3 IOK-HĀN 1

1Góa --- tiúⁿ-ló siá-phoe hō͘ chhin-ài ê [Kai-iû]; lí sī góa chin-sim só͘ thiàⁿ ê. 2Chhin-ài ê pêng-iú, góa chiok lí bān-sū heng-thong, mā chiok lí sin-thé kiān-khong, chhin-chhiūⁿ lí ê sim-sîn hiah-ni̍h ióng-chòng. 3Ū kúi-ê sìn-tô͘ lâi, kā góa chèng-si̍t lí tùi chin-lí tiong-sêng, sū-si̍t lí it-ti̍t ū teh si̍t-hêng chin-lí, góa hui-siông hoaⁿ-hí. 4Thiaⁿ-tio̍h kóng góa ê kiáⁿ-jî ū teh si̍t-hêng chin-lí, bô chi̍t hāng pí che koh-khah hō͘ góa hoaⁿ-hí. 5Chhin-ài ê pêng-iú, lí ū tiong-si̍t chiap-thāi sìn-tô͘, te̍k-pia̍t sī chhut-gōa-lâng. 6In bat tī hōe-chiòng bīn-chêng chèng-si̍t lí ê thiàⁿ-sim. Chhiáⁿ lí chiàu Siōng-tè só͘ hoaⁿ-hí ê pang-chān in kè-sio̍k in ê lú-thêng. 7In-ūi in ūi-tio̍h Ki-tok ê iân-kò͘ chhut-gōa thoân-tō, lóng bô tùi bī-sìn-chiá chiap-siū sím-mi̍h. 8Só͘-í lán ū gī-bū chiap-thāi chit khoán ê lâng, hō͘ lán thang ūi-tio̍h chin-lí chiâⁿ-chòe tâng-kang. 9Góa bat siá-phoe hō͘ kàu-hōe. Khó-sioh, ài-beh chòe kàu-hōe léng-siù ê [Tiu-te̍k-hui] m̄ chiap-la̍p góa. 10Só͘-í, góa nā khì, beh kóng-khí i só͘ chòe ēng pháiⁿ-ōe húi-pòng kong-kek goán ê tāi-chì. M̄-nā án-ni, i pún-sin m̄ chiap-thāi sìn-tô͘, sīm-chì chó͘-tòng goān-ì chiap-thāi ê lâng, sòa kā in kek-chhut kàu-hōe. 11Chhin-ài ê pêng-iú, m̄-thang o̍h pháiⁿ, tio̍h o̍h hó. Choh-hó-ê sio̍k Siōng-tè; choh-pháiⁿ-ê m̄-bat khòaⁿ-kìⁿ Siōng-tè. 12Chèng-lâng lóng chheng-chàn [Tí-bí-tiu]; chin-lí pún-sin mā ūi-tio̍h i choh-chèng. Goán mā ūi-tio̍h i choh-chèng; lí chai goán ê kiàn-chèng sī chin-si̍t. 13Góa iáu ū chin chōe ōe ài siá, m̄-kú bô ài ēng chóa-pit. 14Góa ǹg-bāng bô kú ōe kìⁿ-tio̍h lí, lán chiah tng-bīn lâi kóng. 15Goān lí pêng-an! Lí ê pêng-iú lóng kā lí chhéng-an. Chhiáⁿ thòe góa kā lán ê pêng-iú chi̍t-ê chi̍t-ê chhéng-an.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\