2 KO-LÎM-TO 1

1Góa sī [Pó-lô], hōng Siōng-tè ê chí-ì choh Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘. Góa kap hiaⁿ-tī [Thê-mô͘-thài] siá-phoe hō͘ tī [Ko-lîm-to] Siōng-tè ê kàu-hōe kap choân [A-kai-a-séng] só͘-ū sìn-tô͘. 2Goān lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok sù lín un-tián kap pêng-an! 3Tio̍h chheng-chàn lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Pē Siōng-tè! I sī chû-pi ê Pē, sù ta̍k hāng an-ùi ê Siōng-tè. 4Tī lán it-chhè ê hoān-lān tiong, I an-ùi lán, hō͘ lán ōe-tàng ēng Siōng-tè sù lán ê an-ùi khì an-ùi hiah-ê tú-tio̍h ta̍k khoán hoān-lān ê lâng. 5In-ūi Ki-tok ūi-tio̍h lán siū chin chōe khó͘-lān, lán mā thong-kè Ki-tok siū hiah-ni̍h chōe ê an-ùi. 6Goán tú-tio̍h hoān-lān, mā-sī beh hō͘ lín tit-tio̍h an-ùi kap chín-kiù; goán tit-tio̍h an-ùi, mā-sī beh hō͘ lín tit-tio̍h an-ùi, ū khùi-la̍t thang jím-siū kap goán só͘ jím-siū siâng-khoán ê khó͘-lān. 7Goán tùi lín ê ǹg-bāng bōe iô-tāng; in-ūi goán chai, lín kap goán tâng siū-khó͘, lín mā ōe kap goán tâng siū an-ùi. 8Hiaⁿ-tī chí-bē, goán ài lín chai goán tī [A-se-a]-séng só͘ tú-tio̍h ê hoān-lān. Goán só͘ taⁿ ê tāng-tàⁿ hui-siông tāng, tāng kàu taⁿ bōe-khí, tì-kàu giōng-beh oa̍h bōe lo̍h-khì. 9Goán ka-kī kám-kak ū siū phòaⁿ sí-hêng; án-ni sī beh hō͘ goán bô koh óa-khò ka-kī, chí-ū óa-khò hō͘ sí-lâng koh-oa̍h ê Siōng-tè. 10I ū kiù goán thoat-lī sí ê gûi-hiám; chiong-lâi mā ōe kiù goán. Goán khak-sìn I chiong-lâi it-tēng ōe-koh kiù goán. 11Lín mā tio̍h ēng kî-tó lâi pang-chān goán, án-ni chiah ū chin chōe lâng ōe in-ūi goán tùi lín chin chōe lâng ê kî-tó tit-tio̍h chiok-hok lâi kám-siā Siōng-tè. 12Goán só͘ khoa-kháu ê sī án-ni: Goán ê liông-sim chèng-bêng, goán tī chit sè-kan ê seng-oa̍h lóng sī chiàu Siōng-tè só͘ sù ê sûn-kiat kap sêng-si̍t, m̄-sī khò sio̍k-sè ê tì-hūi, sī khò Siōng-tè ê un-tián; goán tùi-thāi lín koh-khah sī án-ni. 13Goán siá hō͘ lín ê lóng sī lín ōe-hiáu tha̍k ōe-tàng liáu-kái ê. Lín kàu taⁿ só͘ lí-kái ê chí-ū chi̍t pō͘-hūn, góa ǹg-bāng lín kàu lō͘-bé ōe oân-choân liáu-kái. Án-ni, tī lán ê Chú Iâ-so͘ ê Ji̍t, lín ōe chòe goán ê khoa-kháu, goán mā chòe lín ê khoa-kháu. 15In-ūi ū chit-ê khak-sìn, góa chiah kè-ōe seng khì hóng-būn lín, thang hō͘ lín tit-tio̍h ka-pē ê chiok-hok; 16chiū-sī kè-ōe khì [Má-kî-tùn] ê lō͘-tiong seng khì hóng-būn lín, koh tùi [Má-kî-tùn] tò-lâi keng-kè lín hia ê sî, hō͘ lín thang sàng góa chhut-hoat khì [Iû-thài]. 17Chit-ê kè-ōe kiám sī chhìn-chhái chòe ê? Góa chòe chit khoán kè-ōe kiám chhut tī chū-su ê tōng-ki, liâm-piⁿ kóng “sī” liâm-piⁿ kóng “m̄-sī”? 18Siōng-tè sī sìn-si̍t, góa tùi lín tah-èng ê ōe chiū m̄-sī liâm-piⁿ “sī” liâm-piⁿ “m̄-sī”. 19In-ūi [Se-lah], [Thê-mô͘-thài], kap góa thoân hō͘ lín hit ūi Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok pèng m̄-sī liâm-piⁿ “sī” liâm-piⁿ “m̄-sī” ê. Chāi-tī Iâ-so͘ Ki-tok chí-ū “sī” nā-tiāⁿ. 20Siōng-tè it-chhè ê èng-ún chāi-tī Iâ-so͘ Ki-tok chiâⁿ-chòe “sī”, só͘-í lán chiah thong-kè I kóng “Amen” lâi kui êng-kng hō͘ Siōng-tè. 21Hō͘ goán kap lín lâi kap Ki-tok kiat-liân koh soán-phài goán ê sī Siōng-tè. 22I kā goán khàm-ìn, koh sù Sèng Sîn tī goán sim-lāi chòe tam-pó. 23Góa ēng ka-kī ê sìⁿ-miā chiù-chōa kiû Siōng-tè kā góa choh-chèng. Góa sī thé-thiap lín chiah bô khì [Ko-lîm-to]. 24Goán m̄-sī teh kiông-chè lín tio̍h sìn sím-mi̍h, hoán-tńg sī teh chòe lín ê tâng-kang, hō͘ lín thang hoaⁿ-hí, in-ūi lín ê sìn-sim ū khiā-chāi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\