2 THIAP-SAT-LÔ-NÎ-KA 1

1Góa --- [Pó-lô], [Se-lah], kap [Thê-mô͘-thài] siá-phoe hō͘ [Thiap-sat-lô-nî-ka] sio̍k Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê kàu-hōe. 2Goān lín tùi lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián kap pêng-an! 3Hiaⁿ-tī chí-bē, goán eng-kai put-sî ūi-tio̍h lín kám-siā Siōng-tè; án-ni chòe sī tong-jiân, in-ūi lín ê sìn-sim ū tōa chìn-pō͘, lín chèng-lâng ê saⁿ-thiàⁿ mā it-ti̍t teh ke-thiⁿ. 4Só͘-í goán tī Siōng-tè ê chèng kàu-hōe tiong ēng lín chòe khoa-kháu, in-ūi lín siū it-chhè ê pek-hāi kap jím-siū hoān-lān ê sî iáu pó-chhî kian-jím kap sìn-sim. 5Che chèng-si̍t Siōng-tè phòaⁿ-tēng lín ōe kham-tit sêng-siū Siōng-tè-kok sī kong-tō, lín chiū-sī ūi-tio̍h chit-ê teh siū-khó͘. 6Kì-jiân Siōng-tè sī kong-tō, I ōe ēng chai-lān pò-èng hiah-ê hō͘ lín tú-tio̍h chai-lān ê lâng, 7mā hō͘ lín chiah-ê tú-tio̍h chai-lān ê lâng, tī Chú Iâ-so͘ kap I ū tōa lêng-le̍k ê thiⁿ-sài tī hé-iām tiong tùi thiⁿ hián-hiān ê sî, thang kap goán pîⁿ-pîⁿ tit-tio̍h tháu-pàng. 8Hit sî, I ōe hêng-hoa̍t hiah-ê m̄-jīn Siōng-tè kap m̄ sūn-thàn lán ê Chú Iâ-so͘ ê hok-im ê lâng. 9In ōe siū éng-oán húi-bia̍t ê hêng-hoa̍t, lī-khui Chú ê bīn-chêng, kap I êng-kng ê khùi-la̍t keh-tn̄g. 10I lâi-lîm ê sî ōe tùi I ê sìn-tô͘ tit-tio̍h êng-kng, koh tit-tio̍h só͘-ū sìn I ê lâng ê o-ló. Tī hit Ji̍t lín mā ōe tī in tiong-kan, in-ūi lín ū sìn goán tùi lín só͘ chòe ê kiàn-chèng. 11Ūi-tio̍h chit-ê bo̍k-te̍k, goán put-sî teh ūi-tio̍h lín kî-tó, khún-kiû lán ê Siōng-tè hō͘ lín ê seng-oa̍h ōe hû-ha̍p I ê ho͘-tiàu, mā sù lín khùi-la̍t lâi si̍t-hiān it-chhè siān-liông ê sim-ì kap sìn-sim ê chok-ûi, 12thang hō͘ lán ê Chú Iâ-so͘ ê miâ tī lín tiong-kan tit-tio̍h êng-kng, lín mā tùi I tit-tio̍h êng-kng; che lóng sī lán ê Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\