2 KO-LÎM-TO 2

1Só͘-í, góa koat-tēng bô beh khì lín hia, chiah-bián koh-chài hō͘ lín kan-khó͘-sim. 2Góa nā ū hō͘ lín kan-khó͘-sim, lín chiah-ê kan-khó͘-sim ê lâng í-gōa iáu ū sím-mi̍h lâng thang hō͘ góa khoài-lo̍k? 3Ūi-tio̍h beh pī-bián góa khì lín hia ê sî, hiah-ê eng-kai hō͘ góa hoaⁿ-hí ê lâng hoán-tńg hō͘ góa kan-khó͘-sim, góa chiah siá chêng hit tiuⁿ phoe hō͘ lín. Góa khak-sìn, góa ê hoaⁿ-hí chiū-sī lín tāi-ke ê hoaⁿ-hí. 4Góa hui-siông khùn-jiáu koh thòng-sim, lâu chin chōe ba̍k-sái siá hit tiuⁿ phoe, m̄-sī beh hō͘ lín kan-khó͘-sim, sī beh hō͘ lín chai góa jōa-á-ni̍h thiàⁿ lín. 5Nā ū lâng hō͘ lâng kan-khó͘-sim, m̄-sī hō͘ góa kan-khó͘-sim --- góa khah bô ài kóng-kah kè-thâu giâm-tiōng --- kàu bó͘ chi̍t ê thêng-tō͘ sī hō͘ lín tāi-ke lóng kan-khó͘-sim. 6Hit khoán lâng siū lín tāi-to-sò͘ ê lâng khiàn-chek í-keng kàu-gia̍h. 7Lín tian-tò tio̍h kā i sià-bián, kā i kó͘-lē, chiah-bián hō͘ i kè-thâu kan-khó͘-sim soah choa̍t-bāng. 8Só͘-í, góa khó͘-khǹg lín, tio̍h hō͘ i chai-iáⁿ lín khak-si̍t ū thiàⁿ i. 9Góa chêng siá hit tiuⁿ phoe sī ài-beh chai lín jōa gâu jím-siū khó-giām, sī m̄-sī hoān-sū goān-ì sūn-ho̍k. 10Lín sià-bián sím-mi̍h lâng, góa mā sià-bián i. Góa nā ū sià-bián sím-mi̍h lâng, sī tī Ki-tok ê bīn-chêng ūi-tio̍h lín ê iân-kò͘ sià-bián i. 11Án-ni chiah-bián hō͘ Sat-tàn kā lán phiⁿ khì, in-ūi lán chin chheng-chhó Sat-tàn ê khúi-kè. 12Góa khì [Te̍k-lô-a] thoân Ki-tok ê Hok-im ê sî, Chú í-keng kā góa khui kang-chok ê mn̂g; 13put-kò bô tú-tio̍h góa ê hiaⁿ-tī [Thê-to], góa bōe an-sim, chiū kap hia ê lâng saⁿ-sî khì [Má-kî-tùn]. 14Kám-siā Siōng-tè! In-ūi kap Ki-tok kiat-liân, góa sî-siông hō͘ Siōng-tè chhōa-khì chham-ka Ki-tok khái-soân ê hâng-lia̍t. Siōng-tè koh ēng goán khì ta̍k só͘-chāi soan-iông tùi jīn-bat Ki-tok chiah ū ê phang-bī. 15Bô-lūn tī tit-kiù á-sī tîm-lûn ê lâng tiong-kan, goán chiâⁿ-chòe Ki-tok ê phang-bī hiàn hō͘ Siōng-tè; 16tùi teh-beh tîm-lûn ê lâng sī sí ê chhàu-bī, tùi teh-beh tit-kiù ê lâng sī oa̍h ê phang-bī. Sím-mi̍h lâng ōe kham-tit chòe chit khoán tāi-chì? 17Goán bô chhin-chhiūⁿ chin chōe lâng chiong Siōng-tè ê ōe chòe sio̍k-hè phah-bōe, tian-tò sī chòe chi̍t ê sûn-chin ê lâng, siū Siōng-tè chhe-phài, tī I ê bīn-chêng khò Ki-tok soan-káng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\