1 THIAP-SAT-LÔ-NÎ-KA 4

1Chòe-āu, hiaⁿ-tī chí-bē, goán iáu ū ōe beh kā lín kóng, lín ū chiap-siū goán ê kà-sī chai-iáⁿ tio̍h án-chóaⁿ seng-oa̍h chiah ōe hō͘ Siōng-tè hoaⁿ-hí, kî-si̍t lín ū chiàu án-ni teh seng-oa̍h. Put-kò goán hōng Chú Iâ-so͘ ê miâ khún-kiû koh khó͘-khǹg lín tio̍h ka-pē ló͘-le̍k. 2In-ūi lín chai goán ū hōng Chú Iâ-so͘ ê miâ kā lín chí-sī sím-mi̍h. 3Siōng-tè ê chí-ì sī ài lín sèng-kiat, bô îm-loān, 4hō͘ lín ta̍k ê lâng ōe-hiáu ēng sèng-kiat kap chū-chun ê sim khòng-chè ka-kī ê seng-khu, 5bô chhin-chhiūⁿ m̄-bat Siōng-tè ê Gōa-pang-lâng teh hòng-chhiòng chêng-io̍k. 6M̄-thang chhim-hāi, mā m̄-thang khi-hū tâng-sìn ê hiaⁿ-tī chí-bē. Goán í-keng ū kā lín kóng, mā ū giâm-giâm seng kā lín kéng-kò, “Chòe chit khoán tāi-chì ê lâng, Chú ōe pò-èng.” 7Siōng-tè m̄-sī ho͘-tiàu lán kè bô chheng-khì ê seng-oa̍h, sī ho͘-tiàu lán kè sèng-kiat ê seng-oa̍h. 8Só͘-í, kū-choa̍t chit-ê kà-sī ê, m̄-sī kū-choa̍t lâng, sī kū-choa̍t sù lín Sèng Sîn ê Siōng-tè. 9Koan-hē hiaⁿ-tī chí-bē saⁿ-thiàⁿ ê sū, bô su-iàu goán siá sím-mi̍h hō͘ lín, in-ūi lín ka-kī í-keng siū-tio̍h Siōng-tè ê kà-sī tio̍h hō͘-siōng saⁿ-thiàⁿ. 10Kî-si̍t, lín ū chiàu chit-ê kà-sī tùi-thāi choân [Má-kî-tùn] ê hiaⁿ-tī chí-bē. M̄-kú, hiaⁿ-tī chí-bē, goán khó͘-khǹg lín tio̍h ka-pē ló͘-le̍k. 11Chiàu goán chêng só͘ hoan-hù, lín tio̍h li̍p-chì kè an-chēng ê seng-oa̍h, chīn ka-kī ê pún-hūn chhin-chhiú chòe-kang. 12Án-ni lín chiū ōe-tàng tit-tio̍h hōe-gōa ê lâng ê chun-kèng, bô su-iàu khò pa̍t-lâng pang-chān. 13Hiaⁿ-tī chí-bē, koan-hē í-keng sí-khì ê lâng, goán ài lín chai, chiah-bián chhin-chhiūⁿ hiah-ê bô ǹg-bāng ê lâng án-ni teh pi-siong. 14Kì-jiân lán sìn Iâ-so͘ ū sí, ū koh-oa̍h, só͘-í lán mā sìn Siōng-tè ōe thong-kè Iâ-so͘ chhōa hiah-ê í-keng sí-khì ê lâng kap I chòe-hé lâi. 15Goán chiàu Chú ê ōe kā lín kóng chit-ê sū, chiū-sī lán chiah-ê tī Chú lâi-lîm ê sî iáu oa̍h-teh ê lâng, bōe pí hiah-ê í-keng sí-khì ê lâng khah tāi-seng kìⁿ-tio̍h Chú. 16Bēng-lēng chi̍t-ē chhut, thiⁿ-sài-tiúⁿ ê siaⁿ chi̍t-ē hoah, Siōng-tè ê lat-pah chi̍t-ē hiáng, Chú pún-sin chiū ōe tùi thiⁿ-téng kàng-lîm, hiah-ê sí í-chêng í-keng sìn Ki-tok ê sí-lâng ōe tāi-seng koh-oa̍h, 17jiân-āu lán chiah-ê iáu oa̍h-teh ê lâng lóng ōe kap in chòe-hé siū chiap-khì hûn-lāi, tī khong-tiong kap Chú saⁿ-kìⁿ. Án-ni, lán chiū ōe it-ti̍t kap Chú chòe-hé. 18Só͘-í, lín tio̍h ēng chiah-ê ōe hō͘-siōng kó͘-lē.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\