2 IOK-HĀN 1

1Góa --- tiúⁿ-ló siá-phoe hō͘ siū kéng-soán ê hu-jîn kap lí ê kiáⁿ-jî: Góa chin-sim thiàⁿ lín, m̄-nā góa, liân só͘-ū jīn-bat chin-lí ê lâng mā thiàⁿ lín; 2in-ūi chin-lí tiàm tī lán lāi-bīn, ōe éng-oán kap lán tông-chāi. 3Goān Pē Siōng-tè kap Pē ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok sù lán un-tián, lîn-bín, kap pêng-an, hō͘ lán ê seng-oa̍h chhiong-móa chin-lí kap jîn-ài! 4Góa hui-siông hoaⁿ-hí, in-ūi góa hoat-hiān lí ê kiáⁿ-jî tiong-kan ū lâng chun-thàn Pē ê kài-bēng, si̍t-hêng chin-lí. 5Hu-jîn ah, góa iau-kiû lí, lán tio̍h saⁿ-thiàⁿ. Góa teh siá hō͘ lí ê m̄-sī sin ê kài-bēng, sī lán tùi khí-thâu chiū niá-siū ê. 6Lán chiàu Siōng-tè ê kài-bēng seng-oa̍h, chiū-sī thiàⁿ. Chit-ê kài-bēng sī lín tùi khí-thâu só͘ thiaⁿ-tio̍h ê, tio̍h chiàu chit-ê kài-bēng seng-oa̍h. 7Ū chin chōe bê-he̍k-chiá í-keng lâi-kàu chit sè-kan; in m̄ kong-khai sêng-jīn Iâ-so͘ Ki-tok chòe lâng lâi sè-kan. Chit khoán lâng sī bê-he̍k-chiá, sī Ki-tok ê Te̍k-tùi-chiá. 8Tio̍h sió-sim, lín só͘ chòe ê kang chiah bōe lo̍k-khong, hoán-tńg ōe tit-tio̍h chhiong-chiok ê pò-siúⁿ. 9Phian-lī bô kian-siú Ki-tok kà-sī ê lâng bô kap Siōng-tè kiat-liân. Kian-siú kà-sī ê lâng chiah ū kap Pē í-ki̍p Kiáⁿ kiat-liân. 10Nā ū lâng khì lín hia, só͘ thoân ûi-pōe chit khoán ê kà-sī, m̄-thang chiap-la̍p i ji̍p lín ê chhù, mā m̄-thang kā i chhéng-an, 11in-ūi kā i chhéng-an chiū-sī chham-ú i ê pháiⁿ hêng-ûi. 12Góa iáu ū chin chōe ōe ài siá, m̄-kú bô ài ēng chóa-pit; góa khah ǹg-bāng khì lín hia, tng-bīn kap lín kóng, thang hō͘ lán ê hoaⁿ-hí chhiong-móa. 13Kap lí pîⁿ-pîⁿ siū kéng-soán hit-ê chí-bē ê kiáⁿ-jî beh kā lí chhéng-an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\