2 KO-LÎM-TO 8

1Hiaⁿ-tī chí-bē, góa ài lín chai Siōng-tè sù hō͘ [Má-kî-tùn] chèng kàu-hōe ê un-hūi. 2In ū tùi hoān-lān keng-le̍k chin chōe khó-giām, iáu-kú chhiong-móa hoaⁿ-hí; sui-jiân hui-siông sàn-chhiah, iáu-kú hui-siông khóng-khài koan-hiàn. 3Góa ōe-tàng kā lín chèng-bêng, in í-keng chīn in só͘-ōe hōng-hiàn, sīm-chì chhiau-kè in ê khùi-la̍t. 4In jia̍t-chhiat kiû goán hō͘ in ū chham-ka kiù-chè [Iû-thài] sìn-tô͘ sū-hōng ê kong-êng. 5In án-ni chòe m̄-nā chhiau-kè goán ê kî-thāi, sīm-chì chun-thàn Siōng-tè ê chí-ì tāi-seng chiong ka-kī hiàn hō͘ Chú, jiân-āu hiàn hō͘ goán. 6Só͘-í goán khǹg [Thê-to] kè-sio̍k hia̍p-chō͘ lín, lâi oân-sêng i só͘ khai-sí chit hāng chû-siān ê kang-chok. 7Lín ê sìn-sim, kháu-châi, tì-sek, pang-chān lâng ê jia̍t-sêng, í-ki̍p tùi goán ê thiàⁿ-sim lóng hiah-ni̍h hong-hù, goán ài lín tùi chit hāng chû-siān ê kang-chok mā tio̍h hiah-ni̍h khóng-khài. 8Góa án-ni kóng m̄-sī teh bēng-lēng, sī ài lín chai pa̍t-lâng jia̍t-sim teh pang-chān lâng, lâi khó-giām lín ê thiàⁿ-sim sī m̄-sī chin ê. 9Lín chai lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián: I sui-jiân hù-chiok, m̄-kú ūi-tio̍h lín chiâⁿ-chòe sàn-chhiah, sī beh hō͘ lín in-ūi I ê sàn-chhiah chiâⁿ-chòe hù-chiok. 10Koan-hē chit hāng tāi-chì, góa kiàn-gī lín khah hó chit sî tio̍h khì oân-sêng kū-nî khai-sí ê bō͘-koan; lín m̄-nā tāi-seng hêng-tōng, koh tāi-seng thê-chhiòng. 11Taⁿ, lín tio̍h oân-sêng chit-ê kang-chok, ēng khí-thâu kè-ōe ê sî ê jia̍t-sim, chīn lín só͘-ōe khì chòe lâi oân-sêng. 12Lín nā hoaⁿ-hí koan-hiàn, Siōng-tè ōe hoaⁿ-hí chiap-la̍p lín hiàn lín só͘ ū-ê, bōe iau-kiû lín hiàn lín só͘ bô-ê. 13Góa m̄-sī beh ke-thiⁿ lín ê hū-tam, hō͘ pa̍t-lâng khah khin-sang. Kì-jiân lín hiān-chāi hù-chiok, tio̍h kiong-kip sàn-chhiah ê lâng. Án-ni, lín sàn-chhiah in hó-gia̍h ê sî, in mā ōe kiong-kip lín. Án-ni chiah ū kong-pîⁿ. 15Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: Chōe ê, bô chhun; chió ê, bô khiàm. 16Kám-siā Siōng-tè hō͘ [Thê-to] chhin-chhiūⁿ góa chiah-ni̍h jia̍t-sim pang-chān lín. 17I m̄-nā ū hoaⁿ-hí chiap-siū goán ê khún-kiû, koh hui-siông jia̍t-sim chū-goān pang-chān lín, koat-tēng beh khì lín hia. 18Goán lēng-gōa phài chi̍t ê hiaⁿ-tī kap [Thê-to] chòe-hé khì; chit-ê hiaⁿ-tī tī thoân hok-im ê kang-chok ū siū-tio̍h chèng kàu-hōe ê chheng-chàn. 19M̄-nā án-ni, i siū chèng kàu-hōe soán-phài chòe goán lú-hêng ê tâng-phōaⁿ, lâi chham-ka goán chit hāng chû-siān ê kang-chok; chit-ê kang-chok sī beh kui êng-kng hō͘ Chú, koh piáu-sī goán hoaⁿ-hí kam-goān teh chòe. 20Goán hui-siông kín-sīn teh chhú-lí lâng khóng-khài hōng-hiàn ê chîⁿ-hāng, chiah-bián ín-khí lâng ê phoe-phêng. 21In-ūi goán ê tōng-ki kong-bêng chèng-tāi, m̄-nā tī Chú ê bīn-chêng, tī lâng ê bīn-chêng mā-sī án-ni chòe. 22Só͘-í goán beh koh phài chi̍t ê hiaⁿ-tī kap in chòe-hé khì. I keng-kè goán chin chōe piàn ê khó-giām, chai i tī chin chōe tāi-chì jia̍t-sim pang-chān lâng. Hiān-chāi i hui-siông sìn-jīm lín, chiū koh-khah jia̍t-sim beh pang-chān lín. 23Kóng-tio̍h [Thê-to], i sī góa ê tâng-phōaⁿ, chòe góa ê tâng-kang pang-chān lín; kap i chòe-hé khì hiah-ê hiaⁿ-tī sī ta̍k kàu-hōe chhe-phài ê, sī Ki-tok ê êng-kng. 24Só͘-í, lín tio̍h tùi ta̍k ê kàu-hōe kong-khai chèng-si̍t lín ê thiàⁿ-sim, koh chèng-si̍t goán tùi lín ê khoa-kháu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\