1 THÊ-MÔ͘-THÀI 1

1Góa sī [Pó-lô], chiàu lán ê Kiù-chú Siōng-tè kap chòe lán ǹg-bāng ê Ki-tok Iâ-so͘ ê bēng-lēng choh Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘, 2siá-phoe hō͘ [Thê-mô͘-thài], sìn-gióng siōng góa chin ê kiáⁿ. Goān Pē Siōng-tè kap lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ sù lí un-tián, lîn-bín, kap pêng-an! 3Góa beh khì [Má-kî-tùn] ê sî, ū khǹg lí tio̍h lâu tī [Í-hut-só͘], thang bēng-lēng chi̍t-kóa lâng m̄-thang thoân pa̍t khoán kàu-gī, 4mā m̄-thang lōng-hùi cheng-sîn tī bô-iáⁿ-chiah ê thoân-soat kap lò-lò-tn̂g ê cho̍k-phó͘, in-ūi chiah-ê chí-ū ōe ín-khí piān-lūn, bōe pang-chān lâng ēng sìn liáu-kái Siōng-tè ê kè-ōe. 5Chit-ê bēng-lēng ê bo̍k-te̍k sī beh tit-tio̍h jîn-ài; chit-ê jîn-ài sī tùi chheng-khì ê sim, chheng-pe̍k ê liông-sim, kap sûn-chin ê sìn sán-seng ê. 6Ū lâng tùi chiah-ê phian-lī, sit-bê tī khang-hu ê tâm-lūn. 7In liân ka-kī só͘ kóng só͘ chú-tiuⁿ ê to bô lí-kái, koh siūⁿ-beh choh Lu̍t-hoat kàu-su. 8Lán chai, lâng nā ha̍p-hoat sú-iōng Lu̍t-hoat, Lu̍t-hoat sī hó. 9Lán mā chai, Lu̍t-hoat ê chè-tēng m̄-sī ūi-tio̍h chèng-ti̍t ê lâng, sī ūi-tio̍h put-hoat kap bô sūn-ho̍k, bô kèng-khiân kap hoān-chōe, bô sèng-kiat kap tham-loân sè-sio̍k, thâi-sí lāu-pē kap thâi-sí lāu-bú, thâi-sí lâng, 10îm-loān, hò͘ⁿ lâm-sek, koái-iú lâng, kóng pe̍h-chha̍t, choh gūi-chèng, á-sī ûi-hoán kiān-choân ê kàu-gī chit lūi ê lâng. 11Chit-ê kiān-choân ê kàu-gī hû-ha̍p eng-kai tit-tio̍h chheng-chàn ê Siōng-tè só͘ kau-thok góa hit-ê êng-kng ê hok-im. 12Góa kám-siā hō͘ góa khùi-la̍t ê lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘, in-ūi I khòaⁿ góa chòe thang sìn-jīm, chí-phài góa chòe chhe-ēng. 13Sui-jiân í-chêng góa pòng-to̍k, pek-hāi, koh kā I bú-jio̍k, iáu-kú tit-tio̍h lîn-bín, sī in-ūi góa bī-sìn m̄-bat ê sî chiah án-ni chòe. 14Lán ê Chú sù góa hong-sēng kàu móa chhut-lâi ê un-tián, hō͘ góa tit-tio̍h kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân chiah ū ê sìn kap thiàⁿ. 15“Ki-tok Iâ-so͘ lîm-kàu sè-kan sī beh chín-kiù chōe-jîn” chit kù ōe thang siong-sìn, ta̍t-tit oân-choân chiap-siū. Chōe-jîn tiong góa sī tē-it pháiⁿ ê. 16M̄-kú góa tit-tio̍h lîn-bín sī in-ūi Iâ-so͘ Ki-tok beh ēng góa chit-ê tē-it pháiⁿ ê lâng lâi hián-bêng Siōng-tè bû-hān ê nāi-sim, thang chòe āu-lâi sìn Iâ-so͘ lâi tit-tio̍h éng-oa̍h ê lâng ê bô͘-iūⁿ. 17Goān chun-kùi, êng-kng kui tī bān-sè ê Kun-ông, éng-oán chûn-chāi, khòaⁿ bōe-tio̍h, to̍k-it bû-jī ê Siōng-tè, ti̍t-kàu éng-éng oán-oán. Amen! 18Góa ê kiáⁿ [Thê-mô͘-thài] ah, chiàu í-chêng koan-hē lí só͘ kóng ê ū-giân, góa chiong chit-ê bēng-lēng kau-thok lí, hō͘ lí thang ēng chiah-ê ū-giân khì cheng-chiàn eng-kai iâⁿ ê chiàn-cheng. 19Lí tio̍h chhî-siú sìn-sim kap chheng-pe̍k ê liông-sim. Ū chi̍t-kóa lâng pàng-sak liông-sim, tì-kàu sìn-sim chhin-chhiūⁿ chûn khò-chhián, 20kî-tiong ū [Hú-bí-nái] kap [A-le̍k-san-tāi]; góa í-keng chiong in kau hō͘ Sat-tàn, hō͘ in siū kà-sī bô koh pòng-to̍k Siōng-tè.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\