2 PÍ-TEK 1

1Góa --- [Se-biān] [Pí-tek] sī Iâ-so͘ Ki-tok ê lô͘-po̍k kap sù-tô͘, góa siá-phoe hō͘ hiah-ê khò lán ê Siōng-tè kap Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok ê gī kap goán hun-hióng kâng-khoán pó-kùi sìn-gióng ê lâng. 2Goān Siōng-tè, thong-kè lín jīn-bat I kap lán ê Chú Iâ-so͘, hong-hong hù-hù sù lín un-tián kap pêng-an! 3Siōng-tè ū ēng I ê lêng-le̍k chiong kèng-khiân ê seng-oa̍h só͘ su-iàu ê it-chhè sù hō͘ lán; che sī thong-kè lán jīm-sek tiàu lán lâi hun-hióng I ê êng-kng kap liông-siān hit-ūi Siōng-tè lâi ê. 4Án-ni, I ū chiong ke̍k-tōa koh pó-kùi ê èng-ún sù hō͘ lán, hō͘ lín thong-kè chiah-ê èng-ún thang thoat-lī sè-chiūⁿ ê io̍k-bōng só͘ chō-sêng ê hú-pāi lâi hun-hióng Siōng-tè ê pún-sèng. 5Ūi-tio̍h chit-ê, lín tio̍h chīn-la̍t phah-piàⁿ, hō͘ lín ū sìn-sim koh ū tek-hēng, ū tek-hēng koh ū tì-sek, 6ū tì-sek koh ū chiat-chè, ū chiat-chè koh ū jím-nāi, ū jím-nāi koh ū kèng-khiân, 7ū kèng-khiân koh ū chhiú-chiok-chi-chêng, ū chhiú-chiok-chi-chêng koh ū jîn-ài. 8Chiah-ê sī lín só͘ su-iàu ê phín-tek. Chiah-ê lín nā lóng ū, koh ná chhiong-si̍t, ōe hō͘ lín koh-khah chek-ke̍k, koh-khah iú-hāu jīn-bat lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok. 9Lâng nā bô chiah-ê tek-hēng, sī toán-sī, sī sit-bêng, bōe kì-tit i í-chêng ê chōe í-keng ū sóe chheng-khì. 10Só͘-í, góa ê hiaⁿ-tī chí-bē, lín tio̍h koh-khah ló͘-le̍k lâi chèng-bêng Siōng-tè tùi lín ê ho͘-tiàu kap kéng-soán sī khak-si̍t ê; lín nā án-ni chòe chiū bōe tūi-lo̍h. 11Án-ni, Siōng-tè ōe tōa-tōa sù-hok hō͘ lín thang chìn-ji̍p lán ê Chú --- Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok éng-oán ê Kok-tō͘. 12Án-ni, sui-jiân lín í-keng chai chiah-ê tāi-chì, koh kian-tēng chip-siú lín só͘ niá-siū ê chin-lí, góa iáu-kú beh put-sî kā lín thê-chhíⁿ chiah-ê tāi-chì. 13Góa siūⁿ, góa iáu oa̍h-teh ê sî, tio̍h kā lín thê-chhíⁿ. 14Lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok í-keng ū chheng-chhó kā góa chí-sī, hō͘ góa chai bô kú chiū ōe thoat-lī chit-ê ōe hú-pāi ê seng-khu. 15Góa beh chīn-la̍t siūⁿ pān-hoat, hō͘ lín tī góa lī-khui sè-kan í-āu put-sî ōe kì-tit chiah-ê tāi-chì. 16Goán tùi lín só͘ kóng Chú Iâ-so͘ Ki-tok tōa koân-lêng lâi-lîm ê sū, m̄-sī kun-kù lâng liap-chō chhut-lâi hu-ké ê thoân-soat; goán ū chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ I ê chun-êng. 17I tùi Pē Siōng-tè niá-siū chun-kùi kap êng-iāu ê sî, hit-ūi Chun-giâm ê Êng-kng --- Siōng-tè chhut-siaⁿ kóng, “Chit-ê sī góa só͘ thiàⁿ ê Kiáⁿ, I, góa chin ì-ài.” 18I tī sèng-soaⁿ ê sî goán mā tī hia, ū chhin-sin thiaⁿ-kìⁿ tùi thiⁿ-téng chhut-lâi chit-ê siaⁿ. 19Só͘-í goán tùi sian-ti só͘ soan-pò͘ ê sìn-sit koh-khah ū khak-sìn. Lín tio̍h chù-ì thiaⁿ, in-ūi chit-ê sìn-sit chhin-chhiūⁿ chi̍t pha teng tī o͘-àm ê só͘-chāi teh chiò, chiò kàu thiⁿ-kng, kàu khé-bêng-chhiⁿ chhut-hiān tī lín sim-lāi ê sî. 20Siōng iàu-kín ê, tio̍h chai, Sèng-keng ê ū-giân m̄-thang chiàu ka-kī ê ì-sù kóe-seh. 21In-ūi ū-giân m̄-sī chhut-tī lâng ê ì-sù, sī lâng siū Sèng Sîn kám-tōng kóng chhut tùi Siōng-tè lâi ê sìn-sit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\