2 THÊ-MÔ͘-THÀI 1

1Góa sī [Pó-lô], hōng Siōng-tè ê chí-ì choh Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘, lâi thoân Siōng-tè só͘ èng-ún in-ūi kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân chiah ū ê oa̍h-miā. 2Góa siá-phoe hō͘ góa só͘ thiàⁿ ê kiáⁿ [Thê-mô͘-thài]. Goān Pē Siōng-tè kap lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ sù lí un-tián, lîn-bín, kap pêng-an! 3Góa kám-siā góa kap lia̍t-chó͘ kâng-khoán ēng chheng-khì ê liông-sim kèng-pài ê Siōng-tè. Góa mî-ji̍t kî-tó ê sî siàu-liām lí bô-soah. 4Góa siūⁿ-tio̍h lī-pia̍t ê sî lí teh lâu ba̍k-sái, chiū chin ài kìⁿ lí, thang hō͘ góa chhiong-móa hoaⁿ-hí. 5Góa kì-tit lí ū sûn-chin ê sìn-sim; chit-ê sìn-sim lí ê gōa-má [Lô-í] kap lí ê lāu-bú [Iú-nî-ki] seng ū, góa siong-sìn hiān-chāi lí mā ū. 6In-ūi án-ni, góa thê-chhíⁿ lí, góa kā lí àn-chhiú ê sî Siōng-tè hō͘ lí ê un-sù, tio̍h hō͘ i chhin-chhiūⁿ hé koh to̍h khí-lâi. 7In-ūi Siōng-tè hō͘ lán ê m̄-sī kiaⁿ-hiâⁿ ê sim-lêng, sī khùi-la̍t, jîn-ài, kap chū-chè ê sim-lêng. 8Só͘-í, ūi-tio̍h lán ê Chú chòe kiàn-chèng m̄-thang kám-kak kiàn-siàu, mā m̄-thang in-ūi góa ūi-tio̍h Chú chòe siû-hoān lâi kám-kak kiàn-siàu; tio̍h chiàu Siōng-tè só͘ sù ê khùi-la̍t ūi-tio̍h hok-im kap góa chòe-hé siū-khó͘. 9Siōng-tè kiù lán, kéng-tiàu lán chòe I ka-kī ê chú-bîn, m̄-sī kun-kù lán ê hêng-ûi, sī chiàu I ka-kī ê chí-ì kap un-tián. Chit-ê un-tián tī bān-sè í-chêng thong-kè Ki-tok Iâ-so͘ sù hō͘ lán; 10chit-ê un-tián hiān-chāi thong-kè lán ê Kiù-chú Ki-tok Iâ-so͘ ê hián-hiān í-keng si̍t-hiān. Ki-tok í-keng húi-bia̍t sí-bông, koh thong-kè hok-im chiong bōe pāi-hoāi ê oa̍h-miā hián-bêng chhut-lâi. 11Ūi-tio̍h chit-ê hok-im, Siōng-tè jīm-bēng góa chòe thoân-tō-chiá, sù-tô͘, kap kàu-su. 12Só͘-í góa chiah teh siū-khó͘. Chóng-sī góa bô kám-kak kiàn-siàu, in-ūi góa bat góa só͘ sìn ê Siōng-tè, mā chhim-sìn I ōe pó-siú I só͘ kau-thok góa ê ti̍t-kàu hit-ê Ji̍t. 13Tio̍h ēng lí tùi góa thiaⁿ-tio̍h hiah-ê kiān-choân ê tō-lí chòe bô͘-iūⁿ, kian-chhî lán kap Ki-tok kiat-liân lâi tit-tio̍h ê sìn-sim kap jîn-ài. 14Tio̍h kò͘-siú thong-kè tiàm tī lán lāi-bīn ê Sèng Sîn kau-thok hō͘ lí ê hó-mi̍h. 15Lí chai, tī [A-se-a] ê lâng lóng pōe-poān góa, kî-tiong ū [Hui-kiat-lō͘] kap [Hek-mô͘-kî-nî]. 16Goān Chú lîn-bín [O-nî-sek-hut] chi̍t ke ê lâng, in-ūi i siông-siông kā góa kó͘-lē, bô in-ūi góa kòa thih-liān kám-kak kiàn-siàu, 17tian-tò kàu [Lô-má] ê sî chiū phah-piàⁿ chhē góa chhē kàu tio̍h. 18Goān Chú hō͘ i tī hit-ê Ji̍t tit-tio̍h lîn-bín! I tī [Í-hut-só͘] hiah-ni̍h gâu ho̍k-sāi góa, lí chin chheng-chhó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\