2 KO-LÎM-TO 3

1Goán kiám koh-teh chhui-chiàn ka-kī? Goán kiám tio̍h chhin-chhiūⁿ chi̍t-kóa lâng siá chhui-chiàn-su hō͘ lín, á-sī su-iàu lín ê chhui-chiàn-su? 2Lín pún-sin chiū-sī goán ê chhui-chiàn-su, siá tī goán ê sim lāi, beh hō͘ chèng-lâng chai, chèng-lâng tha̍k. 3Chin bêng-hián, lín sī Ki-tok só͘ siá thong-kè goán lâi sàng ê phoe. Chit tiuⁿ phoe m̄-sī ēng ba̍k-chúi siá tī chio̍h-pán, sī ēng éng-oa̍h Siōng-tè ê Sîn siá tī lâng ê sim-pán. 4Goán thong-kè Ki-tok tùi Siōng-tè ū chit khoán ê khak-sìn chiah án-ni kóng. 5Che m̄-sī kóng goán ka-kī ū châi-tiāu thang chòe chit-ê tāi-chì, goán ê châi-tiāu sī tùi Siōng-tè lâi ê. 6I sù goán ū châi-tiāu thang chòe sin ê iok ê chhe-ēng; m̄-sī ēng bûn-jī siá ê, sī Sèng Sîn ê iok. Bûn-jī hō͘ lâng sí, m̄-kú Sèng Sîn hō͘ lâng oa̍h. 7Ēng bûn-jī khek tī chio̍h-pán ê Lu̍t-hoat pan-pò͘ ê sî, Siōng-tè ê êng-kng ū hián-hiān. Tùi [Mô͘-se] ê bīn hoán-chiò chhut-lâi ê kng sui-jiân chiām-chiām teh siau-sit, m̄-kú hit-ê kng iáu chin kiông, tì-kàu [Í-sek-lia̍t] kiáⁿ-sun bōe-tàng ba̍k-chiu kim-kim kā i khòaⁿ. Hō͘ lâng tì-kàu sí ê Lu̍t-hoat to ū chit khoán ê êng-kng, 8án-ni Sèng Sîn só͘ hoat-chhut ê êng-kng kiám bōe koh-khah tōa? 9Hit-ê kā lâng tēng-chōe ê thé-chè nā ōe hoat-chhut chit khoán ê êng-kng, hit-ê kā lâng soan-pò͘ bô-chōe ê thé-chè só͘ hián-chhut ê êng-kng kiám bōe koh-khah tōa! 10Án-ni, in-ūi hiān-chāi ê êng-kng pí í-chêng ê koh-khah tōa, í-chêng ê êng-kng soah bô-khì. 11Hit-ê siau-sit-ê nā ōe hoat-chhut êng-kng, hit-ê éng-chûn-ê it-tēng ōe hián-chhut koh-khah tōa ê êng-kng. 12In-ūi goán ū chit khoán ê ǹg-bāng chiah chiah-ni̍h ióng-kám. 13Goán bô chhin-chhiūⁿ [Mô͘-se] tio̍h ēng phè tà ka-kī ê bīn. [Mô͘-se] án-ni chòe, chiah-bián hō͘ [Í-sek-lia̍t] kiáⁿ-sun khòaⁿ-tio̍h i bīn ê êng-kng chiām-chiām siau-sit. 14M̄-kú in ê sim tūn, it-ti̍t kàu kin-á-ji̍t in tha̍k kū ê iok ê sî, in ê sim iáu hō͘ hit tè phè tà-teh. In-ūi chí-ū kap Ki-tok kiat-liân, hit tè phè chiah the̍h khí-lâi. 15Sīm-chì kàu kin-á-ji̍t, in ta̍k pái tha̍k [Mô͘-se] ê Lu̍t-hoat, hit tè phè iáu tà tī in ê sim. 16M̄-kú, koan-hē [Mô͘-se], Sèng-keng ū kì-chài, “Tng i kui-ǹg Chú ê sî, i ê phè chiah the̍h khí-lâi.” 17Tī chia teh kóng ê “Chú” sī Sèng Sîn; ū Chú ê Sîn ê só͘-chāi chiū ū chū-iû. 18Lán tāi-ke lóng ēng bô tà-phè ê bīn teh hoán-chiò Chú ê êng-kng; chit-ê êng-kng sī tùi Chú, chiū-sī tùi Sèng Sîn hoat chhut-lâi ê êng-kng, teh kā lán kái-chō chiâⁿ-chòe I ê hêng-siōng, hō͘ lán ū koh-khah tōa ê êng-kng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\