1 THÊ-MÔ͘-THÀI 4

1Sèng Sîn bêng-bêng kóng, tī āu-lâi ê sî-kî ū chi̍t-kóa lâng ōe pōe-sìn, khì thàn bê-he̍k lâng ê siâ-lêng kap kúi-sîn ê kà-sī. 2Chit khoán ê kà-sī sī tùi khi-phiàn ê lâng ê pe̍h-chha̍t lâi ê, in ê liông-sim í-keng hō͘ Mô͘-kúi ēng jia̍t ê thih-ìn kā in ù kì-hō kui-sio̍k Mô͘-kúi. 3In kìm-chí kè-chhōa, kìm-kài chi̍t-kóa chia̍h-mi̍h, chiū-sī Siōng-tè chhòng-chō beh hō͘ sìn koh bêng-pe̍k chin-lí ê lâng ēng kám-siā lâi niá-siū ê. 4In-ūi Siōng-tè it-chhè ê chhòng-chō lóng sī hó, nā ēng kám-siā lâi niá-siū, chiū bô pòaⁿ-hāng thang kū-choa̍t; 5thong-kè Siōng-tè ê ōe kap lâng ê kî-tó chiū chiâⁿ-chòe sèng. 6Lí nā chiong chiah-ê sū kà-sī hiaⁿ-tī chí-bē, chiū ōe tùi só͘ sìn ê tō-lí kap só͘ sūn-thàn kiān-choân ê kà-sī tit-tio̍h pôe-iúⁿ, chiâⁿ-chòe Ki-tok Iâ-so͘ ê hó chhe-ēng. 7Tio̍h kū-choa̍t chho͘-sio̍k kap khong-tōng bô-iáⁿ-chiah ê thoân-soat. Ūi-tio̍h kèng-khiân ê seng-oa̍h, tio̍h kè-sio̍k chhau-liān ka-kī. 8Chhau-liān seng-khu ū tām-po̍h lī-ek, m̄-kú kèng-khiân tùi ta̍k hāng lóng ū lī-ek, in-ūi ū èng-ún thang tit-tio̍h hiān-kim kap lâi-sè ê oa̍h-miā. 9Chit kù ōe thang siong-sìn, ta̍t-tit oân-choân chiap-siū. 10Ūi-tio̍h chit-ê, lán chhut-la̍t tio̍h-bôa, in-ūi lán ê ǹg-bāng chāi-tī chin-oa̍h ê Siōng-tè, I sī chèng-lâng, te̍k-pia̍t sī sìn ê lâng ê Kiù-chú. 11Lí tio̍h chiong chiah-ê tāi-chì kā in khoàn-bián kap kà-sī. 12M̄-thang in-ūi lí ê siàu-liân hō͘ lâng khòaⁿ-khin; tio̍h tī kóng-ōe, kiâⁿ-chòe, thiàⁿ-sim, sìn-sim, sûn-kiat, chòe sìn-tô͘ ê bô͘-hoān. 13Tio̍h tì-ì soan-tho̍k Sèng-keng, khoàn-bián, kap kà-sī, ti̍t-kàu góa lâi. 14M̄-thang hut-lio̍k lí só͘ niá-siū sio̍k-lêng ê un-sù, chiū-sī thong-kè sian-ti ê sìn-sit kap tiúⁿ-ló-thoân ê àn-chhiú sù hō͘ lí ê. 15Chiah-ê tāi-chì, lí tio̍h choan-sim tì-ì khì chòe, hō͘ chèng-lâng thang khòaⁿ-tio̍h lí ê chìn-pō͘. 16Lí ka-kī tio̍h kín-sīn, lí ê kà-sī mā tio̍h kín-sīn; chiah-ê tāi-chì tio̍h kian-chhî khì chòe, án-ni chòe ōe kiù lí pún-sin kap thiaⁿ-thàn lí ê lâng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\