2 KO-LÎM-TO 10

1Lâng kóng góa kap lín kìⁿ-bīn ê sî kheh-khì, kap lín saⁿ-lī ê sî giâm-hat, m̄-kú góa chit-ê [Pó-lô] ēng Ki-tok ê un-jiû kap jîn-chû chhin-sin khó͘-khǹg lín. 2Góa khì lín hia ê sî m̄-thang pek góa tùi lín giâm-hat; tùi hiah-ê phoe-phêng kóng góa ēng sio̍k-sè ê tōng-ki chòe tāi-chì ê lâng, góa it-tēng ōe tùi in bô kheh-khì. 3Sui-jiân lán tiàm sè-kan teh seng-oa̍h, m̄-kú bô chiàu sè-kan ê hong-sek teh cheng-chiàn. 4Góa cheng-chiàn teh ēng ê m̄-sī sio̍k-sè, sī Siōng-tè ū ui-le̍k ê bú-khì, liân kian-kò͘ ê iàu-sài to ōe-tàng phò-hoāi. Goán thui-hoan in ê giân-lūn, 5chiong chó͘-tòng lâng jīn-bat Siōng-tè it-chhè ê kiau-ngō͘ lóng kā siau-bia̍t, koh kái-piàn it-chhè ê ì-liām, hō͘ i oân-choân kui-sūn Ki-tok. 6Lín oân-choân sūn-ho̍k Ki-tok liáu-āu, goán chiū chhú-hoa̍t ta̍k ê m̄ sūn-ho̍k ê lâng. 7Lín kan-ta teh khòaⁿ gōa-piáu. Nā ū lâng káⁿ kóng i sio̍k Ki-tok, i ka-kī tio̍h koh siūⁿ khòaⁿ-bāi, i sio̍k Ki-tok, góa mā kâng-khoán sio̍k Ki-tok. 8Chú hō͘ goán ê koân-pèng sī beh kā lín kiàn-li̍p, m̄-sī beh húi-hoāi. Góa tùi chit-ê koân-pèng nā ū khah khoa-kháu, góa mā bô kám-kak kiàn-siàu. 9Góa bô ài hō͘ lín siūⁿ-kóng góa siá-phoe teh kā lín khióng-hat. 10In-ūi ū lâng kóng, “[Pó-lô] ê phoe giâm-hat koh kiông-ngī, m̄-kú lâng lâi ê sî khiok nńg-chiáⁿ, kóng-ōe bô hūn-liōng.” 11Kóng chit khoán ōe ê lâng tio̍h chai, goán bô tī lín hia ê sî phoe án-chóaⁿ siá, goán kàu lín hia ê sî mā ōe án-ni chòe. 12Goán m̄-káⁿ kap gâu tián ka-kī ê lâng pâi-teh saⁿ-pí; in án-ni pí-chhú chhìn-tāng, hō͘-siōng pí-kàu, si̍t-chāi bô tì-hūi. 13Liân tī lín tiong-kan ê kang-chok pau-hâm chāi-lāi, goán ê khoa-kháu lóng tī Siōng-tè tēng ê hān-tō͘ lāi, lóng bô chhiau-kè. 14Goán bô chhiau-kè hoān-ûi, bô khì lín hia mā kóng ū khì; kî-si̍t, goán sī thâu-chi̍t ê chiong Ki-tok ê hok-im thoân hō͘ lín ê. 15Goán pèng bô chhiau-kè hān-tō͘, ēng pa̍t-lâng só͘ lô-khó͘ ê chòe ka-kī ê sêng-chek lâi khoa-kháu. Goán só͘ ǹg-bāng ê sī lín ê sìn-sim ná cheng-tióng, goán tī lín tiong-kan kang-chok ê hoān-ûi mā ná khui-khoah. 16Án-ni, goán chiah thang chiong hok-im thoân kàu lín í-gōa ê tōe-khu, bô ēng pa̍t-lâng tī pa̍t ê hoān-ûi ê sêng-chiū chòe khoa-kháu. 17Chiàu Sèng-keng só͘ kóng, “Beh khoa-kháu ê lâng, tio̍h khoa-kháu Chú!” 18In-ūi m̄-sī ka-kī chhui-chiàn, sī Chú só͘ chhui-chiàn ê chiah-sī kham-tit siū chiap-la̍p ê lâng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\