2 THÊ-MÔ͘-THÀI 3

1Tio̍h chai, sè-kài ê boa̍t-kî kàu ê sî ōe ū chióng-chióng ê khó͘-lān. 2Hit sî, lâng ōe chū-su, tham-châi, khoa-kháu, kiau-ngō͘, húi-pòng, ngó͘-ge̍k pē-bú, bông-un pōe-gī, bô sèng-kiat, 3bô chhin-chêng, chân-jím, tiòng-siong, hêng-ge̍k, hiong-pō, oàn-hūn hó, 4kan-kúi, lām-sám chòe, chū-ko chū-tāi, ài hióng-lo̍k iâⁿ-kè thiàⁿ Siōng-tè, 5ū kèng-khiân ê gōa-māu khiok bô kèng-khiân ê si̍t-chit. Lí tio̍h siám-pī chit khoán lâng. 6In tiong-kan ū lâng chhim-ji̍p lâng ê chhù, khòng-chè ì-chì po̍k-jio̍k ê hū-lú. Chiah-ê hū-lú siū chōe-ok kap ta̍k khoán ê chêng-io̍k chi-phòe; 7in put-sî to teh o̍h, khiok bô hoat-tō͘ bêng-pe̍k chin-lí. 8Chhin-chhiūⁿ chá-chêng [Ngá-nî] kap [Iông-pò͘-lûi] hoán-tùi [Mô͘-se], hiān-chāi chiah-ê lâng mā án-ni hoán-tùi chin-lí, tì-kàu sim-chì pāi-hoāi, sìn-gióng bô sûn-chin. 9M̄-kú chiah-ê lâng, chhin-chhiūⁿ hit nn̄g ê lâng, bōe ū sím-mi̍h éng-hióng, in-ūi in ê gû-gōng ōe tī chèng-lâng ê bīn-chêng po̍k-lō͘. 10Lí ū o̍h góa só͘ kà-sī ê, góa ê chòe-lâng, seng-oa̍h ê bo̍k-phiau, sìn-sim, khoan-iông, thiàⁿ-sim, kian-jím, 11í-ki̍p só͘ siū ê pek-hāi kap khó͘-lān, chiah-ê lín lóng chai, chiū-sī góa tī [An-thê-o], [Í-ko-liām], kap [Lō͘-sū-tek] só͘ tú-tio̍h ê pek-hāi, góa án-chóaⁿ teh jím-siū; m̄-kú Chú ū kiù góa thoat-lī chiah-ê. 12Só͘-ū ài-beh kap Ki-tok Iâ-so͘ kiat-liân kè kèng-khiân seng-oa̍h ê lâng, it-tēng ōe tú-tio̍h pek-hāi. 13Put-kò pháiⁿ-lâng kap khi-phiàn-lâng-ê ōe ná lâi ná pháiⁿ, in phiàn lâng, ka-kī mā hō͘ lâng phiàn. 14Chóng-sī lí tio̍h chhî-siú só͘ ha̍k-si̍p só͘ chhim-sìn ê tō-lí, in-ūi lí chai chiah-ê sī tùi sím-mi̍h lâng ha̍k-si̍p ê. 15Lí mā chai lí tùi sòe-hàn chiū bêng-pe̍k Sèng-keng, chit-ê Sèng-keng ōe-tàng hō͘ lí ū tì-hūi thang thong-kè sìn Ki-tok Iâ-so͘ tit-tio̍h chín-kiù. 16Choân-pō͘ Sèng-keng sī siū Siōng-tè ê lêng-kám siá ê, tùi kàu-tō, tùi tok-chek, tùi kiù-chèng, tùi hùn-liān lâng kiâⁿ chiàⁿ-lō͘, lóng ū lī-ek, 17hō͘ ho̍k-sāi Siōng-tè ê lâng chong-pī hó-sè, thang chòe ta̍k hāng hó-sū.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\