1 THÊ-MÔ͘-THÀI 5

1M̄-thang chek-pī lāu-lâng, tio̍h chhin-chhiūⁿ khǹg lāu-pē án-ni kā i khǹg; tio̍h chhin-chhiūⁿ khǹg hiaⁿ-tī án-ni khǹg siàu-liân-lâng; 2tio̍h chhin-chhiūⁿ khoán-thāi lāu-bú án-ni khoán-thāi lāu hū-jîn-lâng; tio̍h chhin-chhiūⁿ khoán-thāi chí-bē án-ni ēng oân-choân sûn-kiat ê sim khoán-thāi siàu-liân ê hū-jîn-lâng. 3Tio̍h chun-tiōng chin-chiàⁿ bô i-óa ê kóaⁿ-hū. 4Kóaⁿ-hū ū kiáⁿ-jî-sun, chiah-ê kiáⁿ-jî-sun tio̍h tāi-seng tī ka-kī ê ka-têng ha̍k-si̍p hàu-sūn ê pún-hūn, lâi pò-tap in ê sī-tōa-lâng, in-ūi che sī Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí ê. 5Chin-chiàⁿ bô-i bô-óa ê kóaⁿ-hū, chí-ū gióng-bōng Siōng-tè, mî-ji̍t kè-sio̍k khún-kiû kî-tó. 6M̄-kú chhia-hoa ê kóaⁿ-hū, sui-jiân teh oa̍h, kî-si̍t sī sí. 7Lí tio̍h chiong chiah-ê kā in kà-sī, in chiah bōe siū chek-pī. 8Nā ū lâng bô chiàu-kò͘ chhin-chhek, te̍k-pia̍t sī bô chiàu-kò͘ ka-kī chhù-lāi ê lâng, i í-keng pōe-poān sìn-gióng, pí bô-sìn ê lâng koh-khah hāi. 9Kóaⁿ-hū tio̍h chhiau-kè la̍k-cha̍p hè chiah thang teng-kì; i tio̍h chí-ū kiat-hun chi̍t piàn, 10tio̍h ū chòe hó-sū ê chèng-kù, chhin-chhiūⁿ ióng-io̍k kiáⁿ-jî, chiap-thāi chhut-gōa-lâng, kā sìn-tô͘ sóe-kha, pang-chān tú-tio̍h hoān-lān ê lâng, choan-sim chòe ta̍k hāng hó-sū. 11M̄-kú siàu-liân ê kóaⁿ-hū m̄-thang kā in teng-kì; in-ūi in chêng-io̍k chi̍t-ē chhiong-tōng lī-khui Ki-tok, chiū siūⁿ-beh kè, 12ûi-pōe tong-chho͘ só͘ hē ê goān, tì-kàu ka-kī chhú-chōe. 13Koh in o̍h pîn-tōaⁿ, chi̍t-ke kè chi̍t-ke se̍h thàu-thàu; m̄-nā pîn-tōaⁿ, mā ài kóng lâng ê sī-hui, ài chhap êng-á-sū, kóng m̄ eng-kai kóng ê ōe. 14Só͘-í góa ài siàu-liân ê kóaⁿ-hū koh-kè, siⁿ-kiáⁿ, liāu-lí ka-kī ê ka-têng, chiah bōe hō͘ tùi-te̍k ū ki-hōe thang kóng lán ê pháiⁿ-ōe; 15in-ūi ū chi̍t-kóa kóaⁿ-hū í-keng lī-khui, khì tè Sat-tàn. 16Sìn Chú ê hū-jîn-lâng chhù-lāi nā ū kóaⁿ-hū, tio̍h ka-kī kā in chiàu-kò͘, m̄-thang chiong chit-ê tàⁿ sak hō͘ kàu-hōe, kàu-hōe chiah ōe-tàng chiàu-kò͘ hiah-ê chin-chiàⁿ bô i-óa ê kóaⁿ-hū. 17Gâu tī-lí kàu-hōe ê tiúⁿ-ló eng-kai tit-tio̍h ka-pē ê pò-siû, te̍k-pia̍t chīn-la̍t tī káng-tō kap kà-sī ê koh-khah tio̍h án-ni, 18in-ūi Sèng-keng kóng, “Teh thoa chio̍h-bō ê gû m̄-thang kā i kòa gû-chhùi-lam”; koh kóng, “Kang-lâng eng-kai tit-tio̍h kang-chîⁿ.” 19Khòng-kò tiúⁿ-ló ê àn-kiāⁿ, nā m̄-sī ū nn̄g ê á-sī saⁿ ê chèng-jîn, m̄-thang siū-lí. 20Kè-sio̍k hoān-chōe ê lâng tio̍h tī chèng-lâng ê bīn-chêng kā in khiàn-chek, hō͘ kî-tha ê lâng tit-tio̍h kéng-kài. 21Góa tī Siōng-tè, Ki-tok Iâ-so͘, kap siū soán ê thiⁿ-sài ê bīn-chêng bēng-lēng lí, tio̍h chun-siú chiah-ê chí-sī, m̄-thang ū sêng-kiàn, bô-lūn chòe sím-mi̍h to m̄-thang phian-sim. 22M̄-thang sûi-piān kā lâng kiâⁿ àn-chhiú-lé. M̄-thang chham-ú pa̍t-lâng ê chōe; tio̍h pó-siú ka-kī sûn-kiat. 23In-ūi lí ê ūi bô hó, siông-siông phòa-pīⁿ, m̄-thang kan-ta lim chúi, mā tio̍h lim tām-po̍h chiú. 24Ū chi̍t-kóa lâng ê chōe chin bêng-hián, iáu-bē sím-phòaⁿ chiū chin chheng-chhó; ū-ê lâng ê chōe āu-lâi chiah hián-lō͘. 25Chhin-chhiūⁿ án-ni, hó hêng-ûi mā chin bêng-hián, bô bêng-hián ê, mā khàm bōe-tiâu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\