2 KO-LÎM-TO 7

1Chhin-ài ê pêng-iú, kì-jiân lán tit-tio̍h chiah-ê èng-ún, lán tio̍h kiat-chēng ka-kī, tû-khì it-chhè hō͘ seng-khu kap sim-lêng phah lâ-sâm ê sū, ēng kèng-ùi Siōng-tè hō͘ seng-oa̍h oân-choân sèng-hòa. 2Lín tio̍h ēng khoan-tāi ê sim tùi-thāi goán. Goán m̄-bat khek-khui lâng, m̄-bat hāi lâng tūi-lo̍h, m̄-bat phiⁿ lâng. 3Góa án-ni kóng, m̄-sī beh kā lín khiàn-chek. Góa í-chêng bat kóng, goán chin thiàⁿ lín, goān-ì kap lín tâng-sí tâng-oa̍h. 4Góa chin sìn-jīm lín, ēng lín chòe khoa-kháu. Góa chhiong-móa an-ùi; tī goán it-chhè ê hoān-lān tiong, góa ū móa-móa ê hoaⁿ-hí. 5Goán kàu [Má-kî-tùn] í-āu, seng-khu bô thang hioh-khùn, hoán-tńg ta̍k hāng tāi-chì lóng tú-tio̍h khùn-lân, gōa-bīn ū hun-cheng, lāi-bīn ū kiaⁿ-hiâⁿ. 6M̄-kú, an-ùi sit-chì ê lâng ê Siōng-tè ū chhe [Thê-to] lâi, hō͘ goán tit-tio̍h an-ùi; 7m̄-nā in-ūi i ū lâi, koh in-ūi i ū kóng-khí lín án-chóaⁿ kā i kó͘-lē ê tāi-chì. I ū kā goán kóng-khí lín ài kìⁿ góa, lín ê sim kan-khó͘, kap lín tùi góa ê jia̍t-chêng, hō͘ góa koh-khah hoaⁿ-hí. 8Sui-jiân góa chêng hit tiuⁿ phoe hō͘ lín sim kan-khó͘, góa bô hō͘-hóe; m̄-kú chai-iáⁿ hit tiuⁿ phoe ū hō͘ lín chi̍t-sî sim kan-khó͘, góa ū hō͘-hóe; 9chóng-sī hiān-chāi góa chin hoaⁿ-hí, m̄-sī in-ūi lín sim kan-khó͘, sī in-ūi lín ê kan-khó͘-sim ū tì-kàu hóe-kái. Siōng-tè ū siān-iōng lín ê kan-khó͘-sim, só͘-í goán só͘ chòe ê tùi lín bô siong-hāi. 10In-ūi Siōng-tè siān-iōng lín ê kan-khó͘-sim lâi hō͘ lín hóe-kái thang tit-tio̍h kiù, goán chiū bô sím-mi̍h thang hō͘-hóe; m̄-kú sio̍k-sè ê kan-khó͘-sim ōe hō͘ lâng tì-kàu sí. 11Lín khòaⁿ, Siōng-tè hiah-ni̍h gâu siān-iōng lín ê kan-khó͘-sim, chiah hō͘ lín hiah-ni̍h pek-chhiat piān-bêng ka-kī ê chheng-pe̍k, hiah-ni̍h hùn-khài, hiah-ni̍h ū kéng-kài-sim, hiah-ni̍h ū kî-thāi, hiah-ni̍h jia̍t-chêng, hiah-ni̍h ke̍k-lia̍t khiàn-chek put-hoat; tī ta̍k hāng tāi-chì, lín í-keng ū chèng-bêng ka-kī ê chheng-pe̍k. 12Só͘-í, sui-jiân góa ū siá hit tiuⁿ phoe, m̄-kú m̄-sī ūi-tio̍h kā lâng khek-khui ê lâng, á-sī siū lâng khek-khui ê lâng, sī beh tùi lín piáu-bêng lín tī Siōng-tè ê bīn-chêng tùi goán ê jia̍t-chêng ū jōa chhim. 13In-ūi án-ni, goán ū tit-tio̍h an-ùi. Goán m̄-nā tit-tio̍h an-ùi, mā in-ūi khòaⁿ-tio̍h [Thê-to] ê hoaⁿ-hí koh-khah hoaⁿ-hí, in-ūi i ê sim ū tùi lín tāi-ke tit-tio̍h kek-lē. 14Góa bat tùi i po-chióng lín, lín bô hō͘ góa làu-khùi. Góa ta̍k hāng tāi-chì lóng tùi lín kóng si̍t-chāi-ōe, góa tùi [Thê-to] po-chióng lín ê ōe mā-sī si̍t-chāi. 15Só͘-í, i siūⁿ-khí lín tāi-ke án-chóaⁿ sūn-ho̍k i, kiong-kiong kèng-kèng kā i chiap-thāi, i tùi lín ê thiàⁿ-sim chiū ná chhim. 16Góa hui-siông hoaⁿ-hí, in-ūi góa ōe-tàng oân-choân sìn-jīm lín.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\