2 THÊ-MÔ͘-THÀI 2

1Só͘-í, góa ê kiáⁿ ah, lí tio̍h khò Ki-tok Iâ-so͘ ê un-tián kian-kiông khí-lâi. 2Lí tī chin chōe kiàn-chèng-jîn bīn-chêng tùi góa thiaⁿ-tio̍h chiah-ê kà-sī, tio̍h kau-thok hō͘ hiah-ê tiong-si̍t, mā ōe kham-tit kà-sī pa̍t-lâng ê lâng. 3Lí tio̍h choh Ki-tok Iâ-so͘ ê cheng-peng kap góa chòe-hé siū-khó͘. 4Ho̍k-ia̍h ê peng nā beh hō͘ koaⁿ-tiúⁿ hoaⁿ-hí, chiū m̄-thang hō͘ seng-oa̍h ê tāi-chì tîⁿ-kha pòaⁿ-chhiú. 5Ūn-tōng-oân nā bô chiàu kui-chek pí-sài chiū bōe tit-tio̍h koan-kun ê hoa-koan. 6Kut-la̍t chèng-choh ê lông-hu tong-jiân seng siu-sêng. 7Góa só͘ kóng ê ōe lí tio̍h hó-hó-á siūⁿ, in-ūi Chú ōe hō͘ lí liáu-kái ta̍k hāng tāi-chì. 8Tio̍h kì-tit Iâ-so͘ Ki-tok, I sī [Tāi-pi̍t] ê hō͘-tāi, Siōng-tè hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h; che sī góa só͘ thoân ê hok-im. 9Góa ūi-tio̍h chit-ê hok-im siū-khó͘, sīm-chì chhin-chhiūⁿ hoān-lâng hō͘ lâng ēng kha-khàu khàu-teh; m̄-kú Siōng-tè ê ōe bô siū khàu. 10Só͘-í, góa ūi-tio̍h Siōng-tè só͘ kéng-soán ê lâng jím-siū it-chhè, hō͘ in mā ōe tit-tio̍h Ki-tok Iâ-so͘ ê chín-kiù kap éng-oán ê êng-kng. 11Chit kù ōe thang siong-sìn: Lán nā kap I tâng-sí, mā ōe kap I tâng-oa̍h. 12Lán nā thun-lún, mā ōe kap I chòe-hé chiáng-koân. Lán nā m̄-jīn I, I mā ōe m̄-jīn lán. 13Lán nā sit sìn, I iû-goân sìn-si̍t, in-ūi I bōe-tàng ûi-pōe ka-kī. 14Lí tio̍h thê-chhíⁿ tāi-ke, tī Chú ê bīn-chêng bēng-lēng in m̄-thang ūi-tio̍h giân-sû cheng-piān; án-ni chòe bô lī-ek, ōe hō͘ thiaⁿ ê lâng tì-kàu pāi-hoāi. 15Tio̍h chīn-la̍t chòe, thang hō͘ Siōng-tè khòaⁿ-chòe khó-chhú, bô kiàn-siàu ê kang-lâng, chèng-khak kóe-seh chin-lí ê tō. 16Tio̍h siám-pī chho͘-sio̍k bô lō͘-ēng ê ōe, in-ūi chit khoán tāi-chì ōe hō͘ lâng ná bô kèng-khiân, 17chit khoán ê ōe ōe chhin-chhiūⁿ to̍k-chhng thòaⁿ-khui. [Hú-bí-nái] kap [Hui-lí-tô͘] mā-sī chit khoán lâng; 18in í-keng lī-khui chin-lí, kóng koh-oa̍h ê sū í-keng kè-khì, tì-kàu chi̍t-kóa lâng ê sìn-gióng oân-choân tó-hoāi. 19Siōng-tè ê tōe-ki kian-kò͘ bōe iô-tāng, téng-bīn ū khek jī kóng: “Chú bat sio̍k I ê lâng”, koh kóng: “Kiû-kiò Chú ê miâ ê lâng lóng tio̍h lī-khui put-gī.” 20Tī tōa keng chhù-lāi, m̄-nā ū kim kap gûn, mā ū chhâ kap hûi ê khì-khū; ū ê chòe iù ê, ū ê chòe chho͘ ê lō͘-ēng. 21Lâng nā kiat-chēng ka-kī, lī-khui chiah-ê chho͘-sio̍k ê sū, chiū ōe chiâⁿ-chòe kùi-khì ê khì-khū, sèng-hòa hō͘ Chú-lâng ēng, thang chún-pī hó-sè chòe ta̍k hāng hó-sū. 22Tio̍h siám-pī siàu-liân lâng ê chêng-io̍k; tio̍h kap ēng chheng-khì ê sim kiû-kiò Chú ê lâng chòe-hé tui-kiû kong-gī, sìn-gióng, jîn-ài, kap hô-pêng. 23M̄-thang ū gû-gōng bû-ti ê piān-lūn; lí chai chiah-ê tāi-chì ōe ín-khí oan-ke. 24Chú ê lô͘-po̍k bô eng-kai oan-ke, tio̍h un-hô tùi-thāi chèng-lâng, gâu kà-sī, gâu jím-siū, 25un-jiû khoàn-kài hoán-tùi-chiá, kiám-chhái Siōng-tè ōe hō͘ in hóe-kái, bat chin-lí. 26Án-ni in sui-jiân í-keng hō͘ Mô͘-kúi lia̍h-khì sūn-thàn i ê ì-sù, mā iáu ōe chhíⁿ-ngō͘ lâi thoat-lī i ê lô-bāng.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\