1 THÊ-MÔ͘-THÀI 2

1Só͘-í, tē-it, góa khoàn-bián lí tio̍h ūi-tio̍h só͘-ū ê lâng, kun-ông, kap lóng-chóng ê koaⁿ-oân khún-kiû, kî-tó, tāi-tó, kám-un, hō͘ lán thang kè pêng-chēng an-jiân ê seng-oa̍h, hoān-sū kèng-khiân, toan-chèng. 3Án-ni chòe sī eng-kai, sī lán ê Kiù-chú Siōng-tè hoaⁿ-hí chiap-la̍p ê. 4I ài chèng-lâng tit-kiù, ta̍t-kàu jīm-sek chin-lí. 5In-ūi Siōng-tè sī chi̍t ūi, Siōng-tè kap lâng tiong-kan ê tiong-kan-jîn mā-sī chi̍t ūi, chiū-sī choh-lâng ê Ki-tok Iâ-so͘. 6I hiàn pún-sin lâi sio̍k-hôe chèng-lâng, chit hāng sū tī tú-hó ê sî-ki ū tit-tio̍h chèng-si̍t. 7Ūi-tio̍h án-ni, góa siū jīm-bēng chòe thoân-tō-chiá, sù-tô͘, kap Gōa-pang-lâng ê kàu-su, hō͘ in siong-sìn Siōng-tè jīm-sek chin-lí. Góa sī teh kóng chin ê, m̄-sī kóng ké ê. 8Tī ta̍k só͘-chāi ê chū-hōe, góa ài ta-po͘-lâng bô siū-khì, bô cheng-lūn, gia̍h-khí sèng-kiat ê chhiú kî-tó. 9Góa mā ài hū-jîn-lâng chhēng-chhah phok-sò͘ chéng-chôe, m̄-thang ēng kî-hêng koài-chōng ê thâu-mn̂g-hêng, kim-khì, chu-pó, á-sī chin kùi ê saⁿ chng-thāⁿ ka-kī; 10tio̍h ēng hó hêng-ûi chòe chng-thāⁿ, piáu-sī ka-kī sī kèng-ùi Siōng-tè ê hū-jîn-lâng. 11Hū-jîn-lâng tio̍h tiām-tiām-á o̍h, ēng sūn-chiông ê sim sū-sū sūn-ho̍k. 12Góa m̄-chún hū-jîn-lâng kà-sī á-sī koán-hat ta-po͘-lâng; i tio̍h chēng-chēng. 13In-ūi [A-tong] tāi-seng siū chō, āu-lâi chiah [Hā-oa]. 14Koh [A-tong] bô siū iú-he̍k, m̄-kú hū-jîn-lâng siū iú-he̍k hām-lo̍h chōe. 15Put-kò hū-jîn-lâng nā an-hūn siú-kí, chhî-siú sìn-gióng, jîn-ài, kap sèng-kiat, chiū ōe in-ūi siⁿ-kiáⁿ tit-tio̍h kiù.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\