2 THIAP-SAT-LÔ-NÎ-KA 3

1Hiaⁿ-tī chí-bē, goán iáu ū ōe beh kā lín kóng. Chhiáⁿ lín ūi-tio̍h goán kî-tó, hō͘ Chú ê sìn-sit ōe chhin-chhiūⁿ tī lín tiong-kan án-ni chin kín thoân-khui koh tit-tio̍h êng-kng. 2Mā chhiáⁿ lín kî-kiû Siōng-tè hō͘ goán ōe-tàng thoat-lī choh-ok choh-to̍k ê lâng, in-ūi m̄-sī ta̍k ê lâng lóng ū sìn. 3Chú sī khó-khò ê, I ōe hō͘ lín kian-kò͘, ōe pó-siú lín thoat-lī hit-ê Siâ-ok-chiá. 4Chú hō͘ goán tùi lín ū sìn-sim, siong-sìn goán kau-tài lín ê tāi-chì, lín hiān-chāi ū teh chòe, āu-lâi mā ōe chòe. 5Goān Chú ín-chhōa lín, hō͘ lín ha̍k-si̍p Siōng-tè ê thiàⁿ kap Ki-tok ê thun-lún! 6Hiaⁿ-tī chí-bē, goán hōng Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ bēng-lēng lín, nā ū sìn-tô͘ seng-oa̍h sàn-bān pîn-tōaⁿ, bô chun-siú goán thoân-siū hō͘ in ê kà-sī, lín tio̍h siám-khui. 7Lín ka-kī mā chai lín tio̍h án-chóaⁿ o̍h goán, in-ūi goán tī lín tiong-kan ê sî bô sàn-bān pîn-tōaⁿ. 8Goán m̄-bat pe̍h-chia̍h pa̍t-lâng ê pn̄g; hoán-tńg mî-ji̍t thoa-bôa lô-khó͘, chiah-bián chiâⁿ-chòe lín ê hū-tam. 9Goán án-ni chòe, m̄-sī kóng goán bô koân thang iau-kiû kiong-èng, sī ài ēng goán ka-kī chòe lín ê bô͘-iūⁿ, hō͘ lín thang o̍h goán ê khoán-sit. 10Goán tī lín hia ê sî bat bēng-lēng lín kóng, “M̄-khéng chòe-kang ê lâng m̄-thang chia̍h.” 11Goán án-ni kóng, sī in-ūi goán ū thiaⁿ-kìⁿ lín tiong-kan ū lâng pîn-tōaⁿ m̄ chòe-kang, chí-ū ài chhap lâng ê êng-á-sū. 12Chit khoán lâng, goán hōng Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ kā in kéng-kò, bēng-lēng in tio̍h an-hūn chòe-kang, ka-kī thó-thàn. 13M̄-kú, hiaⁿ-tī chí-bē, chòe hó-sū m̄-thang siūⁿ-siān. 14Nā ū lâng m̄ khéng ho̍k-chiông goán tī chit tiuⁿ phoe só͘ hoan-hù ê ōe, tio̍h kā i kì-teh, m̄-thang kap i lâi-óng, thang hō͘ i kám-kak kiàn-siàu; 15put-kò m̄-thang kā i khòaⁿ-chòe tùi-te̍k, tio̍h khòaⁿ i chòe hiaⁿ-tī á-sī chí-bē kā i khoàn-bián. 16Goān sù pêng-an ê Chú put-sî ēng ta̍k khoán hong-hoat chhin-sin sù lín pêng-an! Goān Chú kap lín tāi-ke tông-chāi! 17Góa --- [Pó-lô] chhin-pit kā lín chhéng-an. Góa tī ta̍k tiuⁿ phoe lóng ū án-ni chhiam-miâ. Góa lóng án-ni siá. 18Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê un-tián kap lín tāi-ke tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\