2 KO-LÎM-TO 12

1Góa it-tēng tio̍h tián. Sui-jiân bô lī-ek, m̄-kú góa beh kóng Chú hō͘ góa ê īⁿ-siōng kap khé-sī. 2Góa chai ū chi̍t ê Ki-tok-tô͘ tī cha̍p-sì nî chêng hō͘ Chú chhōa kàu tē-saⁿ chàn thiⁿ. Góa m̄-chai i ê seng-khu ū chiūⁿ-khì, á-sī kan-ta khòaⁿ-kìⁿ īⁿ-siōng, chí-ū Siōng-tè chai. 3Góa chai ū chi̍t ê lâng siū chhōa kàu Lo̍k-hn̂g. I ê seng-khu ū siū chiap chiūⁿ-khì, á-sī kan-ta khòaⁿ-kìⁿ īⁿ-siōng, góa m̄-chai, chí-ū Siōng-tè chai. Tī hia i ū thiaⁿ-kìⁿ ēng ōe bōe-tàng piáu-ta̍t, ēng chhùi bōe-tàng kóng chhut ê sū. 5Góa beh tián chit-ê lâng; m̄-kú góa ê loán-jio̍k í-gōa, góa bōe ūi-tio̍h ka-kī tián. 6Kî-si̍t, góa nā beh tián, mā bōe sǹg-sī khong-khám, in-ūi góa beh kóng ê sī sū-si̍t. M̄-kú góa bōe tián ka-kī, chiah-bián lâng tùi góa ê phêng-kè chhiau-kè in só͘ khòaⁿ-tio̍h só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê. 7Ūi-tio̍h beh hō͘ góa bô in-ūi ū khòaⁿ-kìⁿ chin chōe ê khé-sī tì-kàu chū-ko tek-ì, tī góa ê seng-khu ū chi̍t ki chhì, chhin-chhiūⁿ Sat-tàn ê sù-chiá teh kā góa khó͘-chhó͘, hō͘ góa bōe siuⁿ chū-ko tek-ì. 8Ūi-tio̍h chit hāng tāi-chì, góa bat saⁿ piàn khún-kiû Chú hō͘ hit ki chhì lī-khui. 9I ìn góa kóng, “Góa ê un-tián ū-kàu thang boán-chiok lí ê su-iàu; in-ūi lí loán-jio̍k ê sî, góa ê khùi-la̍t chiah ōe-tàng oân-choân hoat-hui.” In-ūi án-ni, góa te̍k-pia̍t ài khoa-kháu góa ê loán-jio̍k, thang hō͘ Ki-tok ê khùi-la̍t tiàm tī góa sin-chiūⁿ. 10Ūi-tio̍h Ki-tok ê iân-kò͘, góa kā loán-jio̍k, bú-jio̍k, khùn-khó͘, kan-lân, kap pek-hāi khòaⁿ-chòe hó, in-ūi góa loán-jio̍k ê sî, góa siōng kian-kiông. 11Góa it-ti̍t chòe gōng-lâng, sī lín kā góa pek ê; lín tio̍h kā góa po-chióng chiah tio̍h. Sui-jiân góa bô siū tiōng-sī, mā bô khah-su hiah-ê “chhiau-kip sù-tô͘”. 12Góa tī lín tiong-kan ū ēng siōng-tōa ê nāi-sim kiâⁿ sîn-jiah, kî-sū kap koân-lêng, chèng-bêng góa sī sù-tô͘. 13Góa bô hō͘ lín ki-hōe pang-chān góa í-gōa, góa tùi-thāi lín pí tùi-thāi kî-tha ê kàu-hōe, ū tó chi̍t hāng chòe khah bô kàu? Góa chit-ê “bô kong-tō”, chhiáⁿ lín goân-liōng 14Taⁿ góa tē-saⁿ piàn chún-pī beh khì hóng-būn lín. Góa bōe chiâⁿ-chòe lín ê hū-tam; góa bōe iau-kiû lín sím-mi̍h, in-ūi góa só͘ ài ê sī lín, m̄-sī lín ê chîⁿ. Eng-kai sī pē-bú ūi-tio̍h kiáⁿ-jî, m̄-sī kiáⁿ-jî ūi-tio̍h pē-bú chek-chū châi-bu̍t. 15Góa chin hoaⁿ-hí ūi-tio̍h lín hù-chhut góa só͘-ū ê, sīm-chì liân góa pún-sin to oân-choân hù-chhut. Kiám kóng góa thiàⁿ lín jú chōe, tio̍h tit-tio̍h lín ê thiàⁿ jú chió? 16Chún kóng góa khúi-kè to-toan, ēng khi-phiàn lī-iōng lín tit-tio̍h lī-ek, góa kiám bat kā lín thoa-lūi? 17Góa kiám ū phài sím-mi̍h lâng khì kā lín phiⁿ? 18Góa ū khǹg [Thê-to] khì lín hia, koh phài chi̍t ê hiaⁿ-tī kap i chòe-hé khì. [Thê-to] kiám ū phiⁿ lín? Goán kiám bô kâng sim-sîn teh chòe? Kiám bô kâng pō͘-tiau teh kiâⁿ? 19Lín it-ti̍t siūⁿ-kóng goán tùi lín teh ūi-tio̍h ka-kī piān-hō͘ sī-bô? M̄-sī! Goán tī Siōng-tè bīn-chêng kóng Ki-tok ài goán kóng ê ōe. Chhin-ài ê pêng-iú, goán só͘ chòe ê lóng sī beh hō͘ lín tit-tio̍h chō-chiū. 20Góa kiaⁿ-liáu khì lín hia ê sî khòaⁿ-kìⁿ lín kap góa só͘ kî-thāi ê bô sio-siâng; lín khòaⁿ-kìⁿ góa kap lín tùi góa ê kî-thāi mā bô sio-siâng. Góa kiaⁿ-liáu lín ū hun-cheng, chi̍t-tò͘, pháiⁿ-sèng-tē, chū-su, húi-pòng, kóng ka-chiah-āu-ōe, kiau-ngō͘, bô tia̍t-sū. 21Góa kiaⁿ-liáu āu-piàn koh khì lín hia ê sî, góa ê Siōng-tè ōe hō͘ góa tī lín bīn-chêng kiàn-siàu. Góa ōe ūi-tio̍h chin chōe lâng thî-khàu, in-ūi in tùi kè-khì só͘ hoān ê chōe, ù-òe, îm-loān, hòng-tōng iáu-bē hóe-kái.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\