1 THIAP-SAT-LÔ-NÎ-KA 5

1Hiaⁿ-tī chí-bē, koan-hē chit-ê tāi-chì hoat-seng ê sî kap kî, bô su-iàu siá-phoe kā lín kóng, 2in-ūi lín ka-kī chai Chú ê Ji̍t ōe chhin-chhiūⁿ chha̍t-á àm-sî thau-thau-á lâi. 3Lâng teh kóng “pêng-an bô-sū” ê sî, chai-lān chhin-chhiūⁿ sán-hū chhui-chūn ê thàng-thiàⁿ hut-jiân lîm-kàu in, bô hoat-tō͘ thang tô-pī. 4M̄-kú, hiaⁿ-tī chí-bē, lín m̄-sī tī o͘-àm tiong, hit-ê Ji̍t bōe chhin-chhiūⁿ chha̍t-á tī bô siūⁿ-tio̍h ê sî hut-jiân lâi. 5In-ūi lín lóng sī kng-bêng ê lâng, sī ji̍t-sî ê lâng; lán m̄-sī sio̍k mî-sî, m̄-sī sio̍k o͘-àm. 6Só͘-í, lán m̄-thang chhin-chhiūⁿ kî-tha ê lâng teh khùn, tio̍h chhíⁿ-chhíⁿ, tio̍h kín-sīn. 7In-ūi khùn ê lâng lóng sī àm-sî teh khùn; chiú-chùi ê lâng sī àm-sî teh chùi. 8Kì-jiân lán sī sio̍k ji̍t-sî ê lâng, tio̍h kín-sīn, ēng sìn-sim kap thiàⁿ-sim chòe hō͘-heng-kah chhēng, ēng tit-kiù ê ǹg-bāng chòe thâu-khoe tì. 9Siōng-tè bô an-pâi lán tio̍h siū I ê hêng-hoa̍t, sī beh hō͘ lán thong-kè Chú Iâ-so͘ Ki-tok lâi tit-tio̍h kiù. 10Ki-tok thòe lán sí sī beh hō͘ lán, bô-lūn sī sí á-sī oa̍h, lóng ōe-tàng kap I chòe-hé oa̍h. 11Só͘-í, chhin-chhiūⁿ lín hiān-chāi án-ni, tio̍h kè-sio̍k hō͘-siōng kó͘-lē, pí-chhú chō-chiū. 12Hiaⁿ-tī chí-bē, chhiáⁿ lín tio̍h kèng-tiōng tī lín tiong-kan teh tio̍h-bôa, iā-sī Chú kéng-soán lâi chí-tō kap khoàn-bián lín hiah-ê lâng. 13In-ūi in só͘ chòe ê kang, lín tio̍h ēng siōng-tōa ê kèng-ì kap thiàⁿ-sim tùi-thāi in. Lín ka-kī tio̍h hô-bo̍k siong-chhù. 14Hiaⁿ-tī chí-bē, goán khó͘-khǹg lín tio̍h kéng-kài pîn-tōaⁿ ê lâng, bián-lē bô-táⁿ ê lâng, pang-chān loán-jio̍k ê lâng; tùi chèng-lâng tio̍h khoan-iông. 15Lín tio̍h kín-sīn, m̄-thang ēng pháiⁿ pò pháiⁿ, tio̍h put-sî ūi-tio̍h pí-chhú í-ki̍p só͘-ū ê lâng chòe hó-sū. 16Tio̍h put-sî hoaⁿ-hí; 17tio̍h kè-sio̍k kî-tó; 18bô-lūn sím-mi̍h kéng-gū lóng tio̍h kám-siā; in-ūi che sī Siōng-tè ê chí-ì, ài lín chiah-ê sio̍k Ki-tok Iâ-so͘ ê lâng án-ni chòe. 19M̄-thang phah-hoa Sèng Sîn ê hé; 20m̄-thang biáu-sī sian-ti ê ōe. 21Sū-sū tio̍h chhat-giām; hó ê tio̍h chhî-siú, 22it-chhè ê siâ-ok tio̍h khì-sak. 23Goān sù pêng-an ê Siōng-tè chhin-sin kā lín oân-choân sèng-hòa, hō͘ lín ê lêng, hûn, kap thé tī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok lâi-lîm ê sî tit-tio̍h pó-choân, bô thang hiâm! 24Ho͘-tiàu lín ê Siōng-tè sī sìn-si̍t, I it-tēng ōe oân-sêng chit-ê sū. 25Hiaⁿ-tī chí-bē, chhiáⁿ ūi-tio̍h goán kî-tó. 26Tio̍h ēng sèng ê saⁿ-chim kā lóng-chóng ê hiaⁿ-tī chí-bē chhéng-an. 27Goán hōng Chú ê miâ hoan-hù lín tio̍h tha̍k chit tiuⁿ phoe hō͘ chèng hiaⁿ-tī chí-bē thiaⁿ. 28Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kap lín tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\