2 THÊ-MÔ͘-THÀI 4

1Tī Siōng-tè kap teh-beh sím-phòaⁿ só͘-ū oa̍h-lâng kap sí-lâng ê Ki-tok Iâ-so͘ ê bīn-chêng, koh in-ūi Ki-tok beh hián-hiān lâi choh-ông, góa sīn-tiōng hoan-hù lí: 2Tio̍h thoân tō-lí, bô-lūn tio̍h-sî bô tio̍h-sî lóng tio̍h kian-chhî khì thoân; tio̍h ēng chòe-tōa ê nāi-sim kàu-tō, lâi khoàn-bián, tok-chek, kap kó͘-lē. 3In-ūi sî-ki teh-beh kàu, hit sî lâng thiaⁿ bōe-lo̍h kiān-choân ê kà-sī; hoán-tńg thàn ka-kī ê su-io̍k, chi̍t ê koh chi̍t ê phèng-chhiáⁿ sian-siⁿ lâi boán-chiok hīⁿ-khang chiūⁿ ài thiaⁿ kah-ì thiaⁿ ê kà-sī. 4In ng hīⁿ-khang m̄-thiaⁿ chin-lí, tian-tò ài thiaⁿ bô-iáⁿ-chiah ê thoân-soat. 5Lí hoān-sū tio̍h kín-sīn, jím-siū khó͘-lān, chòe thoân-tō-chiá ê kang-chok, chīn lí chòe Siōng-tè chhe-ēng ê pún-hūn. 6Taⁿ góa hi-seng ka-kī hiàn hō͘ Siōng-tè ê sî kàu lah; chit-chūn chiū-sī góa lī-khui sè-kan ê sî. 7Tio̍h cheng-piàⁿ ê góa í-keng piàⁿ liáu; tio̍h pháu-cháu ê lō͘-thêng góa í-keng cháu oân; tio̍h chhî-siú ê sìn-gióng góa í-keng kian-siú. 8Gī ê hoa-koan hiān-chāi í-keng kā góa chún-pī hó-sè, Chú --- kong-gī ê Sím-phòaⁿ-chiá tī hit-ê Ji̍t beh hō͘ góa; m̄-nā hō͘ góa, mā beh hō͘ lóng-chóng him-bō͘ I hián-hiān ê lâng. 9Lí tio̍h chīn-só͘-ōe kóaⁿ-kín lâi góa chia; 10in-ūi [Tí-má] tham-ài hiān-sè, í-keng lī-khui góa khì [Thiap-sat-lô͘-nî-ka]; [Kek-le̍k-sū] mā í-keng khì [Ka-lia̍p-thài], [Thê-to] khì [That-má-thài]. 11Chí-ū [Lō͘-ka] kap góa chòe-hé tī chia. Lí tio̍h khì chhōa [Má-khó] kap lí chòe-hé lâi, in-ūi i tùi góa ê kang-chok chin ū pang-chān. 12Góa í-keng phài [Chhui-ki-kó͘] khì [Í-hut-só͘]. 13Góa tī [Te̍k-lô-a] ê sî lâu tī [Ka-pò͘] in tau hit niá gōa-saⁿ, lí beh lâi ê sî tio̍h tòa lâi, mā tio̍h tòa hiah-ê chheh lâi, te̍k-pia̍t sī hiah-ê iûⁿ-phê ê chheh. 14Phah-tâng-sai-hū [A-le̍k-san-tāi] kā góa hāi-kah chin chhám; Chú ōe chiàu i ê só͘-chòe kā i pò-èng. 15Lí ka-kī mā tio̍h tî-hông, in-ūi i ke̍k-le̍k hoán-tùi goán só͘ thoân ê sìn-sit. 16Góa thâu-chi̍t piàn sin-sò͘ ê sî bô-lâng tī sin-piⁿ pang-chān góa, ta̍k ê lóng kā góa pàng-sak. Goān chit-ê chōe bô kui tī in. 17M̄-kú, Chú ū khiā tī góa sin-piⁿ, hō͘ góa ū khùi-la̍t thang chhiong-hun pò-iông sìn-sit, hō͘ só͘-ū ê Gōa-pang-lâng lóng thiaⁿ-kìⁿ. Chòe-āu góa ū tùi sai ê chhùi siū kiù chhut. 18Chú ōe kiù góa thoat-lī lóng-chóng ê pháiⁿ-tāi, mā ōe kiù góa chìn-ji̍p I thiⁿ-ni̍h ê Kok-tō͘. Goān êng-kng kui I, ti̍t-kàu éng-éng oán-oán. Amen! 19Chhiáⁿ thòe góa kā [Pek-ki-lah], [A-ku-lah], kap [O-nî-sek-hut] choân-ke chhéng-an. 20[Í-lah-to͘] kè-sio̍k tiàm tī [Ko-lîm-to]; [Te̍k-lô-hui-mô͘] phòa-pīⁿ, góa kā i lâu tī [Bí-lī-to͘]. 21Lí tio̍h chīn-só͘-ōe tī tang-thiⁿ í-chêng lâi. [Iú-pò͘-lô], [Pò͘-tiân], [Lī-lô͘], [Kek-ló-tí-a], kap chèng hiaⁿ-tī chí-bē lóng beh kā lí chhéng-an. 22Goān Chú kap lí ê sîn tông-chāi! Goān Siōng-tè ê un-tián kap lín tông-chāi!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\