2 KO-LÎM-TO 9

1Koan-hē chín-chè [Iû-thài] sìn-tô͘ ê sū, góa m̄-bián koh siá-phoe hō͘ lín. 2Góa chai lín kam-sim pang-chān, góa bat ūi-tio̍h chit hāng tāi-chì tùi [Má-kî-tùn]-lâng khoa-kháu kóng, “[A-kai-a] ê sìn-tô͘ tī kū-nî chiū chún-pī piān.” Lín ê jia̍t-sim ū kám-tōng in tōa-pō͘-hūn ê lâng. 3Góa ū chhe kúi-nā ê hiaⁿ-tī khì lín hia, ǹg-bāng lín chiàu góa só͘ kóng ê chún-pī piān, chiah-bián góa tī chit hāng tāi-chì ūi-tio̍h lín tùi lâng ê khoa-kháu lo̍k-khong. 4Nā bô, [Má-kî-tùn]-lâng nā kap góa khì, khòaⁿ-tio̍h lín bô chún-pī piān, goán ōe in-ūi siuⁿ siong-sìn lín soah chin làu-khùi, lín kiám bōe koh-khah làu-khùi! 5Só͘-í, góa siūⁿ eng-kai kó͘-lē hiah-ê hiaⁿ-tī seng khì lín hia, kiò lín chêng tah-èng beh koan-hiàn ê chîⁿ seng chún-pī piān. Án-ni góa kàu-ūi ê sî lín lóng chún-pī piān lah, piáu-sī lín ê koan-hiàn m̄-sī bián-kióng, sī kam-sim lo̍k-ì. 6Tio̍h chai: Iā chió siu chió, iā chōe siu chōe. 7Só͘-í ta̍k ê lâng tio̍h chiàu ka-kī só͘ koat-tēng ê lâi hiàn, m̄-thang m̄-kam, mā m̄-thang bián-kióng; in-ūi Siōng-tè thiàⁿ hoaⁿ-hí hōng-hiàn ê lâng. 8Siōng-tè ōe chiong ta̍k hāng un-tián hong-hong hù-hù sù-hok hō͘ lín, m̄-nā ka-kī ta̍k hāng kàu-gia̍h, koh ōe-tàng chòe ta̍k hāng hó-sū. 9Chiàu Sèng-keng só͘ kì-chài: I khóng-khài chín-chè sàn-chhiah-lâng; I ê jîn-gī sòa kàu éng-oán. 10Kiong-kip chéng-chí hō͘ iā-chéng-ê, koh siúⁿ-sù chia̍h-mi̍h hō͘ lâng chia̍h hit-ūi Siōng-tè ōe chiong lín só͘ su-iàu ê chéng-chí kiong-kip lín, koh hō͘ chéng-chí ná chōe, mā hō͘ lín jîn-gī ê ké-chí hong-siu. 11I ōe hō͘ lín sū-sū hù-chiok, thang sûi-sî khóng-khài si-sià, hō͘ chin chōe lâng thong-kè goán chiap-tio̍h lín ê lé-mi̍h lâi kám-siā Siōng-tè. 12In-ūi lín só͘ chòe chit-ê sū-hōng ê kang-chok m̄-nā kái-koat sìn-tô͘ ê su-iàu, mā hō͘ in tùi Siōng-tè ê kám-siā ke-thiⁿ kàu móa chhut-lâi. 13Thong-kè lín só͘ chòe chit-ê sū-hōng chèng-si̍t lín ū sūn-thàn só͘ soan-jīn ê Ki-tok ê hok-im, í-ki̍p lín tùi in kap kî-tha só͘-ū ê lâng khóng-khài ê koan-hiàn, thang kui êng-kng hō͘ Siōng-tè. 14Siōng-tè sù lín bû-hān ê un-tián, hō͘ in ōe koh-khah kèng-ài lín, koh ūi-tio̍h lín kî-tó. 15Kám-siā Siōng-tè, I ū hō͘ lán bōe-tàng hêng-iông ê un-sù!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\