2 THIAP-SAT-LÔ-NÎ-KA 2

1Hiaⁿ-tī chí-bē, koan-hē lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê lâi-lîm kap lán siū chū-chi̍p kàu I hia ê sū, goán iau-kiû lín, 2nā ū thiaⁿ lâng kóng goán tī ū-giân, káng-tō, á-sī tī phoe-ni̍h ū kóng-khí “Chú ê Ji̍t kàu” ê sî, lín ê sim m̄-thang tōng-iâu á-sī kiaⁿ-hiâⁿ. 3Lâng bô-lūn ēng sím-mi̍h hong-hoat, lín lóng m̄-thang hō͘ in phiàn-khì, in-ūi tī hit Ji̍t kàu í-chêng it-tēng seng ū pōe-kàu ê sū, mā ū put-hoat ê lâng, chiū-sī chù-tiāⁿ bia̍t-bông ê lâng, ōe chhut-hiān. 4Chit-ê lâng ōe tí-te̍k it-chhè chheng-chòe sîn-bêng á-sī kèng-pài ê tùi-siōng, sīm-chì thê-ko ka-kī khì chē tī Siōng-tè ê tiān, chū-chheng chòe Siōng-tè. 5Chit-ê tāi-chì, góa iáu kap lín chòe-hé ê sî bat kā lín kóng, lín kiám bōe kì-tit? 6Lín lóng chai, hiān-chāi sī sím-mi̍h teh khian-chè hit-ê Put-hoat-chiá; i sî kàu ōe chhut-hiān. 7In-ūi hit-ê sîn-pì ê put-hoat sè-le̍k í-keng teh ūn-chok, put-kò tio̍h thèng-hāu kàu teh khian-chè i ê sè-le̍k sóa-khui hit sî chiah ōe hoat-seng. 8Hit sî Put-hoat-chiá ōe chhut-hiān; Chú Iâ-so͘ ōe ēng tùi I ê chhùi thò͘ chhut-lâi ê khùi kā i thâi-sí, ēng I lâi-lîm ê sî hián-hiān ê êng-kng kā i siau-bia̍t. 9Put-hoat-chiá lâi-lîm ê sî ōe ēng Sat-tàn ta̍k khoán ê koân-lêng kiâⁿ ké sîn-jiah kap kî-sū. 10Koh tùi bia̍t-bông ê lâng kiâⁿ ta̍k khoán siâ-ok ê phiàn-su̍t, in-ūi in kū-choa̍t khì ài hō͘ in tit-kiù ê chin-lí. 11Ūi-tio̍h án-ni, Siōng-tè hō͘ in sán-seng kiông-lia̍t ê chhò-kak khì siong-sìn hu-ké, 12tì-kàu it-chhè m̄-sìn chin-lí, ì-ài put-gī ê lâng lóng siū tēng-chōe. 13Chú só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī chí-bē, goán eng-kai put-sî ūi-tio̍h lín kám-siā Siōng-tè, in-ūi I tùi khí-thâu chiū kéng-soán lín lâi tit-kiù, tùi Sèng Sîn hō͘ lín chiâⁿ-chòe sèng-kiat ê chú-bîn, koh hō͘ lín khak-sìn chin-lí. 14Ūi-tio̍h chit-ê, Siōng-tè thong-kè goán só͘ thoân ê hok-im ho͘-tiàu lín lâi niá-siū lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê êng-kng. 15Só͘-í, hiaⁿ-tī chí-bē, tio̍h khiā-chāi, tio̍h kian-siú goán só͘ kà-sī ê thoân-thóng, bô-lūn sī ēng chhùi kóng ê á-sī ēng phoe siá ê, lóng tio̍h kian-siú. 16Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok pún-sin kap thiàⁿ lán ê Pē Siōng-tè tùi I ê un-tián sù lán éng-oán ê an-ùi kap bí-hó ê ǹg-bāng, 17lâi an-ùi lín ê sim, hō͘ lín ū khùi-la̍t thang chòe ta̍k hāng hó-sū, kóng ta̍k hāng hó-ōe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\