2 PÍ-TEK 3

1Chhin-ài ê pêng-iú, góa hiān-chāi siá hō͘ lín ê sī tē-jī tiuⁿ phoe. Góa siá chit nn̄g tiuⁿ phoe sī beh thê-chhíⁿ lín lâi kek-khí lín sûn-kiat ê sim-chì. 2Góa ài lín ōe kì-tit kó͘-chá ê sèng sian-ti só͘ kóng ê ōe, kap lín ê sù-tô͘ só͘ thoân lán ê Chú --- Kiù-chú hō͘ lín ê bēng-lēng. 3Siōng iàu-kín ê, lín tio̍h chai, tī chiong-boa̍t ê ji̍t-chí ū chi̍t-kóa thàn su-io̍k seng-oa̍h ê lâng ōe chhut-hiān, kā lín thí-chhiò 4kóng, “Chú èng-ún beh lâi-lîm, taⁿ án-chóaⁿ? I tī tó-ūi? Lán ê chó͘-sian lóng sí-khì, m̄-kú tùi chhòng-sè í-lâi it-chhè lóng kâng-khoán.” 5In kò͘-ì bû-sī chit-ê sū-si̍t, chiū-sī tī kó͘-chá thiⁿ tùi Siōng-tè ê ōe siū chhòng-chō, tōe sī tùi chúi, mā ēng chúi lâi hêng-sêng. 6Tng-sî ê sè-kài sī hō͘ chúi im-ba̍t lâi húi-bia̍t. 7M̄-kú hiān-chāi ê thiⁿ kap tōe mā kâng-khoán tùi Siōng-tè ê ōe tit-tio̍h pó-liû kàu sím-phòaⁿ kap put-khiân ê lâng hō͘ hé húi-bia̍t ê ji̍t. 8Chhin-ài ê pêng-iú, ū chi̍t hāng tāi-chì chhiáⁿ lín m̄-thang bōe kì-tit, chiū-sī tùi Chú lâi khòaⁿ, chi̍t ji̍t ná-chún chi̍t-chheng nî, chi̍t-chheng nî ná-chún chi̍t ji̍t. 9Ū lâng siūⁿ-kóng Chú iân-tî I tah-èng beh chòe ê sū, kî-si̍t I m̄-sī teh iân-tî, sī teh iông-jím lín, bô ài ū lâng bia̍t-bông, ài ta̍k ê lâng lóng hóe-kái. 10M̄-kú Chú ê Ji̍t ōe chhin-chhiūⁿ chha̍t-á hut-jiân lâi. Tī hit-ê Ji̍t, chiah-ê thiⁿ ōe tī tōa ê hiáng-siaⁿ tiong siau-bia̍t, thian-thé hō͘ hé siau-iûⁿ, tōe kap tōe-chiūⁿ it-chhè ê pī-chō-bu̍t lóng siau-bia̍t. 11Kì-jiân chiah-ê it-chhè ōe án-ni húi-bia̍t, lín tio̍h án-chóaⁿ choh-lâng? Lín ê seng-oa̍h tio̍h sèng-kiat, kèng-khiân, 12thèng-hāu Siōng-tè ê Ji̍t kóaⁿ-kín lâi-lîm. Tī hit Ji̍t, chiah-ê thiⁿ ōe hō͘ hé sio-bia̍t, thian-thé ōe hō͘ hé sio-iûⁿ. 13M̄-kú lán teh thèng-hāu ê sī Siōng-tè só͘ èng-ún ê sin ê thiⁿ sin ê tōe, tī hia kong-gī éng-oán tit-tio̍h kiàn-li̍p. 14Só͘-í, chhin-ài ê pêng-iú, kì-jiân lín teh thèng-hāu chiah-ê tāi-chì, tī Siōng-tè ê bīn-chêng tio̍h chīn-la̍t tui-kiû bô khoat-tiám, bô thang chí-chek, thang kap I hô-hó. 15Tio̍h chiong lán ê Chú ê khoan-iông khòaⁿ-chòe lín tit-kiù ê ki-hōe, che mā-sī lán chhin-ài ê hiaⁿ-tī [Pó-lô] ēng Siōng-tè sù hō͘ i ê tì-hūi siá-phoe só͘ khoàn-bián ê. 16I só͘-ū ê phoe lóng ū kóng-khí chiah-ê sū. I ê phoe ū chi̍t-kóa oh lí-kái ê ōe, hō͘ hiah-ê gû-gōng bô tēng-sèng ê lâng kā i khiok-kái, tú kap in teh khiok-kái kî-tha ê keng-bûn kâng-khoán; kiat-kó, in ka-kī thó bia̍t-bông. 17Só͘-í, chhin-ài ê pêng-iú, lín kì-jiân tāi-seng chai chit-ê tāi-chì, tio̍h kéng-kài, chiah-bián hō͘ pháiⁿ-lâng ēng chhò-gō͘ ê giân-lūn chhōa-khì kiâⁿ chhò-gō͘ ê lō͘, lī-khui lín kian-kò͘ ê li̍p-tiûⁿ. 18Tio̍h tī Chú --- lán ê Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián-ē kap tùi I ê jīm-sek kè-sio̍k chìn-pō͘. Goān êng-kng kui hō͘ I, tùi hiān-chāi ti̍t-kàu éng-oán. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\