2 PÍ-TEK 2

1Í-chêng mā ū ké sian-ti tī bîn-kan chhut-hiān; kâng-khoán, hiān-chāi mā ū ké kàu-su ōe tī lín tiong-kan chhut-hiān. In àm-tiong chiong hō͘ lâng bia̍t-bông ê īⁿ-toan tòa ji̍p-lâi, sīm-chì m̄ sêng-jīn hit-ūi sio̍k-hôe in ê Chú-cháiⁿ, tì-kàu ka-kī chin kín chiū bia̍t-bông. 2M̄-kú iáu ū chin chōe lâng o̍h in îm-loān ê seng-oa̍h, tì-kàu chin-lí ê Tō-lō͘ in-ūi in siū húi-pòng. 3Chiah-ê ké kàu-su in-ūi tham-sim, ōe ēng liap-chō ê kò͘-sū pián lín ê châi-bu̍t. Tùi chit khoán lâng ê tēng-chōe chá chiū koat-tēng; in chin kín chiū bia̍t-bông. 4Siōng-tè bô khoan-iông hoān-chōe ê thiⁿ-sài, kā in tàn-lo̍h tōe-ge̍k, koaiⁿ tī o͘-àm ê chhim-khiⁿ, thèng-hāu sím-phòaⁿ. 5Siōng-tè mā bô khoan-iông kó͘-tāi ê sè-kài, ēng tōa-chúi im-bia̍t bô kèng-ùi Siōng-tè ê sè-kan-lâng, chí-ū kiù soan-iông kong-gī ê [Ná-a] kap kî-tha chhit ê lâng. 6Siōng-tè chhú-hoa̍t [Só͘-to-má] kap [Gô-mô͘-la̍h] ê siâⁿ-chhī, ēng hé húi-bia̍t in, hō͘ bô kèng-ùi Siōng-tè ê lâng chòe kéng-kài. 7Siōng-tè ū kiù gī-lâng [Lô-tek], in-ūi [Lô-tek] ūi-tio̍h siâ-ok ê lâng îm-loān ê só͘-chòe chhau-sim. 8Hit-ê gī-lâng [Lô-tek] tiàm tī in tiong-kan, ta̍k ji̍t ū thiaⁿ-kìⁿ koh khòaⁿ-tio̍h hiah-ê siâ-ok ê tāi-chì, sim-lāi hui-siông thòng-khó͘. 9Chú chai án-chóaⁿ kiù kèng-khiân ê lâng thoat-lī chhì-liān, mā chai kā put-gī ê lâng lâu kàu Sím-phòaⁿ ê Ji̍t siū hêng-hoa̍t, te̍k-pia̍t sī hiah-ê hòng-chhiòng jio̍k-thé chêng-io̍k kap biáu-sī Siōng-tè koân-ui ê lâng. Chiah-ê ké kàu-su tōa-táⁿ koh kiau-ngō͘, sīm-chì káⁿ bú-jio̍k chun-kùi ê chèng thiⁿ-sài. 11Hiah-ê thiⁿ-sài ê khùi-la̍t kap lêng-le̍k sui-jiân pí ké kàu-su khah tōa, mā bô tī Siōng-tè ê bīn-chêng ēng bú-jio̍k ê ōe kā in khòng-kò. 12M̄-kú, chiah-ê lâng kap chhut-sì chiū thàn pún-lêng teh oa̍h, beh hō͘ lâng lia̍h-khì thâi ê iá-siù kâng-khoán, in húi-pòng ka-kī m̄-bat ê sū; iá-siù húi-bia̍t, in mā ōe án-ni siū húi-bia̍t, 13siū-tio̍h ka-kī put-gī ê hêng-ûi èng-tit ê pò-èng. Tùi in lâi kóng, hióng-lo̍k sī tī ji̍t-sî chiū tîm-bê tī chêng-io̍k ê boán-chiok. In kap lín chòe-hé lim-chia̍h ê sî, tōa-chia̍h tōa-lim, hòng-chhiòng iàn-lo̍k, oân-choân sit-thài. 14In ê ba̍k-chiu chí-ū ài khòaⁿ siâ-îm, bô hoān-chōe tòng bōe-tiâu. In ín-iú ì-chì po̍k-jio̍k ê lâng. In ê sim chí-ū siūⁿ tham-châi. In sī Siōng-tè chiù-chó͘ ê lâng! 15In lī-khui chiàⁿ-lō͘, kiâⁿ bê-lō͘, kiâⁿ [Pí-ní] ê kiáⁿ [Pa-lân] só͘ kiâⁿ ê lō͘. [Pa-lân] tham-ài put-gī ê chîⁿ-châi, 16ūi-tio̍h só͘ hoān ê chōe siū chek-pī. Chi̍t chiah bōe kóng-ōe ê lû-á kèng-jiân ēng lâng ê siaⁿ chó͘-chí sian-ti [Pa-lân] hong-kông ê siūⁿ-hoat. 17Chiah-ê lâng chhin-chhiūⁿ ta-khì ê chúi-chôaⁿ, chhin-chhiūⁿ hō͘ tōa-hong chhe-sòaⁿ ê hûn-bū; Siōng-tè í-keng ū kā in tī o͘-àm ê chhim-ian lâu chi̍t ê só͘-chāi. 18In kóng khong-tōng ê gōng-ōe, ēng bōe-tàng khòng-chè ê jio̍k-thé ê chêng-io̍k ín-iú tú-tú-á thoat-lī sit-bê seng-oa̍h ê lâng. 19In tah-èng hō͘ lâng chū-iû, m̄-kú ka-kī chòe hú-pāi seng-oa̍h ê lô͘-lē; in-ūi lâng siū sím-mi̍h khòng-chè, chiū chiâⁿ-chòe hit-ê ê lô͘-lē. 20Lâng jīn-bat lán ê Chú --- Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok thoat-lī sè-kan ê hú-pāi í-āu, nā koh hō͘ hú-pāi ê sè-le̍k tîⁿ-teh koh ap-chè, chit khoán ê kiat-kio̍k ōe pí í-chêng koh-khah bái. 21In jīn-bat kong-gī ê Tō-lō͘, jiân-āu lī-khui só͘ thoân-siū hō͘ in sîn-sèng ê kài-bēng, án-ni lêng-khó tùi khí-thâu chiū m̄-bat khah hó. 22In ê chêng-hêng tú chhin-chhiūⁿ sio̍k-gú só͘ kóng, “Káu oa̍t tńg-lâi chia̍h ka-kī thò͘ chhut-lâi ê mi̍h”, á-sī, “Ti sóe chheng-khì í-āu sûi-sî koh khì kō lō͘-kô͘-bê.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\