2 KO-LÎM-TO 4

1Kì-jiân Siōng-tè ū lîn-bín goán, chiong chit-ê chit-bū kau-thok goán, goán bô sit-chì. 2Goán pàng-sak it-chhè bô ài lâng chai ê kiàn-siàu-tāi, bô chòe khi-phiàn lâng ê tāi-chì, bô oai-khiok Siōng-tè ê ōe, chí-ū tī Siōng-tè ê bīn-chêng kong-khai hián-bêng chin-lí, lâi kiò-chhíⁿ chèng-lâng ê liông-sim. 3Goán só͘ thoân ê hok-im nā ū am-khàm bô chheng-chhó, chí-ū tùi hiah-ê teh-beh tîm-lûn ê lâng am-khàm bô chheng-chhó nā-tiāⁿ. 4In m̄-sìn sī in-ūi chit sè-kan ê sîn-bêng hō͘ in ê sim-ba̍k chhiⁿ-mî, bōe-tàng khòaⁿ-kìⁿ hok-im ê kng, chit-ê hok-im teh kiàn-chèng êng-kng ê Ki-tok; Ki-tok sī Siōng-tè ê hêng-siōng. 5Goán m̄-sī thoân ka-kī, sī thoân Iâ-so͘ Ki-tok sī Chú; goán ka-kī in-ūi Iâ-so͘ ê iân-kò͘ chòe lín ê lô͘-po̍k. 6Hit-ūi bēng-lēng kng tùi o͘-àm chiò-chhut-lâi ê Siōng-tè, chiū-sī ēng kng chiò lán lāi-sim ê Siōng-tè, hō͘ lán jīn-bat I chiò tī Iâ-so͘ Ki-tok ê bīn hit-ê êng-kng. 7Put-kò goán chiah-ê ū chit-ê sio̍k-lêng pó-pòe ê lâng, sī chhin-chhiūⁿ thô͘ chō ê khì-khū, beh piáu-sī hit-ê chì-tōa ê lêng-le̍k sī sio̍k tī Siōng-tè, m̄-sī tùi goán chhut-lâi ê. 8Goán siông-siông tú-tio̍h ta̍k khoán khùn-lân, m̄-kú bô khut-ho̍k; tú-tio̍h choa̍t-kéng, m̄-kú bô choa̍t-bāng; 9siū-tio̍h khún-pek, m̄-kú bô hō͘ Siōng-tè pàng-sak; siū phah-tó, m̄-kú bô tì-kàu sí. 10Goán put-sî tòa Iâ-so͘ ê sí tī goán ōe-sí ê seng-khu, hō͘ Iâ-so͘ ê oa̍h-miā mā thang tī goán ê sin-chiūⁿ hián-bêng. 11Goán oa̍h tī sè-kan, ūi-tio̍h Iâ-so͘ ê iân-kò͘ sî-siông tú-tio̍h sí ê gûi-hiám, thang hō͘ I ê oa̍h-miā tī goán chit-ê ōe-sí ê seng-khu hián-bêng chhut-lâi. 12Án-ni, sí tī goán ê lāi-bīn teh hoat-seng chok-iōng, m̄-kú oa̍h-miā tī lín ê lāi-bīn teh hoat-seng chok-iōng. 13Sèng-keng kóng, “Góa ū sìn, só͘-í góa chiah kóng”, kun-kù chit khoán sìn-gióng ê cheng-sîn, goán mā sìn, só͘-í goán chiah kóng. 14Goán chai, hō͘ Chú Iâ-so͘ koh-oa̍h ê Siōng-tè mā ōe hō͘ goán kap Iâ-so͘ tâng koh-oa̍h, koh chhōa goán kap lín chòe-hé kàu I ê bīn-chêng. 15Chiah-ê it-chhè lóng sī ūi-tio̍h lín, sī beh hō͘ koh-khah chōe ê lâng tit-tio̍h Siōng-tè ê un-tián, thang hiàn koh-khah chōe ê kám-siā lâi êng-iāu Siōng-tè. 16In-ūi án-ni, goán bô sit-chì. Sui-jiân goán gōa-chāi ê lâng chiām-chiām teh soe-pāi, goán lōe-chāi ê lâng khiok ji̍t-ji̍t teh ōaⁿ-sin. 17Goán só͘ siū chit-ê chiām-sî koh sió-khóa ê kan-khó͘ sī beh hō͘ goán tit-tio̍h bōe thang pí, koh-khah tōa, éng-oán ê êng-kng. 18Goán só͘ tiōng-sī ê m̄-sī khòaⁿ-ōe-tio̍h ê, sī khòaⁿ-bōe-tio̍h ê; in-ūi khòaⁿ-ōe-tio̍h ê sī chiām-sî, khòaⁿ-bōe-tio̍h ê sī éng-oán.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\