2 KO-LÎM-TO 6

1Goán choh Siōng-tè ê tâng-kang koh kā lín khó͘-khǹg, lín tùi Siōng-tè niá-siū ê un-tián m̄-thang hō͘ i lo̍k-khong. 2In-ūi Siōng-tè kóng: Tī thang siū chiap-la̍p ê sî, góa ū thiaⁿ lí; tī chín-kiù ê ji̍t, góa ū pang-chān lí. Tio̍h thiaⁿ! Chit-chūn sī siū chiap-la̍p ê sî; kin-á-ji̍t sī chín-kiù ê ji̍t! 3Ūi-tio̍h goán sū-hōng ê kang-chok bián siū chí-chek, chó͘-gāi pa̍t-lâng ê tāi-chì goán lóng bô chòe, 4hoán-tńg ēng siōng-tōa ê nāi-sim, hoān-sū thong-kè hoān-lān, kan-lân, kap khùn-khó͘, piáu-sī goán sī Siōng-tè ê chhe-ēng. 5Goán bat siū-tio̍h piⁿ-phah, koaiⁿ-kaⁿ, pō-le̍k ê siong-hāi, lô-khó͘, bô-khùn, bô-chia̍h. 6Goán ēng sûn-kiat, tì-sek, khoan-iông, jîn-chû, óa-khò Sèng Sîn, ēng sûn-chin ê thiàⁿ, 7thoân chin-lí ê sìn-sit kap Siōng-tè ê tōa lêng-le̍k, ēng kong-gī chòe bú-khì kong-kek tùi-te̍k, pó-hō͘ ka-kī. 8Goán siū chun-tiōng, mā siū bú-jio̍k; tit-tio̍h pháiⁿ miâ-siaⁿ, mā tit-tio̍h hó miâ-siaⁿ. Goán hō͘ lâng khòaⁿ-chòe pián-sian, kî-si̍t goán kóng si̍t-ōe; 9ná-chún bô-lâng bat, kî-si̍t lâng-lâng lóng bat; ná-chún sí-khì, kî-si̍t iáu teh oa̍h. Goán sui-jiân siū chhú-hoa̍t, m̄-kú bô hō͘ lâng thâi-sí; 10sui-jiân iu-siong, m̄-kú put-sî hoaⁿ-hí; sui-jiân sàn-chhiah, m̄-kú hō͘ chin chōe lâng hó-gia̍h; chhin-chhiūⁿ bô pòaⁿ-hāng, m̄-kú ta̍k hāng lóng ū. 11[Ko-lîm-to] ê pêng-iú, goán ê sim-heng í-keng phah-khui, khui-chhùi kā lín kóng lah. 12M̄-sī goán tùi lín bô tō͘-liōng, sī lín tùi goán bô tō͘-liōng. 13Góa khòaⁿ lín chòe ka-kī ê kiáⁿ kā lín kóng: Kap goán siâng-khoán, lín ê sim-heng mā tio̍h phah khah khui leh. 14M̄-thang kap bī-sìn ê lâng khan-liân kau-chhap; kong-gī kap put-hoat ū sím-mi̍h koan-liân? Kng-bêng kap o͘-àm ná ōe-tàng kau-óng? 15Ki-tok kap Mô͘-kúi ná ōe-tàng hô-ha̍p? Sìn kap bô-sìn ê lâng ū sím-mi̍h koan-hē? 16Siōng-tè ê tiān kap ngó͘-siōng ná ōe-tàng pâi chòe-hé? In-ūi lán sī éng-oa̍h Siōng-tè ê tiān! Chiàu Siōng-tè só͘ kóng: Góa beh kap góa ê chú-bîn chòe-hé khiā-khí, tī in tiong-kan óng-lâi. Góa beh chòe in ê Siōng-tè, in beh chòe góa ê chú-bîn. 17Só͘-í Chú kóng: Lín tio̍h tùi in tiong-kan chhut-khì, kap in hun-lī. Bô chheng-khì ê m̄-thang chiap-chhiok, án-ni góa chiū chiap-la̍p lín. 18Góa beh chòe lín ê Pē, lín beh chòe góa ê kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ. Choân-lêng ê Chú ū án-ni kóng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\