán koh kóng sím-mi̍h. 9In ka-kī ū kóng-khí goán tī lín hia ê sî jōa-ni̍h siū lín hoan-gêng, lín án-chóaⁿ lī-khui ngó͘-siōng kui-ǹg Siōng-tè, lâi sū-hōng oa̍h koh chin ê Siōng-tè, 10thèng-hāu I ê Kiáⁿ tùi thiⁿ lâi; I hō͘ Iâ-so͘ tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, lâi chín-kiù lán thoat-lī beh lâi ê sím-phòaⁿ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\