2 KO-LÎM-TO 5

1In-ūi goán chai, lán tī tōe-chiūⁿ teh tòa chit-ê pò͘-pîⁿ ê chhù nā thiah khí-lâi, Siōng-tè ōe hō͘ lán thiⁿ-téng ê chhù, m̄-sī lâng ê chhiú khí ê, sī éng-oán ê chhù. 2Lán hiān-chāi tī chit-ê pò͘-pîⁿ teh thó͘-khùi, jia̍t-chhiat ǹg-bāng thang khì tiàm thiⁿ-téng ê chhù, chhin-chhiūⁿ saⁿ tha̍h lo̍h-khì, 3nā tha̍h lo̍h-khì chiū bōe chhiah-sin lō͘-thé. 4Lán iáu tiàm tī chit-ê pò͘-pîⁿ pē tāng-tàⁿ teh thó͘-khùi; lán m̄-sī ài thǹg-khì tōe-chiūⁿ ê thé, sī beh tha̍h sio̍k-thiⁿ ê thé, thang hō͘ oa̍h-miā kā ōe-sí ê thun lo̍h-khì. 5Hō͘ lán ū chit-ê kái-piàn ê sī Siōng-tè, I sù Sèng Sîn hō͘ lán, kā lán pó-chèng. 6Só͘-í, goán put-sî ū ióng-khì. Goán chai, lán iáu tòa tī chit-ê seng-khu teh oa̍h ê sî, sī kap Chú saⁿ-lī. 7In-ūi lán teh oa̍h, m̄-sī khò ba̍k-chiu khòaⁿ, sī khò sìn-sim. 8Goán ū ióng-khì, khah ài lī-khui chit-ê seng-khu khì kap Chú tòa. 9Só͘-í, bô-lūn tī chit-ê seng-khu á-sī lī-khui chit-ê seng-khu, goán ê bo̍k-te̍k sī ài hō͘ Chú hoaⁿ-hí. 10In-ūi lán lóng it-tēng tio̍h khiā tī Ki-tok ê bīn-chêng siū I sím-phòaⁿ. Ta̍k ê lâng lóng tio̍h chiàu ka-kī tī tōe-chiūⁿ ê seng-khu só͘-chòe ê, bô-lūn sī hó á-sī pháiⁿ, chiap-siū pò-èng. 11Kì-jiân goán chai-iáⁿ tio̍h kèng-ùi Chú, goán chiū khó͘-khǹg lâng. Tùi Siōng-tè lâi khòaⁿ, goán sī sím-mi̍h khoán lâng chin chheng-chhó; góa ǹg-bāng tùi lín ê liông-sim lâi khòaⁿ mā chin chheng-chhó. 12Goán m̄-sī beh koh tùi lín chhui-chiàn ka-kī, sī hō͘ lín ū ki-hōe ēng goán chòe khoa-kháu, hō͘ lín thang hôe-èng hiah-ê chù-tiōng gōa-piáu bô chù-tiōng lāi-sim ê lâng. 13Goán nā bô chèng-siông, sī ūi-tio̍h Siōng-tè; goán nā chèng-siông, sī ūi-tio̍h lín. 14In-ūi Ki-tok ê thiàⁿ chhui-pek goán chòe chit-ê kiat-lūn: Chi̍t lâng ūi-tio̍h chèng-lâng sí, chèng-lâng chiū lóng sí. 15I ūi-tio̍h chèng-lâng sí, sī beh hō͘ hiah-ê oa̍h-teh ê lâng bô koh ūi-tio̍h ka-kī oa̍h, sī ūi-tio̍h hit-ūi thòe in sí-liáu koh-oa̍h ê Ki-tok lâi oa̍h. 16Só͘-í, tùi taⁿ í-āu goán bô koh kun-kù lâng ê phiau-chún bat lâng. Sui-jiân goán bat ēng lâng ê phiau-chún bat Ki-tok, m̄-kú hiān-chāi bô koh án-ni bat I. 17Án-ni, bô-lūn sím-mi̍h lâng, nā kap Ki-tok kiat-liân, chiū-sī sin chhòng-chō ê lâng; kū-ê í-keng kè-khì, taⁿ lóng pìⁿ-chòe sin-ê. 18Chiah-ê it-chhè lóng sī Siōng-tè ê chok-ûi; I thong-kè Ki-tok hō͘ lán kap I koh hô-hó, koh chiong hō͘ lâng hô-hó ê chit-bū kau-tài goán. 19Goán só͘ thoân ê sìn-sit sī án-ni: Siōng-tè thong-kè Ki-tok hō͘ sè-kan-lâng kap I hô-hó. I bô koh tui-kiù in ê chōe-kò, khiok chiong chit-ê hō͘ lâng hô-hó ê sìn-sit kau-thok goán. 20Só͘-í, goán choh Ki-tok ê tāi-sài, Siōng-tè thong-kè goán kā lín khó͘-khǹg. Goán thòe Ki-tok kā lín kiû, tio̍h kap Siōng-tè hô-hó. 21Siōng-tè hō͘ bô-chōe ê Ki-tok ūi-tio̍h lán ê iân-kò͘ chiâⁿ-chòe ū-chōe-ê, hō͘ lán thang khò Ki-tok kap Siōng-tè kiàn-li̍p ha̍p-gî ê koan-hē.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\