1 THÊ-MÔ͘-THÀI 3

1Chit kù ōe thang siong-sìn: Nā ū lâng ài choh kam-tok, i sī him-bō͘ hó ê kang. 2Só͘-í, kam-tok tio̍h bô thang hiâm, chí-ū chi̍t ê bó͘, an-hūn siú-kí, chū-chè, toan-chèng, gâu khoán-thāi chhut-gōa-lâng, gâu kà-sī; 3bô chiú-chùi, bô hiong-pō, hoán-tńg ài un-hô, bô saⁿ-chiⁿ, bô tham-châi, 4gâu koán-lí ka-kī ê ka-têng, kiáⁿ-jî ū sūn-ho̍k, sū-sū toan-chong. 5In-ūi lâng nā bōe-hiáu koán-lí ka-kī ê ka-têng, ná ōe-hiáu koàn-kò͘ Siōng-tè ê kàu-hōe? 6Chho͘-sìn-chiá m̄-thang hō͘ i tam-jīm kam-tok, chiah bōe chū-ko chū-tāi, hām-lo̍h kap Mô͘-kúi só͘ siū kâng-khoán ê sím-phòaⁿ. 7I tī kàu-hōe gōa mā tio̍h ū hó kiàn-chèng, chiah-bián siū húi-pòng, hām-lo̍h Mô͘-kúi ê lô-bāng. 8Chip-sū siâng-khoán mā tio̍h toan-chong, bô siang-bīn-ōe, bô hò͘ⁿ-chiú, bô tham châi-lī, 9tio̍h ēng chheng-khì ê liông-sim kò͘-siú sìn-gióng ê ò-pì. 10Chit khoán lâng mā tio̍h seng hō͘ in chiap-siū khó-giām, nā bô thang hiâm chiah hō͘ in tam-jīm chip-sū. 11Lú chip-sū mā-sī tio̍h toan-chong, bô tiòng-siong pa̍t-lâng, an-hūn siú-kí, sū-sū tiong-si̍t. 12Chip-sū eng-kai chí-ū chi̍t ê bó͘, gâu koán-lí kiáⁿ-jî kap ka-kī ê ka-têng. 13Chip-sū ê kang-chok nā chòe ōe hó, pún-sin ōe tit-tio̍h hó miâ-siaⁿ, mā thang chin hó-táⁿ káng-lūn in tùi Ki-tok Iâ-so͘ ê sìn-gióng. 14Góa ǹg-bāng chin kín chiū ōe khì lí hia, m̄-kú kiaⁿ-liáu khah bān kàu, góa seng siá chit tiuⁿ phoe hō͘ lí chai lán tī Siōng-tè ê ke tio̍h án-chóaⁿ seng-oa̍h; chit-ê ke chiū-sī chin-oa̍h Siōng-tè ê kàu-hōe, iā chiū-sī chin-lí ê thiāu-chio̍h kap tōe-ki. 16Tāi-ke lóng soan-jīn lán sìn-gióng ê ò-pì sī jōa-ni̍h tōa: Ki-tok hián-hiān chòe lâng, hō͘ Sèng Sîn jīn-tēng chòe tio̍h, chhut-hiān hō͘ thiⁿ-sài khòaⁿ, siū soan-iông tī bān-pang, hō͘ sè-kan-lâng siong-sìn, siū chiap-la̍p ji̍p êng-iāu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\