1 THIAP-SAT-LÔ-NÎ-KA 2

1Hiaⁿ-tī chí-bē, lín ka-kī chai goán khì lín hia hóng-būn m̄-sī bô hāu-kó. 2Lín chai goán khì lín hia í-chêng tī [Hui-li̍p-pí] sui-jiân siū-tio̍h pek-hāi kap bú-jio̍k, iáu-kú ū óa-khò lán ê Siōng-tè hó-táⁿ biān-tùi chin chōe chó͘-gāi thoân Siōng-tè ê hok-im hō͘ lín. 3Goán ê khoàn-bián m̄-sī chhut tī chhò-gō͘ á-sī bô sûn-chèng ê tōng-ki, mā m̄-sī beh phiàn lâng. 4Kì-jiân Siōng-tè khòaⁿ goán ōe kham-tit, chiong hok-im kau-thok goán, goán chiū chiàu án-ni kóng, m̄ sī beh hō͘ lâng hoaⁿ-hí, sī beh hō͘ kàm-chhat goán lāi-sim ê Siōng-tè hoaⁿ-hí. 5Lín chai, goán m̄-bat tùi lín kóng phô͘-tháⁿ ê ōe, mā m̄-bat ū tham-sim ê liām-thâu; che Siōng-tè ōe-tàng kā goán choh-chèng. 6Goán mā m̄-bat tùi lâng, bô-lūn sī lín á-sī pa̍t-lâng, kiû êng-kng. 7Sui-jiân choh Ki-tok ê sù-tô͘, goán pún-lâi thang iau-kiû lín chun-tiōng goán; m̄-kú goán tī lín tiong-kan ê sî un-jiû tùi-thāi lín, chhin-chhiūⁿ ni-bú teh io gín-á. 8Kì-jiân goán hiah-ni̍h thiàⁿ-sioh lín, m̄-nā goān-ì kap lín hun-hióng Siōng-tè ê hok-im, liân goán ka-kī ê sìⁿ-miā to kam-goān hō͘ lín, in-ūi lín sī goán só͘ thiàⁿ ê. 9Hiaⁿ-tī chí-bē, tio̍h ōe kì-tit goán ê sin-khó͘ kap lô-lo̍k; goán thoân Siōng-tè ê hok-im hō͘ lín ê sî, ūi-tio̍h bô ài ke-thiⁿ lín jīm-hô lâng ê hū-tam, goán mî-ji̍t teh chòe-kang. 10Lín kap Siōng-tè ōe-tàng kā goán choh-chèng, tùi lín chiah-ê sìn-tô͘, goán ê choh-lâng jōa-ni̍h sûn-kiat, chèng-ti̍t, bô thang hiâm. 11Lín chai goán tùi-thāi lín ta̍k ê lâng, chhin-chhiūⁿ lāu-pē tùi-thāi ka-kī ê jî-lú. 12Goán khó͘-khǹg lín, kó͘-lē lín, khoàn-bián lín, ài lín ê giân-hêng kú-chí ōe-tàng hû-ha̍p Siōng-tè ê chí-ì; I ū tiàu lín chìn-ji̍p I ka-kī ê Kok-tō͘ kap êng-iāu. 13Goán mā ūi-tio̍h chit-ê iân-kò͘ siông-siông kám-siā Siōng-tè, in-ūi lín tùi goán thiaⁿ-tio̍h Siōng-tè ê ōe ê sî, bô kā i khòaⁿ-chòe sī lâng ê ōe, tian-tò kā i khòaⁿ-chòe khak-khak si̍t-si̍t sī Siōng-tè ê ōe; chit-ê ōe tī lín sìn-tô͘ tiong-kan teh ūn-chok. 14Hiaⁿ-tī chí-bē, lín ū tú-tio̍h tī [Iû-thài] tōe Siōng-tè ê kàu-hōe, chiū-sī sio̍k Ki-tok Iâ-so͘ ê kàu-hōe só͘ tú-tio̍h ê tāi-chì. Lín siū-tio̍h ka-kī tông-pau ê pek-hāi, tú chhin-chhiūⁿ in ū siū-tio̍h [Iû-thài]-lâng ê pek-hāi. 15Hiah-ê [Iû-thài]-lâng thâi-sí Chú Iâ-so͘ kap chèng sian-ti, mā pek-hāi goán. In hō͘ Siōng-tè bô hoaⁿ-hí, mā kap chèng-lâng chòe tùi-te̍k, 16sīm-chì chó͘-tòng goán thoân hok-im hō͘ Gōa-pang-lâng, hō͘ in thang tit-tio̍h kiù. In kè-sio̍k hoān-chōe, ti̍t-kàu chōe-ok koàn-boán. Chòe-āu Siōng-tè ê siū-khì lîm-kàu in sin-chiūⁿ. 17Hiaⁿ-tī chí-bē, goán siū pek chiām-sî kap lín hun-lī, put-kò sī seng-khu saⁿ-lī, sim khiok bô lī-khui. Goán jōa-ni̍h pek-chhiat ài koh khòaⁿ-tio̍h lín ê bīn. 18Goán chin ài khì lín hia. Góa --- [Pó-lô] chi̍t piàn koh chi̍t piàn siūⁿ-beh khì hóng-būn lín, m̄-kú Sat-tàn kā goán chó͘-tòng. 19Lán ê Chú Iâ-so͘ lâi-lîm ê sî, goán ê ǹg-bāng, hoaⁿ-hí, kap siōng khoa-kháu ê sī sím-mi̍h? Kiám m̄-sī lín? 20Lín si̍t-chāi sī goán ê êng-kng kap hoaⁿ-hí.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\