1 THIAP-SAT-LÔ-NÎ-KA 3

1Só͘-í, goán tán bōe-tiâu, koat-tēng kan-ta goán lâu tī [Ngá-tián], 2chiū chhe goán ê hiaⁿ-tī, iā-sī ūi-tio̍h Siōng-tè thoân Ki-tok hok-im ê tâng-kang [Thê-mô͘-thài], khì lín hia, lâi kó͘-lē lín, kian-kò͘ lín ê sìn-sim, 3hō͘ lín tiong-kan bô-lâng in-ūi só͘ tú-tio̍h ê khó͘-lān tì-kàu iô-tāng. Lín ka-kī chai lán tú-tio̍h khó͘-lān sī Siōng-tè ê an-pâi. 4Goán iáu kap lín chòe-hé ê sî, ū seng kā lín kóng-khí goán ōe siū khó͘-lān, āu-lâi chin-chiàⁿ ū án-ni hoat-seng, che sī lín só͘ chai ê. 5In-ūi án-ni, góa tán bōe-tiâu chiah chhe [Thê-mô͘-thài] khì lín hia, ài chai lín ê sìn-sim án-chóaⁿ, chiah-bián lín siū Chhì-thàm-chiá bê-he̍k, tì-kàu goán tī lín tiong-kan ê lô-khó͘ lo̍k-khong. 6Hiān-chāi [Thê-mô͘-thài] í-keng tùi lín hia tò-lâi, chiong koan-hē lín ê sìn-sim kap thiàⁿ-sim ê hó siau-sit pò goán chai, kā goán kóng lín sî-siông teh siàu-liām goán, ài kap goán kìⁿ-bīn, chhin-chhiūⁿ goán ài kap lín kìⁿ-bīn. 7In-ūi án-ni, hiaⁿ-tī chí-bē, tī it-chhè ê hoān-lān kap khùn-khó͘ tiong goán tùi lín ê sìn-sim ū tit-tio̍h an-ùi. 8Lín nā tùi Chú ū kian-kò͘ ê sìn-sim, goán chiah ōe-tàng kóng hiān-chāi ū chin-chiàⁿ teh oa̍h. 9Goán tī Siōng-tè ê bīn-chêng in-ūi lín lâi hoaⁿ-hí; tùi che it-chhè ê hoaⁿ-hí, goán tio̍h án-chóaⁿ kám-siā chiah ū kàu-gia̍h? 10Goán mî-ji̍t pek-chhiat kî-kiû thang kìⁿ lín ê bīn, lâi pó͘-chiok lín sìn-sim ê su-iàu. 11Goān lán ê Thiⁿ-pē Siōng-tè kap lán ê Chú Iâ-so͘ kā goán khui-lō͘ thang khì lín hia. 12Goān Chú hō͘ lín saⁿ-thiàⁿ kap thiàⁿ chèng-lâng ê sim it-ti̍t ke-thiⁿ, chhin-chhiūⁿ goán tùi lín ê thiàⁿ ū ná ke-thiⁿ. 13Án-ni, I ōe hō͘ lín ê sim kian-kò͘, tī lán ê Chú Iâ-so͘ kap I ê chèng sìn-tô͘ lâi-lîm ê sî, tī lán ê Pē Siōng-tè ê bīn-chêng sèng-kiat, bô thang hiâm. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\