2 KO-LÎM-TO 11

1Chhiáⁿ lín khoan-iông góa sió-khóa ê gû-gōng; chhiáⁿ khoan-iông góa! 2Góa thiàⁿ lín, chhin-chhiūⁿ Siōng-tè thiàⁿ lín thiàⁿ-kah beh khí chi̍t-tò͘. In-ūi lín chhin-chhiūⁿ sûn-kiat ê chāi-sek-lú, góa ū chiong lín phòe hō͘ chi̍t ê tiōng-hu, chiū-sī Ki-tok. 3Chhin-chhiūⁿ [Hā-oa] hō͘ chôa ê khúi-chà phiàn-khì, góa mā kiaⁿ-liáu lín ê sim-su ōe siū bê-he̍k, soah khì-sak tùi Ki-tok ê sûn-kiat kap chin-sêng. 4In-ūi tùi ū lâng khì lín hia thoân kap goán só͘ thoân bô kâng ê Iâ-so͘, á-sī lín chiap-la̍p kap lín chêng só͘ chiap-la̍p bô kâng ê Sèng Sîn, á-sī lín chiap-siū kap lín chêng só͘ chiap-siū bô kâng ê hok-im, lín mā lóng iông-jím. 5Kap hiah-ê “chhiau-kip sù-tô͘” pí, góa siūⁿ góa chi̍t-sut-á to bô khah-su. 6Kiám-chhái góa kóng-ōe khah ham-bān, m̄-kú tì-sek bô pí lâng khah-su, chit hāng sū góa í-keng ū ēng ta̍k khoán hong-hoat, lī-iōng ta̍k chióng ki-hōe tùi lín piáu-bêng. 7Ūi-tio̍h beh kā lín ko-seng, góa kàng-kē ka-kī, chiong hok-im pe̍h-pe̍h thoân hō͘ lín, án-ni kiám ū sǹg hoān-chōe? 8Góa tī lín hia sū-hōng ê sî, góa ê só͘-hùi lóng sī pa̍t ê kàu-hōe kā góa kiong-kip. Kóng khí-lâi, góa sī teh pak-siah pa̍t ê kàu-hōe lâi pang-chān lín. 9Góa tī lín hia ê sî, ū sím-mi̍h su-iàu lóng m̄-bat kiû lín pang-chān, kā lín mâ-hoân; it-chhè ê su-iàu lóng sī [Má-kî-tùn] lâi ê sìn-tô͘ kā góa kiong-kip. Góa í-chêng bô kā lín mâ-hoân, í-āu mā bōe kā lín mâ-hoân. 10Góa chí só͘ sìn Ki-tok ê chin-lí chiù-chōa, tī choân [A-kai-a]-séng kéng-lāi, góa lóng káⁿ án-ni tián. 11Sī án-chóaⁿ? Kiám kóng góa bô thiàⁿ lín? Góa ū, Siōng-tè chai! 12Góa teh chòe ê, góa beh kè-sio̍k chòe, sī beh hō͘ hiah-ê siūⁿ-beh kap goán siâng-khoán choh “sù-tô͘” ê bô ki-hōe thang khoa-kháu. 13Chit khoán lâng sī ké sù-tô͘, chòe tāi-chì kan-chà, ké-chòe sī Ki-tok ê sù-tô͘. 14Che bô kî-koài, liân Sat-tàn pún-sin mā ké-chòe kng-bêng ê thiⁿ-sài. 15Án-ni Sat-tàn ê po̍k-jîn nā ké-chòe gī ê po̍k-jîn mā m̄-sī sím-mi̍h tōa tāi-chì. Chòe-āu in ê hêng-ûi ōe siū-tio̍h èng-tit ê pò-èng. 16Góa koh kóng chi̍t piàn, m̄-thang khòaⁿ góa chòe gōng-lâng; m̄-kú nā beh, kā góa chiap-la̍p chòe gōng-lâng, góa chiah thang tián chi̍t-ē. 17Góa chit-chūn teh kóng ê m̄-sī Chú ê ì-sù, sī chòe chi̍t ê gōng-lâng teh tián. 18Kì-jiân ū chiah-ni̍h chōe lâng teh tián sio̍k-sè ê sū, góa mā beh tián chi̍t-ē. 19Lín to hiah-ni̍h khiáu, eng-kai ōe hoaⁿ-hí iông-jím góa chit-ê gōng-lâng chiah tio̍h. 20Nā ū lâng kā lín tòng-choh lô͘-lē chhe-kah, kā lín phiⁿ, kā lín hām-hāi, kā lín khòaⁿ-khin, á-sī kā lín siàn chhùi-phóe, lín to ōe iông-jím. 21Chin kiàn-siàu, góa tio̍h sêng-jīn, chit khoán tāi-chì goán m̄-káⁿ chòe. M̄-kú nā ū lâng káⁿ tián sím-mi̍h, chún-chòe chi̍t ê gōng-lâng lâi kóng, góa mā káⁿ. 22In sī [Hi-pek-lâi]-lâng sī-bô? Góa mā-sī. In sī [Í-sek-lia̍t]-lâng sī-bô? Góa mā-sī. In sī [A-pek-la-hán] ê kiáⁿ-sun sī-bô? Góa mā-sī. 23In sī Ki-tok ê chhe-ēng sī-bô? Góa chún-chòe siáu-lâng lâi kóng, góa koh-khah sī. Góa siū koh-khah chōe lô-khó͘, chē koh-khah chōe kaⁿ, siū sǹg bōe-liáu ê piⁿ-phah, chin chōe piàn hiám-hiám-á sí. 24Góa gō͘ piàn hō͘ [Iû-thài]-lâng piⁿ-phah, ta̍k piàn sì-cha̍p ē kiám chi̍t ē. 25Góa saⁿ piàn hō͘ [Lô-má]-lâng ēng kùn-á kòng, chi̍t piàn hō͘ lâng ēng chio̍h-thâu tìm, saⁿ piàn tú-tio̍h chûn phòa, chi̍t piàn tī hái-ni̍h phiau-liû chi̍t-mî chi̍t-ji̍t. 26Tī lú-hêng tiong góa tú-tio̍h tōa-chúi ê gûi-hiám, chhiúⁿ-kiap ê gûi-hiám, [Iû-thài] tông-pau kap Gōa-pang-lâng ê hām-hāi; mā ū siâⁿ-chhī ê gûi-hiám, khòng-iá ê gûi-hiám, hái-siōng ê gûi-hiám, kap ké hiaⁿ-tī ê gûi-hiám. 27Góa lô-lo̍k thoa-bôa, siông-siông bô khùn, iau-gō chhùi-ta, bô thang chia̍h, bô thang tòa, bô thang chhēng. 28Kî-tha ê tāi-chì bián kóng, kan-ta ta̍k ji̍t ūi-tio̍h só͘-ū ê kàu-hōe khòa-lū í-keng kàu-gia̍h. 29Siáⁿ-lâng loán-jio̍k, góa bô loán-jio̍k? Siáⁿ-lâng hoān-chhò sit-pāi, góa bô siū-khì hé-to̍h? 30Góa nā tio̍h tián, beh tián góa ê loán-jio̍k. 31Lán ê Chú Iâ-so͘ ê Pē Siōng-tè --- goān I ê miâ éng-oán tit-tio̍h chheng-chàn --- I chai góa bô kóng pe̍h-chha̍t. 32Góa tī [Tāi-má-sū-kek] ê sî, [A-lí-ta̍t]-ông chhiú-ē ê chóng-tok phài siú-ōe kò͘-siú siâⁿ-mn̂g, beh kā góa lia̍h, 33m̄-kú ū lâng ēng tōa-kha nâ tùi siâⁿ-chhiûⁿ ê thang-á kā góa lūi lo̍h-khì, hō͘ góa thoat-lī i ê chhiú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\