1 THÊ-MÔ͘-THÀI 6

1Tī lâng ê koán-hat-ē chòe lô͘-lē-ê, tio̍h khòaⁿ ka-kī ê chú-lâng chòe kham-tit siū chhiong-hun ê chun-kèng, Siōng-tè ê miâ kap tō-lí chiah bōe siū húi-pòng. 2Chú-lâng nā-sī sìn Chú ê, m̄-thang in-ūi in sī Chú-lāi ê hiaⁿ-tī chiū bô kā in chun-kèng; kì-jiân tùi lô͘-lē ê ho̍k-sāi lâi tit-tio̍h lī-ek ê chú-lâng sī sìn-tô͘, mā-sī só͘ kèng-ài ê lâng, lín koh-khah tio̍h un-khûn kā in ho̍k-sāi. Lí tio̍h ēng chiah-ê sū lâi kà-sī kap khoàn-bián: 3Nā ū lâng kà pa̍t khoán kàu-gī bô hû-ha̍p lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok kiān-choân ê tō-lí, bô kun-kù khiân-sêng ê kàu-gī, 4chiū-sī phòng-hong chū-tāi, oân-choân bû-ti, hò͘ⁿ piān-lūn, ài tī jī-bīn siōng cheng-lūn; tùi chiah-ê ín-khí chi̍t-tò͘, hun-cheng, húi-pòng, chhai-gî, 5tì-kàu sim-su pāi-hoāi, sòng-sit chin-lí, hun-cheng bô thêng; in siūⁿ-kóng chong-kàu sī thàn-chîⁿ ê chhiú-tōaⁿ. 6Chong-kàu khak-si̍t ōe hō͘ ti-chiok ê lâng tit-tio̍h tōa lī-ek. 7Seng put tài-lâi, sú put tài-khì; 8ū thang chia̍h, ū thang chhēng, ū chiah-ê lán chiū ti-chiok. 9Siūⁿ-beh hoat-châi ê lâng ōe hām-lo̍h iú-he̍k, hām-chíⁿ, kap chin chōe khoán gû-gōng iú-hāi ê io̍k-bōng, hō͘ lâng tîm-lûn tì-kàu pāi-hoāi kap húi-bia̍t. 10In-ūi tham-châi sī bān-ok ê kun-goân; ū lâng tham-ài chîⁿ-châi, siū bê phian-lī sìn-gióng, ka-kī siū-chīn khó͘-thàng. 11M̄-kú lí chit-ê sio̍k Siōng-tè ê lâng, tio̍h siám-pī chiah-ê sū. Tio̍h tui-kiû chèng-gī, kèng-khiân, sìn-sim, jîn-ài, nāi-sim, kap un-jiû. 12Sìn-gióng bí-hó ê kèng-sài tio̍h chīn-la̍t khì piàⁿ; tio̍h khak-pó éng-oán ê oa̍h-miā; ūi-tio̍h chit-ê oa̍h-miā lí ū siū kéng-tiàu, tī chin chōe kiàn-chèng-jîn ê bīn-chêng soan-jīn bí-hó ê sìn-gióng. 13Tī sù oa̍h-miā hō͘ bān-mi̍h ê Siōng-tè, kap tùi [Pâng-siu] [Pí-lia̍p-to] soan-jīn bí-hó sìn-gióng ê Ki-tok Iâ-so͘ bīn-chêng, 14góa hoan-hù lí tio̍h chun-siú só͘ niá-siū ê bēng-lēng, bô khoat-tiám, bô thang hiâm, ti̍t-kàu lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok hián-hiān ê sî. 15Tī sî-ki sêng-se̍k ê sî, hit-ūi eng-kai siū o-ló to̍k-it bû-jī ê Chú-cháiⁿ, bān ông ê Ông, bān chú ê Chú Siōng-tè, beh hō͘ I hián-hiān. 16Siōng-tè sī to̍k-it bōe-sí, tiàm tī lâng bōe thang chiap-kūn ê kng-bêng tiong; bô-lâng bat khòaⁿ-kìⁿ I, mā bô-lâng ōe-tàng khòaⁿ-kìⁿ I. Goān chun-kùi kap éng-oán ê chú-koân kui tī I. Amen! 17Tùi hiah-ê kim-sè hó-gia̍h ê lâng, lí tio̍h hoan-hù in m̄-thang kiau-ngō͘, m̄-thang chiong in ê ǹg-bāng khǹg tī bōe óa-khò-tit ê châi-bu̍t, tio̍h óa-khò chiong bān-mi̍h hong-hong hù-hù hō͘ lán ta̍k ê lâng hióng-siū ê Siōng-tè. 18Tio̍h hoan-hù in chòe hó-sū, chòe chin chōe hó-sū, khóng-khài si-sià, kap lâng hun-hióng. 19Án-ni chòe sī teh ūi ka-kī ê chiong-lâi khí-chō kian-kò͘ ê tōe-ki, pá-ak chin-chiàⁿ ê oa̍h-miā. 20[Thê-mô͘-thài], tio̍h chhî-siú Siōng-tè kau-thok lí ê chit-chek. Tio̍h siám-pī bô kèng-khiân ê khong-tâm kap ké tì-sek ê cheng-lūn. 21Ū lâng chū-chheng ū chit khoán tì-sek, tì-kàu sìn-gióng sit-lo̍h bo̍k-phiau. Goān Siōng-tè ê un-tián kap lín tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\