2 KO-LÎM-TO 13

1Che sī góa tē-saⁿ piàn beh khì lín hia. Sèng-keng kóng, “Bô-lūn kò sím-mi̍h, tio̍h ū nn̄g ê á-sī saⁿ ê chèng-jîn.” 2Tùi hiah-ê í-chêng hoān-chōe kap kî-tha lóng-chóng ê lâng, tī góa tē-jī piàn hóng-būn ê sî góa ū kā lín kéng-kò, hiān-chāi góa bô tī lín hia, beh koh chi̍t piàn kā lín kéng-kò, āu-piàn góa khì ê sî, góa chiū bōe pàng lín soah; 3in-ūi lín só͘ teh chhē Ki-tok thong-kè góa kóng-ōe ê chèng-kù, lín ōe tit-tio̍h. I tùi-thāi lín pèng m̄-sī loán-jio̍k, tian-tò tī lín tiong-kan hián-chhut tōa lêng-le̍k. 4Sui-jiân I in-ūi loán-jio̍k siū tèng-sí tī si̍p-jī-kè, m̄-kú I khò Siōng-tè ê tōa lêng-le̍k teh oa̍h. Goán kap I kiat-liân pìⁿ-chòe loán-jio̍k, m̄-kú ūi-tio̍h lín, goán khò Siōng-tè ê tōa lêng-le̍k ōe kap I chòe-hé oa̍h. 5Lín tio̍h séng-chhat ka-kī, khòaⁿ ū chiàu sìn-gióng teh seng-oa̍h bô? Tio̍h khó-giām ka-kī. Iâ-so͘ Ki-tok tī lín lāi-bīn, lín ka-kī it-tēng chai --- lín khó-giām nā bô thong-kè chiū bián kóng. 6Góa ǹg-bāng lín chai, goán khó-giām lóng ū thong-kè. 7Goán kî-kiû Siōng-tè hō͘ lín bōe chòe m̄-tio̍h; che m̄-sī beh piáu-sī goán khó-giām ū thong-kè, sī beh hō͘ lín chòe tio̍h ê tāi-chì, sui-jiân goán hō͘ lâng khòaⁿ-chòe khó-giām bô thong-kè mā bô iàu-kín. 8In-ūi goán bōe-tàng chòe ûi-pōe chin-lí ê tāi-chì, chí-ū ióng-hō͘ chin-lí. 9Goán loán-jio̍k, lín kian-kiông, goán chiū hoaⁿ-hí. Goán só͘ kî-kiû ê sī lín ōe-tàng chiâⁿ-chòe oân-choân. 10In-ūi án-ni, thàn góa bô tī lín hia ê sî siá chit tiuⁿ phoe, chiah-bián góa khì ê sî ēng Chú hō͘ góa ê koân-pèng giâm-hat tùi-thāi lín; chit-ê koân-pèng sī beh kiàn-li̍p, m̄-sī beh thiah-húi. 11Hiaⁿ-tī chí-bē, chhiáⁿ pó-tiōng. Tio̍h tui-kiû oân-choân, hō͘-siōng kó͘-lē. Tio̍h tâng-sim, hô-bo̍k siong-chhù. Goān sù chû-ài kap pêng-an ê Siōng-tè kap lín tông-chāi! 12Tio̍h ēng sèng-kiat ê saⁿ-chim hō͘-siōng chhéng-an! Só͘-ū ê sìn-tô͘ lóng beh kā lín chhéng-an! 13Goān Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián, Siōng-tè ê chû-ài, Sèng Sîn ê thoân-khè, kap lín tāi-ke tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\